Baza wiedzy

PowerVault TL2000 i TL4000 biblioteka taśmowa - jak sprawdzić wersje oprogramowania wewnętrznego dla bibliotek taśmowych i Napędów Taśmowych


 

Uwaga: Ten artykuł jest częścią biblioteki wiedzy Dell PowerVault, które jest dostępne tutaj. Note: This article is part of the Dell PowerVault knowledge library, available here.

 

Spis treści:

 1. Preferowaną metodą - przez Remote Management Unit (RMU)
 2. Inny sposób - przez przednią pulpit sterowniczy operatora (OCP)


Ten artykuł zawiera informacje na temat PowerVault TL2000 lub TL4000 - jak sprawdzić wersje oprogramowania wewnętrznego dla bibliotek taśmowych i napędów taśmowych

 

Preferowaną metodą - przez Remote Management Unit (RMU)

PowerVault TL2000 i TL4000 biblioteki taśmowej i Napędy taśmowe) oprogramowanie układowe można sprawdzić za pomocą następującego procesu przez RMU (Remote Management Unit) lub interfejsu sieciowego:

 1. Jeśli TL2000 lub TL4000 RMU nie została skonfigurowana, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika przy użyciu poniższych łączy:

   
  1. PowerVault TL2000 podręcznik użytkownika
  2. PowerVault TL4000 podręcznik użytkownika

    
 2. Uzyskać dostęp do RMU/interfejsu sieci Web przy użyciu przeglądarki internetowej np. Internet Explorer®, Firefox® lub Chrome® .
 3. Po zalogowaniu się do RMU, na przedniej stronie internetowej / interfejs, możliwe jest podanie danych kontaktowych można znaleźć oprogramowanie biblioteki pod - " aktualnie zainstalowane biblioteki oprogramowania sprzętowego" ( Rysunek 1 ). After you have logged into the RMU, on the front web page / interface, you'll be able to see the firmware of the library under - "Current Installed Library Firmware" (Figure 1).  Rysunek 1 - biblioteki Wersja oprogramowania wewnętrznego


 4.  
 5. Lub za pomocą menu monitora - Biblioteka > Biblioteka tożsamości. Następnie, za pomocą tak samo jak powyżej, oprogramowanie sprzętowe jest dla biblioteki.
 6. Napęd taśmowy oprogramowanie układowe można sprawdzić poprzez następującą ścieżkę menu:
  Monitor Napęd tożsamości > Biblioteka > szukaj Wersja oprogramowania wewnętrznego Monitor Library > Drive Identity > look for Firmware Revision
  Wykonaj tę operację dla każdego napędu taśmowego ( Rysunek 2 ). Do this for each tape drive listed (Figure 2).


  Rysunek 2 - Wersja oprogramowania wewnętrznego napędu taśmowego


 7.  
 8. Jeśli oprogramowanie sprzętowe jest out-of-dla obu wersji biblioteki taśmowej i/lub napęd taśmowy( -y) - przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell, aby sprawdzić i w razie potrzeby pobrać oprogramowanie układowe.
 9. Skorzystaj z podanych linków na temat biblioteki taśmowej do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego napędu taśmowego(y):

  PowerVault TL2000 i TL4000 biblioteka taśmowa - Jak przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego dla bibliotek taśmowych i Napędów Taśmowych 

  Lub skorzystaj z Podręcznika użytkownika łącza, jak wspomniano powyżej, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.

Inny sposób - przez przednią pulpit sterowniczy operatora (OCP)

Oprogramowanie do biblioteki taśmowej i napędy taśmowe(s) może być sprawdzone za pomocą przedniego panelu sterowania operatora (OCP), wykonując następujące czynności:

 1. Stojącej przed TL2000 / TL4000, OCP zostaną wyświetlone.
  UWAGA: Należy zapoznać się z Instrukcją użytkownika, jeżeli jest potrzebny do obsługi TL2000 / TL4000 OCP:


   
  1. PowerVault TL2000 podręcznik użytkownika
  2. PowerVault TL4000 podręcznik użytkownika

    
 2. Biblioteka taśmowa dla oprogramowania sprzętowego - OCP Menu > > Biblioteka > > Wersja tożsamości
 3. Dla oprogramowania wewnętrznego napędu taśmowego -
  Monitor Napęd > > > tożsamości ( #) > (Wersja oprogramowania sprzętowego
 4. Jeśli oprogramowanie sprzętowe jest out-of-dla obu wersji biblioteki taśmowej i/lub napędy taśmowe), przejdź do witryny pomocy technicznej firmy Dell, aby sprawdzić i w razie potrzeby, pobrać oprogramowanie układowe.
 5. Skorzystaj z podanych linków na temat biblioteki taśmowej do aktualizacji oprogramowania wewnętrznego napędu taśmowego(y):

  PowerVault TL2000 i TL4000 biblioteka taśmowa - Jak przeprowadzić aktualizację oprogramowania sprzętowego dla bibliotek taśmowych i Napędów Taśmowych 

  Lub skorzystaj z Podręcznika użytkownika łącza, jak wspomniano powyżej, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.


Potrzebujesz pomocy?
Wyszukaj dodatkowe Zasoby produktów

Wejdź na stronę Społeczności i uzyskaj o pomoc

Utwórz i wyślij Wniosek online 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN164146

Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2017 02:20


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.