Baza wiedzy

How to Send Faxes From a Dell™ 922 All-In-One Printer By Using the MS Fax Console Program - KB Article - 180955
Install the MS Fax Console Program

To install the MS Fax Console software:

 1. Click Start.

 2. Click the Control Panel icon to display the Control Panel window.

 3. Double-click the Add or Remove Programs icon to display the Add or Remove Programs window.

 4. Click the Add/Remove Windows Components icon on the left side of the Add or Remove Programs window.

 5. When the Windows Components Wizard window appears, click to place a check in the box next to the Fax Services listing.

 6. Click Next to display the Files Needed window.

 7. Insert the Windows XP CD into the CD-ROM drive.

 8. From the Copy files from: drop-down button, select the drive-letter that represents your CD-ROM drive.

 9. Click OK to display several installation windows that automatically open and close.

 10. When the Installation Complete window appears, click Finish.

 11. Close the Add or Remove Programs window.

 12. Click Start, click All Programs, click Accessories, click Communications, and then click Fax.

 13. Click Fax Console to display the Fax Configuration Wizard window.

 14. Click Next.

 15. Enter any appropriate information in the fields provided.

 16. Click Next.

 17. Select your data/fax modem from the drop-down button located below the Please select the fax device listing.

 18. Click to select the Enable Receive listing.

  Note:
  By selecting the Enable Receive check box, it allows you to receive faxes. However, selecting this option may cause the computer modem to answer all incoming phone calls in which you may not receive voice mail.

 1. Select Manual answer or specify the number of rings.

 2. Click Next.

 3. Enter your TSID information in the field provided.

 4. Click Next.

 5. Enter the CSID information in the field provided.

 6. Click to select Print it on

 7. If you want to print all received faxes, use the drop-down menu to the right of this field to select Dell Photo AIO Printer 922.

 8. To create an archive copy of each fax, click to select the Store a copy in a folder option.

 9. Click the Browse button to select the archive location you want.

 10. Click Next.

 11. To confirm your settings, click Finish.Send Faxes From the 922 Using the MS Fax Console Program

To send a fax using the MS Fax Console program, perform the following steps:

 1. Verify that the printer is connected to the computer, and that the printer is on.

 2. Locate and open the document or file that is to be faxed.

 3. Click File.

 4. Click Print.

 5. From the printer list, click to select Fax.

 6. Click the Print button.

 7. Follow the on-screen instructions to send the fax.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN18234

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.