Targus, stacja dokująca, USB 3.0 , USB, NIC, porty, oprogramowanie sprzętowe, sterowniki

" />

KCS 595564 - Porty USB 3.0 stacja dokująca Targus nie działa poprawnie w systemach firmy Dell

KCS 595564 - Porty USB 3.0 stacja dokująca Targus nie działa poprawnie w systemach firmy Dell


 

Podsumowanie artykułu:

Użytkownicy mogą napotkać sytuacje, w których dodatkowa stacja dokująca Targus USB 3.0 lub USB posiada porty sieciowe, które nie działają prawidłowo na komputerach firmy Dell. Spis treści:

1.     Porty USB 3.0 stacja dokująca Targus nie działa poprawnie w systemach firmy Dell 

2.     Dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego stacji dokująco-drukującej dla Targus


 

 

Problem

 Porty USB 3.0 stacja dokująca Targus nie działa


Mogą wystąpić sytuacje, w których z USB 3.0 stacja dokująca Targus (Numer części Dell A5576955 / Targus Model AKP70USZ) nie działa poprawnie na komputerach firmy Dell.  Użytkownicy zgłaszają porty USB i gniazda sieciowego na stacji dokującej nie działają.  W niektórych przypadkach odłączenie i ponowne podłączenie zasilania stacji dokującej do komputera zostanie tymczasowo rozwiązać ten problem.  Może to mieć wpływ na inne porty poza wymienione tutaj.


 

 

Rozwiązanie

 Dostępna jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego stacji dokująco-drukującej dla Targus


Istnieje możliwość aktualizacji Targus stacja dokująco-drukująca w najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego do rozwiązania tego problemu. 

 

Oprogramowanie niejest zawarte w aktualizacji sterowników dla Targus stacja dokująco-drukująca.  Zaktualizowane oprogramowanie sprzętowe można pobrać z witryny poniżej :

 

Http://www.targus.com/us/download.aspx?regionid=7&sku=acp70usz&pagename=acp70usz%20|%20targus%20usa&productcategoryid=5

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN171704

Data ostatniej modyfikacji: 10.03.2016 22:47


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.