Baza wiedzy

Nie można zaplanować tylko przy użyciu programu WQuinn raportów pamięci masowej w systemie Microsoft® Windows® Storage Server 2003. - Szybka Nota Wsparcia Produktu (PSQN) - 180018
"Nie możesz zaplanować to zadanie" komunikat o błędzie podczas próby harmonogram raportów pamięci masowej w systemie Microsoft® Windows® Storage Server 2003

W systemie Microsoft® Windows® 2003-na podstawie systemu NAS, raporty pamięci masowej nie może być ustalone w strefę czasową dla serwera jest ustawiona wartość GMT +1 lub GMT -1.

Następujący błąd zostaje wyświetlony, jeśli raport jest tworzony w opisanych wyżej strefa czasowa:

Nie możesz zaplanować tego zadania (80041005)Odnieś się do artykułu bazy wiedzy Microsoft, 838228, w celu uzyskania poprawki przez firmę Microsoft dla tego problemu.

Aby rozwiązać ten problem, sprawdź artykułu bazy wiedzy Microsoft, 838228, "nie możesz zaplanować stan nośnika w systemie Windows Storage Server 2003 ". 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN38119

Data ostatniej modyfikacji: 30.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.