Baza wiedzy

Sporadyczne problemy z połączeniem sieciowym vs. Network Time Protocol (serwer czasu) Ustawienia - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 183558
Nieprawidłowe ustawienia serwera czasu mogą spowodować przeskakujący drukarki lub działania sieci.

były przypadki odnotowane w których sieciowa drukarka laserowa Dell połączony z siecią może sporadycznie tracą połączenie z siecią (tzn. jego przypisany adres IP) lub spowodować, że sieci okresowo się wolniej.

 

Dell laserowych drukarek sieciowych być wyposażone w funkcję, która umożliwia drukarce automatyczne aktualizację ustawienia daty i godziny po podłączeniu do sieci posiadanie wyznaczonego serwera czasu.

 

Gdy sieciowego serwera czasu nie jest dostępny, ruch sieciowy generowany przez drukarki może spowodować łączności i związanych z wydajnością sieci. W tych przypadkach Network Time Protocol (NTP) ustawienia drukarki w można je wyłączyć.Wyłączanie NTP ustawienia na sieciowej drukarki laserowej Dell.

UWAGA: 

Poniższe instrukcje generalnie stosuje się do wszystkich Dell laserowych drukarek sieciowych, z niewielkimi wariacjami.

 

UWAGA: Wczesne Dell S2500n drukarki laserowe używają innej Embedded Web Server Web (EWS) projektu. Instrukcje dla szybkiego S2500n drukarki laserowe są pokryte w następnej sekcji.
 

 

 1. Otwórz przeglądarkę www z dowolnego komputera w sieci i wprowadź adres IP drukarki w pasku adresu obszar przeglądarki.
 2. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij Przejdź.
 3. Kliknij -- łącze Ustawienia drukarki znajduje się z lewej strony.
 4. W kolumnie Ustawienia serwera drukowania, kliknij -- łącze Data i godzina.

  UWAGA: Spójrz na rysunek 1 -- poniżej odpowiednie wpisy na kroki 5-7.

 5. Wybierz strefę czasowąz w odpowiednim menu rozwijanym.
 6. Wprowadź prawidłową datę i czas w -- polu Ustaw datę i czas.
 7. -- Aby ustawić serwer czasu Brakużywając odpowiedniego menu rozwijanego.
 8. Kliknij przycisk Wyślij.

Rysunek 1 - NTP Settings (Ustawienia), aby zmienićWyłączanie NTP ustawienia na wczesne S2500n drukarka laserowa.

Poniższe instrukcje są określone z wcześniejszych modeli Dell S2500n sieciowa drukarka laserowa.

 

 1. Otwórz przeglądarkę www z dowolnego komputera w sieci i wprowadź adres IP drukarki w pasku adresu obszar przeglądarki.
 2. Naciśnij klawisz Enter lub kliknij Przejdź.
 3. Kliknij -- łącze konfiguracji znajduje się z lewej strony.
 4. W sekcji Serwer drukarki, kliknij -- łącze Data i godzina.

  UWAGA: Zapoznaj się z rysunek 2 poniżej odpowiednie wpisy na kroki 5-7.

 5. Wybierz strefę czasowąw odpowiednim menu rozwijanym.
 6. Wprowadź prawidłową datę i czas w -- polu Ustaw datę i czas.
 7. -- Aby ustawić serwer czasu Brakużywając odpowiedniego menu rozwijanego.
 8. Kliknij przycisk Wyślij.

Rysunek 2 --- ustawienia NTP Aby zmienić - wcześniejsze modele S2500n

UWAGA: Aktualizacja oprogramowania sprzętowego dostępna jest w witrynie pomocy technicznej firmy Dell-- do aktualizacji wygląd wcześniejszych modeli S2500n drukarki do tego samego układ i projekt z końca model S2500n i innych drukarek. Nazwa pliku to: S2500-FW.exe. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN38018

Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.