Rozwiązywanie problemów błąd odświeżania wideo w komputerach Latitude EXX50

Rozwiązywanie problemów błąd odświeżania wideo w komputerach Latitude EXX50


 


Ten artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów odświeżania obrazu widoczne w komputerze Latitude EXX50


Spis treści:

  1. Problem
  2. Rozwiązanie

 

1. Problem

 

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problem podczas oglądania filmów na zasilanie z akumulatora. Niektóre mają być zgłaszane problemy podczas oglądania programu Windows Media Player. Dźwięk działa dobrze, ale obraz przeskakuje kasę chyba że nieustannie przesunąć kursor o. Jest to spowodowane problemem z ustawienia częstotliwości odświeżania obrazu na komputerze. Więcej informacji można znaleźć w podręczniku do szybkiego rozwiązania poniżej aby rozwiązać ten problem.


Powrót do góry


 

2. Rozwiązanie

 

Poniżej znajdują się szybkie rozwiązanie tego problemu:

  1. Otwórz Właściwości karty graficznej firmy Intel

  2. Wybierz opcję zasilania

  3. Wyłącz Panel Self Refresh

  4. Zastosować zmiany i wyjdź z programu

  5. Jeżeli usterka nadal występuje i jest dokładnie w taki sam sposób, jak opisano powyżej, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej i wyceny to numer artykułu SLN299196

  6. Możesz uzyskać dostęp do najświeższych informacji kontaktowych na link poniżej :

  7. Jeśli masz inną kartą graficzną, należy ponownie przeprowadzić wyszukiwanie na naszej stronie internetowej pomocy technicznej - jednak prosimy o zmianę kryteriów wyszukiwania.


Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN299196

Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2016 09:03


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.