Baza wiedzy

Uaktualnienie do systemu Windows 10 — procedura


Spis treści:

  1. Sprawdzenie, czy komputer został przetestowany pod kątem uaktualnienia do systemu Windows 10
  2. Informacje o ogólnych problemach z uaktualnieniem do systemu Windows 10
  3. Sprawdzanie obsługi drukarek
  4. Wykonywanie kopii zapasowej najważniejszych plików
  5. Tworzenie dysków odzyskiwania dla aktualnej wersji systemu Windows
  6. Aktualizacja systemu BIOS i sterowników
  7. Uaktualnienie do systemu Windows 10
  8. Aktualizacja komputera o sterowniki dla systemu Windows 10 po uaktualnieniu

W tym artykule opisano najważniejsze czynności, jakie należy podjąć przed uaktualnieniem do systemu Windows 10, takie jak tworzenie kopii zapasowych danych, aktualizacja sterowników przed uaktualnieniem oraz sprawdzenie, czy komputer obsługuje uaktualnienie do systemu Windows 10.


 

Sprawdzenie, czy komputer został przetestowany pod kątem uaktualnienia do systemu Windows 10

W poniższej tabeli wymieniono komputery firmy Dell, które zostały przetestowane pod kątem uaktualnienia do systemu Windows 10. Jeśli model Twojego komputera znajduje się na liście, sterowniki dla systemu Windows 7 i/lub Windows 8.1 zostały przetestowane w systemie Windows 10, a jeśli sterownik nie działa prawidłowo, udostępniono zaktualizowany sterownik w usłudze Windows Update, który zostanie zainstalowany podczas procesu uaktualniania.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę z przetestowanymi komputerami


Informacje o ogólnych problemach z uaktualnieniem do systemu Windows 10

Firma Dell rozpoznała kilka ogólnych problemów z uaktualnianiem do wersji Windows 10. Nie są one związane z konkretnym komputerem, ale dotyczą wszystkich komputerów uaktualnianych do systemu Windows 10. Należy koniecznie zapoznać się z tymi informacjami przed przejściem do instalacji uaktualnienia do wersji Windows 10, ponieważ mogą powodować problemy z komputerem lub wpłynąć na dostępność funkcji.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę z informacjami o ogólnych problemach z systemem Windows 10


Sprawdzanie obsługi drukarek

Upewnij się, że posiadana drukarka będzie działać w systemie Windows 10. Firma Dell przetestowała szereg oferowanych drukarek pod kątem zgodności z systemem Windows 10. Zapoznaj się z zawartością tej strony w celu sprawdzenia, czy twój model jest obsługiwany oraz czy jest konieczna aktualizacja sterowników lub oprogramowania drukarki.

Kliknij tutaj, aby wyświetlić stronę z informacjami o obsłudze drukarek w systemie Windows 10


Wykonywanie kopii zapasowej najważniejszych plików

Uaktualnienie systemu operacyjnego przebiega zazwyczaj bez problemów, jednak przed rozpoczęciem jakichkolwiek poważniejszych działań na komputerze należy zawsze tworzyć kopię zapasową dokumentów i najważniejszych plików.

Windows 7

Skorzystaj z narzędzia Kopia zapasowa i przywracanie systemu Windows, aby wykonać pełną kopię zapasową swoich plików:

Windows 8:

Skorzystaj z narzędzia Historia plików, aby wykonać pełną kopię zapasową swoich plików.


Tworzenie dysków odzyskiwania dla aktualnej wersji systemu Windows

Po uaktualnieniu komputera do systemu Windows 10 można w ciągu 30 dni przywrócić poprzednią wersję systemu Windows. Firma Dell zaleca jednak utworzenie nośników odzyskiwania z bieżącą wersją systemu Windows na wypadek konieczności ponownego zainstalowania systemu Windows w późniejszym momencie. Instrukcje tworzenia dysków odzyskiwania systemu operacyjnego przedstawiono poniżej.

DataSafe Local

Program Dell Backup and Recovery

Jeśli na komputerze nie zainstalowano programu DataSafe Local lub Dell Backup and Recovery, odwiedź stronę Kopia zapasowa nośników, aby pobrać obraz online.


Aktualizacja systemu BIOS i sterowników

Firm Dell zdecydowanie zaleca zaktualizowanie systemu BIOS i sterowników przed rozpoczęciem uaktualniania do systemu Windows 10. Proces uaktualniania systemu Windows migruje aktualne sterowniki dla komputera zamiast instalowania nowych sterowników. Z tego powodu należy zainstalować najnowsze sterowniki na komputerze w celu przeprowadzenia tej migracji.

Aby rozpocząć aktualizację systemu BIOS i sterowników, odwiedź stronę firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania dla swojego komputera. Należy wcześniej przygotować kod serwisowy posiadanego komputera, który pozwoli stwierdzić, czy znalezione sterowniki są odpowiednie.


Uaktualnienie do systemu Windows 10

Firma Microsoft umożliwia proste uaktualnienie do systemu Windows 10. Jeśli komputer działa pod kontrolą systemu Windows 7 z dodatkiem Service Pack 1 lub Windows 8.1 Update, w zasobniku systemowym będzie widoczna ikona systemu Windows. Kliknij tę ikonę i postępuj zgodnie z instrukcjami kroki po kroku, aby uaktualnić komputer do systemu Windows 10.

UWAGA: program bezpłatnego uaktualniania do systemu Microsoft Windows 10 zakończył się 29 lipca 2016 r. Systemy uaktualnione do systemu Windows 10 przed 29 lipca 2016 r. zapewniają możliwość bezpłatnej instalacji systemu z firmy Microsoft przez cały okres eksploatacji.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat uaktualnienia do systemu Windows 10, zapoznaj się z prowadzoną przez firmę Microsoft witryną uaktualnienia systemu do Windows 10.

Jeśli nie zainstalowano dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows 7 lub nie wykonano aktualizacji do systemu Windows 8.1 Update, należy zastosować te aktualizacje, aby komputer kwalifikował się do uaktualnienia do systemu Windows 10.

Aktualizacja komputera o sterowniki dla systemu Windows 10 po uaktualnieniu

Po zakończeniu uaktualniania komputera do systemu Windows 10 należy sprawdzić na stronie ze sterownikami firmy Dell dostępność zaktualizowanych sterowników dla systemu Windows 10, które mogły nie zostać udostępnione w usłudze Windows Update. Zainstaluj wszystkie sterowniki dla systemu Windows 10, które są właściwe dla posiadanego komputera.

Aby rozpocząć aktualizację sterowników, odwiedź stronę firmy Dell Sterowniki i pliki do pobrania dla swojego komputera. Należy wcześniej przygotować kod serwisowy posiadanego komputera, który pozwoli stwierdzić, czy znalezione sterowniki są odpowiednie.

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN297955

Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2018 14:31


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.