Baza wiedzy

Reset hasła dla Trend Micro


 
Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat "Reset hasła dla Trend Micro".


Spis Treści:
 1. Problem unikalny
 2. Rozdzielczość1.


  Problem  Przypadki, w których zapomnieli naszych produktów Trend Micro hasło w tym samym czasie nie może być już odzyskiwanie hasła pocztą e-mail powinniśmy Deinstalacja i ponowna instalacja programu pod uwagę nie na żądanie hasła programu.

2.


  Rozdzielczość  Normalne odinstalowywanie programu w rzadkich przypadkach może nie działać. Może to być spowodowane uszkodzenie samego programu. Wykonaj poniższe kroki, aby być w stanie odinstalować program prawidłowo.
 
 •  Upewnij się aby uruchomić safemode z obsługą sieci.
 •  Do chwili uruchomienia safemode łącze
 •  Otwórz rejestr
 •  Poniżej są przydatne linki o tym, jak korzystać z Regedit:
     Link1 pomocy technicznej firmy Microsoft
     Link2 pomocy technicznej firmy Microsoft
 • Przejdź do
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TrendMicro\PC-cillinNTCorp\CurrentVersion\Misc
 • Zmień wartość "AllowUninstall" na 1
 • Spróbuj ponownie dokonać dezinstalacji - nie powinien poprosić o hasło, wystarczy odinstalować.
 • Ponownie zainstaluj oprogramowanie. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN137472

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.