Podstawka do monitorów firmy Dell z płaskim ekranem serii E może nie pasować do standardowych uchwytów VESA - KB Article - 344841

Podstawka do monitorów firmy Dell z płaskim ekranem serii E może nie pasować do standardowych uchwytów VESA - KB Article - 344841
Podstawy E-Flat Panel dostarczane z płytą szybkiego montażu firmy Dell

Standardowo podstawa E-Flat Panel firmy Dell jest dostarczana z płytą szybkiego montażu firmy Dell. Jeśli monitor płaskoekranowy, który ma zostać podłączony do podstawy, jest starszym modelem firmy Dell lub innego producenta, należy podłączyć go do płyty montażowej zgodnej ze standardem branżowym VESA.

W takim przypadku jest konieczna płyta z adapterem, która będzie sprzedawana osobno jako zestaw opcjonalny. Jest to pojedyncza metalowa płyta z 2 zestawami otworów o rozstawie 75 mm lub 100 mm. Zestaw zawiera również komplet 4 śrub, komplet 4 zaślepek do nieużywanych otworów oraz instrukcję instalacji. Płytę z adapterem VESA można zakupić w witrynie Dell.com. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN37306

Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.