Baza wiedzy

Error Message "System Does Not Support the Installed Processor" On Optiplex™ 330 and 755
BIOS May Report Error with Certain Processor

Article Summary: This article is intended to walk users through fixing a System does not support the installed Processor error message on the Optiplex 330 or Optiplex 755.

When powering on an Optiplex 330 or an Optiplex 755, the following error message may appear: System does not support the installed Processor. Please consult your computer documentation for more information. This error message only occurs during the Power-On-Self-Test (POST) sequence and may not be noticeable since the computer will automatically go to next screen within 1 second.

The message is displayed because the code to check Central Processing Unit (CPU) platform ID in the BIOS is incorrect. Dell has released an updated BIOS with the correct code to fix the error.Pobieranie i instalowanie najnowszego systemu BIOS

 1. Przejdź na stronę Sterowniki i pliki do pobrania.

 2. Kliknij łącze Wprowadź numer seryjny , aby znaleźć uaktualnienie systemu BIOS na podstawie numeru seryjnego.

  Uwaga:
  Jeśli numer seryjny jest niedostępny, kliknij łącze Wybierz model, a następnie wybierz odpowiedni Typ produktu i Model produktu.

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

 4. Wybierz z pól rozwijanych żądany System operacyjny, Wersję językową sterownika oraz Priorytet (Rysunek 1). Pole Kategoria powinno zostać ustawione na BIOS.

  System operacyjny
  Windows Vista w wersji 32-bitowej
  Wersja językowa sterownika:
  angielski
  Kategoria:
  BIOS
  Priorytet:
  Wszystko
  Rysunek 1: Pola rozwijane na stronie Sterowniki i Pliki do pobrania

 5. Wybierz żądaną aktualizację systemu BIOS w kolumnie zatytułowanej Nazwa pliku, aby wyświetliła się strona pobierania.

  Uwaga:
  Informacje na temat tego jakie sterowniki należy pobrać znaleźć można dzięki internetowemu narzędziu z informacjami o systemie lub na fakturze.

 6. Sprawdź informacje zamieszczone na stronie.

 7. Kliknij łącze Pobierz teraz. Może pojawić się ostrzeżenie i możliwość wyboru pomiędzy uruchomieniem, a zapisaniem pliku.

  Uwaga:
  Jeśli zostanie wyświetlone okno programu Dell Driver Download Manager, kliknij przycisk Install (Instaluj).

 8. Wybierz przycisk Zapisz.

 9. Gdy pojawi się okno Zapisz jako, wybierz folder, w którym zapisany ma zostać pobierany plik i kliknij przycisk Zapisz.

 10. Po zakończeniu pobierania kliknij polecenie Open Folder (Otwórz folder) w programie Dell Driver Download Manager.

 11. Kliknij dwukrotnie plik i wykonaj instrukcje podane w opisie Installation Instructions (Instrukcje dotyczące instalacji).

  Więcej informacji na temat wyszukiwania instrukcji instalacji znajduje się w artykule 353782 bazy wiedzy firmy Dell: "Where To Find Driver Download And Installation Instructions" (Gdzie znaleźć sterowniki oraz instrukcje instalacji do pobrania).Additional Information

For additional assistance, please click one of the support options below.

Dell Community Forum
Get answers from Dell customers helping each other.
E-mail Dell
Communicate by e-mail with a Dell Representative.
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN266516

Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2015 13:55


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.