Dell Backup and Recovery 1.8: tworzenie kopii zapasowych

Dell Backup and Recovery 1.8: tworzenie kopii zapasowych



Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat Dell Backup and Recovery 1.8: tworzenie kopii zapasowych


Spis treści:

 1. Kopia zapasowa — omówienie
 2. Kopia zapasowa systemu
 3. Kopia zapasowa danych
 4. Dell Backup and Recovery 1.8: przydatne łącza

UWAGA: program Dell Backup and Recovery 1.8 nie jest już dostarczany z komputerami firmy Dell. Ten artykuł dotyczy wyłącznie użytkowników starszych wersji.

PRZESTROGA: Przed uaktualnieniem systemu operacyjnego do Windows 10 konieczne jest zainstalowanie najnowszych aktualizacji oprogramowania Dell Backup and Recovery 1.8 w celu uzyskania pewności, że oprogramowanie będzie działać po uaktualnieniu. Więcej informacji można znaleźć w następującym artykule: Dell Backup and Recovery (DBAR) i Windows 10

1. Kopia zapasowa — omówienie

Program Dell Backup and Recovery 1.8 umożliwia użytkownikowi tworzenie kopii zapasowej systemu oraz kopii zapasowych danych.

Po przejściu do ekranu kopii zapasowej dostępne są następujące opcje:

 • Kopia zapasowa systemu
 • Kopia zapasowa danych

Każdą z tych opcji opisano szczegółowo w niniejszym artykule.

Różnica między kopiami zapasowymi systemu a danych

Kopie zapasowe systemu zapisują migawki partycji użytkownika w określonym momencie. Migawki obejmują system operacyjny, rejestr, sterowniki, aplikacje i pliki danych, a także obszary systemu ukryte przed użytkownikiem.

Kopie zapasowe danych to archiwum z plikiem lub grupą plików zawierające kopię zawartości wybranego pliku/folderu. Podczas tworzenia kopii zapasowej danych kompresowane i zapisywane są tylko dane wraz z drzewem folderów.

UWAGA:
 • Tworzenie kopii danych na dysku sieciowym nie jest obsługiwane.
 • Kopia zapasowa systemu, zaplanowana kopia zapasowa danych i ciągła ochrona danych to funkcje dostępne tylko dla użytkowników Premium.
 • Uaktualnienie programu Dell Backup and Recovery 1.8 do wersji Premium to jednorazowy zakup
 • Kopię zapasową danych można wykonać na dysku lokalnym lub zewnętrznym dysku USB.

Powrót do góry


2. Kopia zapasowa systemu

UWAGA:
 • Ta funkcja jest dostępna tylko w wersji Premium usługi Dell Backup and Recovery 1.8
 • Tworzenie kopii zapasowych na dysku sieciowym nie jest obsługiwane

Omówienie

Kopia zapasowa systemu to migawka wszystkich programów, ustawień systemu i plików znajdujących się na głównym dysku twardym. Umożliwia przywrócenie systemu. W tym miejscu użytkownik może określić parametry kopii zapasowej, takie jak lokalizacja kopii, planowanie kopii zapasowych i ustawianie częstotliwości wykonywania kopii zapasowych.

Aby utworzyć kopię zapasową, należy wybrać jedną z poniższych opcji

Where (Gdzie)

 • External (Zewnętrzna) — kliknij ten kafelek, aby określić lokalizację kopii zapasowej systemu na dysku zewnętrznym.
 • Local (Lokalna) — kliknij ten kafelek, aby określić lokalizację kopii zapasowej systemu na dysku lokalnym.

When (Kiedy)

 • Scheduled (Zaplanowana) — kliknij ten kafelek, aby zaplanować częstotliwość tworzenia kopii zapasowych. Kopie można tworzyć codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
 • Manual (Ręczna) — kliknij ten kafelek, aby ręcznie wykonać kopię zapasową.

Więcej opcji

More options (Więcej opcji) (w prawym górnym rogu) — kliknij tę pozycję, aby skonfigurować ustawienia kopii zapasowej systemu. Tutaj opisano ustawienia dostępne w pozycji Więcej opcji.

Quotas (Limity)

Kopie zapasowe systemu można przechowywać w chronionym obszarze lokalnego dysku twardego. Umożliwiają one odzyskanie systemu. W opcji Quotas (Limity) można wybrać ilość przestrzeni na dysku twardym dostępnej dla tej funkcji. Domyślnie wartość ta wynosi 25% dysku twardego, a maksymalnie nie może przekroczyć 30%

UWAGA: przestrzeń przypisana w opcji Quotas (Limity) znajdzie się w obszarze chronionym na dysku twardym, który jest niedostępny do normalnego użytku.

File exclusions (Wyłączenia plików)

Użytkownik może wyłączyć pliki według kategorii Pictures (Obrazy), Music (Muzyka) lub Videos (Filmy), bądź określając maksymalny rozmiar plików, dla których tworzone są kopie zapasowe.

UWAGA:
 • Wyłączenie obrazów spowoduje pominięcie następujących typów plików: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .png, .tif i .tiff.
 • Wyłączenie muzyki spowoduje pominięcie następujących typów plików: .aac, .ac3, .aiff, .au, .m4p, .mp1, .mp2, .mp3, .ogg, .omf, .ra, .ram, .rm i .wma.
 • Wyłączenie filmów spowoduje pominięcie następujących typów plików: .asf, .avi, .divx, .dv, .mlv, .m2p, .m2v, .moov, .mov, .mpeg, .mpg, .mpv, .mkv, .ogm, .omf, .qt, .ra, .ram, .rm, .rmj, .swf, .vob, .wmv i .wm.
 • Wyłączenie wg rozmiaru spowoduje pominięcie wszystkich plików, których rozmiar jest równy lub większy od wybranego.

File Cleanup (Oczyszczanie plików)

Funkcja oczyszczania plików umożliwia usuwanie, archiwizację i łączenie kopii zapasowych systemu

 • Delete System Backups (Usuń kopie zapasowe systemu) — można usunąć kopie zapasowe, aby zwolnić miejsce na dysku.
 • Archive System Backups (Archiwizuj kopie zapasowe systemu) — można przenieść kopie zapasowe na dyski zapisywalne, aby zwolnić miejsce na dysku.
 • Merge System Backups (Połącz kopie zapasowe systemu) — można zachować najnowszą zapisaną kopię każdego pliku i usunąć wszystkie jego starsze wersje.

Instant Restore (Natychmiastowe przywracanie)

Jest to nowa, domyślnie włączona funkcja usługi Dell Backup and Recovery 1.8. Funkcja ta tworzy kopię zapasową rejestru, sterowników i plików systemu Windows, po czym zapisuje ją w chronionej lokalizacji na komputerze.

Jeśli nie jest możliwe uruchomienie systemu operacyjnego komputera, uruchamiane jest środowisko odzyskiwania i narzędzie Smart Repair. Jeśli narzędzie Smart Repair nie rozwiąże problemu, zostanie automatycznie uruchomiona funkcja natychmiastowego przywracania, a komputer zostanie przywrócony do ostatniego znanego działającego stanu.

UWAGA:
 • Firma Dell zaleca, aby funkcja natychmiastowego przywracania była zawsze włączona.
 • Funkcję natychmiastowego przywracania można włączyć i wyłączyć przy użyciu suwaka.
 • Można przechowywać od 1 do 4 migawek.

Miscellaneous (Różne)

W tym miejscu użytkownicy mogą włączyć lub wyłączyć funkcje Overlay Icon Status (Stan ikony nakładki) i Context Menu Status (Stan menu kontekstowego).

 • Overlay Icon Status (Stan ikony nakładki) — umożliwia łatwą identyfikację plików, dla których wykonano kopie zapasowe.
 • Context Menu Status (Stan menu kontekstowego) — umożliwia kliknięcie prawym przyciskiem myszy plików lub folderów i przejście bezpośrednio do ekranu odzyskiwania wybranych elementów.
UWAGA: zmiany tych ustawień zostaną zastosowane dopiero po ponownym uruchomieniu systemu.

Zalecana konfiguracja

Firma Dell zaleca korzystanie z ustawień jako wytycznych do najlepszego skonfigurowania kopii zapasowej systemu.

 • Użyty zewnętrzny dysk twardy powinien mieć większą pojemność niż zajmowana przez dane, dla których zostanie utworzona kopia zapasowa. Zaleca się, aby dysk twardy miał kilkakrotnie większą pojemność niż zajmowana przez dane.
 • Zaleca się, aby kopia zapasowa systemu była wykonywana na dysku twardym, którego użyto do utworzenia nośnika odzyskiwania stanu fabrycznego. To umożliwi przywrócenie ostatniej kopii zapasowej systemu w przypadku awarii.
 • Zaplanowane kopie zapasowe systemu powinny być tworzone regularnie: co miesiąc, co tydzień lub codziennie, w zależności od częstotliwości zmian danych w systemie.
 • Upewnij się, że zewnętrzny dysk twardy jest podłączony do systemu w czasie, w którym powinna zostać utworzona kopia zapasowa.
 • Regularnie sprawdzaj kopie zapasowe systemu, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.
  • Dzienniki aktywności można sprawdzić, klikając przycisk ? w prawym górnym rogu aplikacji.
  • Przejdź do opcji Restore Data (Przywróć dane) i sprawdź, czy nowe pliki ujęte w kopii zapasowej systemu są dostępne do przywrócenia.

Powrót do góry


3. Kopia zapasowa danych

Omówienie

Kopia zapasowa danych to archiwum pliku lub grupy plików, zawierające kopię zawartości wybranego pliku/folderu. Kopie zapasowe danych mogą być przechowywane na urządzeniu lokalnym lub na zewnętrznym dysku twardym. a

Użytkownicy wersji Basic mogą ręcznie tworzyć kopie zapasowe danych, a użytkownicy wersji Premium mogą tworzyć kopie zapasowe danych w sposób zaplanowany lub ciągły (w czasie rzeczywistym).

UWAGA: tworzenie kopii danych na dysku sieciowym nie jest obsługiwane.

 • Local (Lokalna) — kliknij ten kafelek, aby skonfigurować tworzenie kopii zapasowej lokalnie lub na zewnętrznym dysku twardym.

Opcje dostępne w poszczególnych kafelkach opisano poniżej.

Local (Lokalna)

Na ekranie Data Backup Creation (Tworzenie kopii zapasowej danych) można wybrać następujące opcje:

 • Browse (Przeglądaj) — kliknij ten kafelek, aby odszukać i ustawić lokalizację kopii zapasowej danych.
 • Continuous (Ciągłe) — kliknij ten kafelek, aby włączyć ciągłą ochronę danych w czasie rzeczywistym.
 • Scheduled (Zaplanowana) — kliknij ten kafelek, aby zaplanować częstotliwość tworzenia kopii zapasowych. Kopie można tworzyć codziennie, co tydzień lub co miesiąc.
 • Manual (Ręczna) — kliknij ten kafelek, aby ręcznie wykonać kopię zapasową.
 • More options (Więcej opcji) w prawym górnym rogu — kliknij tę pozycję, aby skonfigurować ustawienia kopii zapasowej danych. Poniżej szczegółowo opisano ustawienia dostępne w pozycji Więcej opcji.
UWAGA: użytkownik może określić typy plików uwzględniane w kopii zapasowej, wybierając opcje Documents (Dokumenty), Pictures (Obrazy), Music (Muzyka) i Videos (Filmy) znajdujące się poniżej kafelka Browse (Przeglądaj). Do kopii zapasowej można dodać więcej plików, klikając przycisk Add more files (Dodaj więcej plików).

More options (Więcej opcji) (ustawienia kopii zapasowej danych)

W prawym górnym rogu — kliknij tę pozycję, aby skonfigurować ustawienia kopii zapasowej danych.

Continuous Backup File Selection (Wybór plików ciągłej kopii zapasowej) — można wybrać uwzględniane pliki lub foldery, aby zapewnić ciągłą ochronę danych.

Continuous Backup Settings (Ustawienia ciągłej kopii zapasowej) — można ustawić liczbę przechowywanych wersji kopii zapasowych oraz minimalne opóźnienie między wersjami kopii zapasowych, aby zapewnić ciągłą ochronę danych.

File selection (Wybór plików) — można wybrać dodatkowe pliki lub foldery do uwzględnienia w kopii zapasowej danych.

Powrót do góry


5. Dell Backup and Recovery: przydatne łącza

Dell Backup and Recovery — witryna internetowa

Dell Backup and Recovery 1.8: omówienie i instalacja

Dell Backup and Recovery 1.8: nośniki odzyskiwania stanu fabrycznego

Dell Backup and Recovery 1.8: odzyskiwanie

Powrót do góry





Identyfikator artykułu: SLN297583

Data ostatniej modyfikacji: 19.09.2017 15:43


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.