Baza wiedzy

VRTX - 12Gb SAS oraz serwery 12. generacji


 

Uwaga: W jaki sposób określić generację serwerów jest szczegółowo omówiona w dalszej części niniejszego artykułu.

W ramach 13. generacji serwerów , 12Gb/s SAS zostały zwolnione. 

12Gb/s dyski twarde SAS są obsługiwane i zatwierdzone do użytku w VRTX wspólnej infrastruktury pamięci masowej można przypisać do 13 i 12. generacji serwerów kasetowych).

W 12. generacji serwerów , szybkość tych dysków zostaną zmniejszone do prędkości 6 Gb/s). Nie ma ograniczenia 13 generacji serwerów.

Aby móc używać 12Gb dyski twarde SAS w udostępnionym infrastruktury pamięci masowej (VRTX), konieczne jest zastosowanie rozszerzenia oprogramowania wewnętrznego w płaszczyźnie 2,00 lub nowszej. 

Płyta montażowa ekspandera instrukcja instalacji


Aktualizacja oprogramowania sprzętowego modułu rozszerzenia jest wykonywana przez kontroler zarządzania obudową PowerEdge VRTX.

Aby zaktualizować elementy pamięci masowej w Chassis Management Controller :

1. W okienku po lewej stronie kontrolera zarządzania obudową, kliknij przycisk Przegląd obudowy . Następnie kliknij Magazyn . Następnie kliknij przycisk Aktualizuj .
2.Aktualizację składnika pamięci masowej na stronie, kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz DUP pobierany wcześniej, a następnie kliknij przycisk Prześlij . 2.On the Storage Component Update page, click Browse, select the DUP that is downloaded earlier, and then click Upload.

W DUP zostaje przesłany do CMC i aktualizacji oprogramowania wewnętrznego stanu wyświetlana jest strona zawierająca następujące informacje:

Czas, jaki upłynął
Elementy urządzenia docelowego
Bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego
Aktualizacja stanu

Wyłącz i ponownie włącz komputer jest wymagany dla tego oprogramowania układowego zostały uwzględnione.

Potrzebujesz pomocy?
Wyszukaj dodatkowe Zasoby produktów

Wejdź na stronę Społeczności i uzyskaj o pomoc

Utwórz i wyślij Wniosek online


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN298522

Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2016 09:17


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.