OptiPlex 3240 AIO (All-in-One) przewodnik po systemie

OptiPlex 3240 AIO (All-in-One) przewodnik po systemie


OptiPlex 3240 AIO

Szybkie łącza

Rozpoczęcie pracy z komputera firmy Dell. Dokumentacja Systemu - instrukcje obsługi i instrukcje obsługi Wyszukiwanie numeru seryjnego i kodu usług ekspresowych Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell Status gwarancji oraz informacje na temat usług Zmiana Własności Systemu Zgłoś kradzież lub zgubienie komputera

Dell OptiPlex 3240 AIO (All-in-One) System Guide: zawiera łącza do podręczników i poradników przydatnych informacji o systemie


Rozwiń każdej sekcji poniżej informacje na temat Dell OptiPlex 3240 AIO (All-in-One).

Poznawanie komputera:

Łącza do instrukcji obsługi można znaleźć tutaj:

Ta sekcja zawiera łącza do informacji na temat położenia złączy i portów, zdjęć, które pomogą aby rozpocząć korzystanie z systemu.

PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do serwisowania maszyny należy się zastanowić następujące informacje dotyczące bezpieczeństwa: środki ostrożności przy pracy z urządzeniami elektrycznymi CAUTION: Before working on your machine it is worth considering the following safety information: Safety precautions when working with electrical equipment

Opcje instalacji:

Ten rozdział opisuje obsługiwanego systemu operacyjnego (OS) re-opcje instalacji w systemie

Zapoznaj się z zakładki poniżej, aby uzyskać więcej informacji

System Microsoft Windows

Aby uzyskać informacje na temat różnych wersji systemu operacyjnego Windows kliknij poniższe łącze:

Sterowniki:

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące sterowników i odpowiedniej kolejności instalacji dla różnych
Obsługiwane wersje systemu operacyjnego Windows na komputerze firmy Dell.

Kolejność instalacji sterowników:
Instalacja sterowników z płyty CD/DVD z zasobami:
Rozpoznawanie sterowników niewymienionych w rozdziale Kolejność instalacji:

System operacyjny Ubuntu/Linux

Więcej informacji na temat Ubuntu Linux w systemie należy zapoznać się z następującego łącza:

Dodatkowe informacje można także zapoznać się z systemem Ubuntu Strona internetowa:

System tworzenia kopii zapasowych i przywracania

Ten rozdział zawiera informacje na temat tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w systemie.

O ile nie został wybrany nośnik odzyskiwania systemu Windows 10 w zamówieniu, system nie będzie wyposażony w pamięć flash USB lub dyski odzyskiwania. Więcej informacji na temat tworzenie nośników odzyskiwania systemu w przypadku poważnej awarii systemu, należy wykonać poniższe łącze:

Windows Recovery Environment (WinRE)

Fabrycznie zainstalowany system Windows 10, WinRE pozwala przywrócić system do stanu fabrycznego. Więcej informacji można znaleźć, klikając poniższe łącze:

Dell Recovery obraz systemu Microsoft Windows

Można też pobrać obrazu z systemu operacyjnego Microsoft Windows dostosowane do danego produktu firmy Dell w witrynie pomocy technicznej firmy Dell.

UWAGA: obraz odzyskiwania zawiera wersję systemu Windows zainstalowanego w komputerze. Ten plik do pobrania jest dostępna tylko na niektórych komputerach.

Program Dell Backup and Recovery (DBAR).

Dla systemów Windows 10, przed DBAR jest elastyczną automatycznego tworzenia kopii zapasowych i przywracania aplikacji który ma za zadanie chronić najważniejsze dokumenty cyfrowe niezawodne i zapisanych danych w ciągu zaledwie kilku kliknięć.

O ile nie został wybrany nośnik odzyskiwania w zamówieniu, system jest dostarczany z recovery Flash-Drive USB lub płyt, można również skorzystać z aplikacji do odzyskiwania DBAR dla systemu w przypadku poważnej awarii systemu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Dell Backup and Recovery z witryny pomocy technicznej:

Więcej informacji na temat systemów, które zostały uaktualnione do wersji Windows 10 więcej informacji można znaleźć w artykule:

Dalsze informacje ogólne na temat systemu Windows można znaleźć w artykule:

Dell SupportAssist dla komputerów i tablety:

SupportAssist, wcześniej nazywany My Dell, zapewnia aktualizacje systemu, wykryje problemy i wysyła ci ostrzeżeń w oparciu o urządzenia, co ułatwia rozwiązywanie problemów i zapobieganie łatwiej niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacja ta umożliwia dostęp do wszystkich elementów niezbędnych do utrzymania przypadkowości przy drukowaniu i tablety komputery. Aby uzyskać więcej informacji i instrukcji instalacji można znaleźć następujące łącze:

Diagnostyka i kody błędów:

Ta sekcja zawiera łącza do artykułów dotyczących diagnostyki i różne komunikaty o błędach, kody dźwiękowe i kody diagnostyczne diod LED, które mogą pomóc rozwiązać potencjalne problemy ze sprzętem oraz oprogramowaniem.

Można także skorzystać z narzędzia diagnostyczne , które znajdują się na stronie pomocy technicznej firmy Dell, to wymaga od firmy Dell System Detect & SupportAssist mają zostać zainstalowane w systemie. Jest to wykonywane w przypadku zgody na uruchomienie diagnostyki. Można uzyskać dostęp do diagnostyki, klikając łącze poniżej:

Sprzęt:

Poniższa sekcja zawiera łącza do artykułów, które zawierają informacje na temat różnych urządzeń w systemie. Mogą one być pomocne przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów, które mogą być zidentyfikowane przez powyżej. Istnieją również ogólne porady dotyczące korzystania z innych artykułów, które może pomóc w rozwiązaniu zadań, takich jak na przykład aktualizacja systemu BIOS lub modernizacja dysku twardego.

Zasilacz prądu zmiennego
UWAGA: Niektóre komputery stacjonarne Dell za pomocą zasilacza prądu zmiennego
Audio
BIOS płyty głównej i
Problemy z wentylatorem i przegrzewaniem
Problemy z dyskiem twardym
Problemy z urządzeniami wejściowymi
Pamięć
Sieć, Wi-Fi , Bluetooth
Brak testu POST, brak zasilania
Napęd dysków optycznych
Porty i złącza
Problemy z kartą graficzną i monitorem

Dodatkowe oprogramowanie, bezpieczeństwo i szyfrowanie, a oprogramowanie antywirusowe:

Ta sekcja obejmuje oprogramowanie, które jest obsługiwany w systemie, ma także łącza do informacji na temat bezpieczeństwa i szyfrowanie i antywirusowe .

Zapoznaj się z zakładki poniżej, aby uzyskać więcej informacji

Oprogramowanie

System jest dostarczany z wstępnie zainstalowane aplikacje i oprogramowanie, które są projektowane, aby
Ci życie. Ta sekcja zawiera łącza do informacji o nich.

Aby uzyskać dostęp do Dell Download Center kliknij poniższe łącze:

Aby uzyskać dostęp do aplikacji i oprogramowania firmy Dell na stronie kliknij poniższe łącze:

Oprogramowanie zakupione wraz z komputerem:

Niniejsza sekcja zawiera informacje na temat niektórych z preinstalowanym oprogramowaniem i dostarczanych wraz z systemem.

Niektóre programy sprzedawane w momencie zakupu musi zostać pobrany po otrzymaniu systemu.
Można to osiągnąć poprzez użycie narzędzia Dell Digital Delivery , więcej informacji można znaleźć w poniższych łączy:

Uwaga: oprogramowanie łączy poniżej są obsługiwane w ramach gwarancji ProSupport

Bezpieczeństwo i szyfrowanie

Ta sekcja zawiera łącza do informacji na temat bezpieczeństwa i szyfrowanie w komputerze firmy Dell.

Dell Data Protection | Access (DDPA)
Dell Data Protection - szyfrowanie (DDPE)

Oprogramowanie antywirusowe

Aby uzyskać dostęp do strony pomocy technicznej firmy Dell antywirusowych kliknij poniższe łącze:

System może zostać wstępnie zainstalowane przy użyciu programu antywirusowego, aby uzyskać więcej informacji,
Skorzystaj z poniższego odnośnika

Więcej informacji na temat wirusy, programy szpiegujące i złośliwe oprogramowanie więcej informacji można znaleźć
Korzystając z poniższych łącz:

Aby uzyskać pomoc na temat nie został opisany w tym podręczniku, skorzystaj z pola wyszukiwania w prawym górnym rogu tej strony, aby uzyskać dalszą pomoc
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN302885

Data ostatniej modyfikacji: 11.10.2018 10:42


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.