Czyszczenie panelu LCD w laptopie lub monitorze firmy Dell

Czyszczenie panelu LCD w laptopie lub monitorze firmy Dell


Czyszczenie panelu LCD

W niektórych przypadkach zjawisko pikselizacji może być spowodowane przez zanieczyszczenie na ekranie monitora. Oczyść panel LCD, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

UWAGA: alkohol izopropylowy jest łatwopalny. Nigdy nie należy rozpylać ani wylewać żadnego płynu bezpośrednio na panel LCD. Nie czyść ekranu przy włączonym komputerze.
 
  1. Wyłącz komputer.

  2. Odłącz zasilanie od komputera lub monitora.

  3. Nanieś roztwór czyszczący na ściereczkę z mikrofibry (NIE rozpylaj roztworu czyszczącego bezpośrednio na panel LCD).

  4. Delikatnie przetrzyj ekran LCD miękką suchą szmatką.
    Jeśli na ekranie pozostaną jakieś ślady, zwilż szmatkę płynem do czyszczenia paneli LCD, a następnie delikatnie przetrzyj cały ekran w jednym kierunku, od góry do dołu.

  5. Przed zamknięciem lub użyciem komputera należy upewnić się, że ekran LCD jest suchy.
Uwaga: NIE rozpylaj bezpośrednio na panel LCD żadnego środka czyszczącego. Spryskaj ściereczkę z mikrofibry roztworem czyszczącym.
 
Uwaga: nie należy używać żadnych substancji chemicznych ani preparatów, które zawierają: aceton, alkohol etylowy, toluen, kwas etylowy, amoniak lub chlorek metylu. Jeśli masz inną substancję chemiczną lub preparat i nie masz pewności, czy można go użyć, nie używaj go. Zastosowanie dowolnego środka chemicznego z tej listy może spowodować trwałe uszkodzenie ekranu LCD. Niektóre ze sprzedawanych środków do czyszczenia okien zawierają amoniak i dlatego nie można ich zastosować.
 
Uwaga: wiele środków do czyszczenia jest sprzedawanych jako środki do czyszczenia ekranów LCD. Można z nich korzystać do czyszczenia ekranów LCD w laptopach lub monitorach firmy Dell. Opcjonalnie można użyć roztworu alkoholu izopropylowego i wody w proporcjach 50/50. Szmatki z mikrofibry stosowane do czyszczenia okularów są doskonałe do czyszczenia ekranów LCD.

Zasady dotyczące uszkodzonych pikseli

W przypadku wystąpienia wady jakości pikseli, takiej jak jasne, zablokowane lub martwe piksele na panelu LCD laptopa lub monitora firmy Dell, należy zapoznać się z Polityką firmy Dell dotyczącą pikseli LCD.


Monitor Support page More information and support for your Dell monitor, laptop or tablet screen can be found on our Monitor Support site.


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN153766

Data ostatniej modyfikacji: 03.05.2018 18:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.