Baza wiedzy

Using a Dell™ A960 All-In-One Printer Without Using the Computer - KB Article - 175139
Overview: Set up the A960 All-In-One Printer for Stand-Alone Faxing

Note:
This document pertains to the ability to utilize stand-alone faxing to send or receive faxes.
Stand-alone faxing allows you to send and receive faxes without the need to have your computer turned on or running.Stand-Alone Faxing for DSL Users

Note:
DSL delivers digital data to a computer through a telephone line; the Dell A960 All-In-One printer is designed to work with analog data.
If you are faxing over a telephone line connected to a DSL Modem, it is recommended that you install a DSL filter to avoid interference with the analog fax modem signal.

 1. Connect the DSL filter to an active telephone line.

Connect the DSL Filter for A960 Stand-Alone Faxing
Figure 1: Connect the DSL Filter for A960 Stand-Alone Faxing

 1. Connect the printer directly to the output of the DSL filter with a telephone (RJ-11) cable.

Note:
Do not install any splitters between the DSL filter and the printer.

Note:
Integrated Services Digital Network (ISDN) and cable modems are not fax modems and are not supported for faxing.A960 Stand-Alone Faxing for Non-DSL Users

To prevent your A960 All-In-One printer from malfunctioning when sending or receiving stand-alone faxes, verify that the telephone connections to your A960 are connected as indicated below:

Connections for Non-DSL Stand-Alone Faxing With the A960 All-In-One
Figure 1: Connections for Non-DSL Stand-Alone Faxing With the A960 All-In-OneUse the Stand-Alone Feature to Send Faxes

Note:
This document pertains to the ability to utilize stand-alone faxing to send or receive faxes.
Stand-alone faxing allows you to send and receive faxes without the need to have your computer turned on or running.

To send faxes using the stand-alone feature on the A960, perform the following steps:

 1. Verify that the printer is on.

 2. Verify that an active telephone line is connected to the wall jack connector on the printer.

Note:

For information on locating the wall jack connector, refer to Dell Knowledge Base Article:

"How Do I Connect the Phone Line Cabling To the Back of My Dell™ A960 All-In-One Printer?" Article ID: 171842

 1. Load the document to be faxed onto the scanner glass or into the Automatic Document Feeder (ADF).

Note:

For additional information on using the Automatic Document Feeder (ADF) feature, refer to Dell Knowledge Base Article:

"How Do I Use the Automatic Document Feeder (ADF) On the Dell™ A960 All-In-One Printer?" Article ID: 172647

 1. Press the Fax button located on the Operator Panel.

Note:

For a description of each of the buttons located on the operator panel, refer to Dell Knowledge Base Article:

"What Is the Function Of Each Of the Buttons On the Operator Panel Of My Dell™ A960 All-In-One Printer?" Article ID: 171814

 1. Use the keypad to perform the following actions:

  • Enter the fax number
   or
  • Press Speed Dial, and then:

   • Press the + or - buttons to scroll through the list to find the number you want
    or
   • Enter a two-digit number (viewable in the upper left of the LCD display).

 2. Press the Black or Color button on the operator panel.

Note:
If you are faxing a document that has only text on it, press the Black button; otherwise, press the Color button on the Operator Panel to send documents that have color text and/or images.

  The printer scans the document and begins the transmission.

Note:
In order to send a color fax, the machine to which you are sending the fax must also support color faxes.Use the Stand-Alone Feature on the A960 All-In-One to Receive Faxes

Note:
This document pertains to the ability to utilize stand-alone faxing to send or receive faxes.
Stand-alone faxing allows you to send and receive faxes without the need to have your computer turned on or running.

To receive a fax using the stand-alone feature, perform the following steps:

 1. Verify that the printer is On.

 2. Verify that an active telephone line is connected to the wall jack connector on the printer.

Note:

For information on locating the wall jack connector on your Dell A960 All-In-One printer, refer to Dell Knowledge Base Article:

"How Do I Connect the Phone Line Cabling To the Back of My Dell™ A960 All-In-One Printer?" Article ID: 171842

 1. Press the Fax button on the operator panel.

Note:

For a description of each of the buttons located on the operator panel of the Dell™ A960 All-In-One printer, refer to Dell Knowledge Base Article:

"What Is the Function Of Each Of the Buttons On the Operator Panel Of My Dell™ A960 All-In-One Printer?" Article ID: 171814

 1. Press the Options button until Answer Fax appears on the LCD display.

 2. Press the + button to scroll through the available options and select After 1 ring, After 2 rings, After 3 rings, or After 5 rings.

 3. Press the Select button.

  When the number of set rings is detected, the printer will automatically receive the fax transmission.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN51385

Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 11:59


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.