Baza wiedzy

Alienware 13 R2 15 R2 i 17 R3 — Wyświetlacz LCD pokazuje zakłócenia podczas grania w gry 

Alienware 13 R2, 15 R2 i 17 R3
Wyświetlacz LCD pokazuje zakłócenia podczas grania w gry

 


Ten artykuł zawiera informacje, jak rozwiązać problem ze zniekształceniami LCD, liniami, migotaniem oraz błędami powodującymi wyświetlanie niebieskiego ekranu, które mogą występować na komputerach Alienware 13 R2, 15 R2 i 17 R3 podczas grania w gry.


Obsługiwane komputery:

 
  Alienware 13 R2   Alienware 15 R2   Alienware 17 R3

Co się dzieje?

Czasami podczas gry mogą wystąpić zakłócenia lub zacinanie się gry.

Problem może występować na komputerach z systemem Windows 8.1 i Windows 10, wyposażonych w karty graficzne zarówno AMD , jak i NVIDIA

Rozwiązanie

 1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję BIOS ze strony ze sterownikami.

 2. Odinstaluj sterownik karty graficznej Intel HD oraz sterownik karty graficznej NVIDIA

 3. Pobierz i zainstaluj sterownik karty graficznej Intel HD (w wersji 20.19.15.4390, A07 lub nowszej) z naszej strony ze sterownikami

 4. Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki AMD lub NVIDIA GeForce.

  • Aby pobrać sterowniki do kart AMD, odwiedź stronę ze sterownikami

   Można także wykorzystać najnowszą wersję dostępną na stronie amd.com, lecz jeśli ta wersja spowoduje jakiekolwiek problemy, zalecamy zainstalować wersję dostępną na naszej stronie ze sterownikami

  • Najnowszą wersję sterowników NVIDIA można pobrać ze strony nvidia.com

Powrót do góry


Nie o to chodziło?
Skontaktuj się z naszymi ekspertami:

  Twitter   AlienwareServices   Facebook   Alienware ArenaTreœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN300499

Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2016 00:16


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.