BŁĄD: 006-370 ROS awarii IOt [kolorowa drukarka laserowa Dell 2150cn]

BŁĄD: 006-370 ROS awarii IOt [kolorowa drukarka laserowa Dell 2150cn]


Rozmaryn 

006-370: IOT ROS awarii

Przyczyna: operacji ROS błąd (obrotu zostanie wykryty błąd itp.).

Rozwiązanie: wyłączone i na na sprawdzenie, czy błąd recurs. Następnie należy przejść do rozwiązywania problemów po tabeli podano niżej.

 

Krok

Sprawdź

Środki zaradcze

Tak

Brak

1

Osadź/Wymiana zestaw ROS.

Sprawdź po ponownym zamontowaniu/wymiana

ZESTAW ROS.

Czy błąd nadal występuje wtedy, gdy zasilanie jest wyłączona i NA?

Wymień ZESTAW MCU PWBA.

Zakończenia pracy.

 

 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN234589

Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.