BIOS, głośnego buczenia, hałas, wentylatora XPS, niewyraźny, głośniejszą pracę
" />

Baza wiedzy

Hałas na głośniejszą pracę wentylatora i 502x systemów XPS 702x


Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera informację o możliwości na zmniejszenie hałasu wentylatora na komputerze Dell™ Inspiron™ XPS 702x i 502x systemów.

Spis treści:

  1. Hałas zmniejszyć


1.   Hałas zmniejszyć
Jeśli posiadasz jeden z dwóch systemów 702x i 502x i czy masz wydawać, że hałasu wentylatora znajduje się nieco wyższe. To nie oznacza, że program jest wadę lub nie przyznano wentylatorów tego systemu, gdyż może towarzyszyć szum, który jest zjawiskiem normalnym w tym multimedialnego PC klasy. 
Howeever można spróbować zainstaluj najnowsze aktualizację systemu BIOS. Jako jeden z udoskonaleniami programu ta aktualizacja jest to, że częściowo modyfikuje maksymalną prędkość wentylatora, co może w niektórych przypadkach zmniejszenia hałasu wentylatora bit.
W poniższych łączy można znaleźć aktualizację:
XPS502x
Aktualizacja BIOS XPS 15

XPS702x
Aktualizacja BIOS XPS 17 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN143649

Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018 15:10


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.