Baza wiedzy

Stałe ochrony aplikacji może spowodować problemy z klawiaturą


Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat "stałe ochrony aplikacji może spowodować problemy z klawiaturą".


Spis Treści:
  1. Problem 
  2. Rozdzielczość


1.


  Problem  Możemy nasze doświadczenie klawiatury wpisywania cyfr zamiast liter. Przykład ABCDEFGHIJK a wyświetlacz pokazuje 12345678901. Wyłączanie niepotrzebnych usług i uruchomić elementy nie rozwiąże problemu. Zaczęliśmy spójrz na aplikacji, programów antywirusowych lub klawisz aplikacji rejestratorów lub tożsamości. Czy powinniśmy wystąpienia tego problemu, spróbuj wyszukać oprogramowania o nazwie stałe osłony.

Stałe Guard™ Protection Suite instaluje dodatkowy wniosek, GuardedID, która dostarcza oprogramowanie przeciwdziałające programom wywiadowczym rejestrowania klucz, który sprawia niektóre gry nie działa i klawisze nieprawidłowego wyświetlania. Wystarczy tylko zrobić to usuń w celu przywrócenia GuardedID składnik gry i klawiatura. Możesz używać w dalszym ciągu stałą osłonę przed apartament z GuardedID wymontowanej części.
2.


  Rozdzielczość  Aby odinstalować GuardedID, wybór programu w komputerze Dodaj lub usuń program i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wyjmowania napędu:

Krok 1:
W Panelu sterowania, wybierz opcje Dodaj lub usuń programy.

Krok 2:
GuardedID wybierz z listy zainstalowanych programów.

Krok 3:
Wybierz Usuń.
  


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN143639

Data ostatniej modyfikacji: 28.08.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.