Missing Character Models When Playing Company Of Heroes on the Inspiron 537/537s - Product Support Quick Note (PSQN) - 357458

Missing Character Models When Playing Company Of Heroes on the Inspiron 537/537s - Product Support Quick Note (PSQN) - 357458
Missing Character Models When Playing Company Of Heroes on the Inspiron 537/537s

When running Company of Heroes for the first time on the Inspiron 537 or 537s using the onboard Intel G41 graphics controller, the games character models will be missing (Figure 1 and Figure 2).


Figure 1: Example of the Missing Character Models in Company of Heroes II


Figure 2: Example of Normal Graphics in Company of Heroes II

The missing character models will return once the resolution is changed within the game. For information on how to change the resolution within Company of Heroes, please refer to THQ's Support page.

Once a permanent solution is available, this article will be updated.Nie należy wymieniać żadnego sprzętu

Nie wymieniaj żadnego sprzętu. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN33056

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.