Error Code 502 on a Dell™ A940 All-In-One Printer - KB Article - 120324

Error Code 502 on a Dell™ A940 All-In-One Printer - KB Article - 120324


Ponowne zakładanie paska kodującego w urządzeniu wielofunkcyjnym A940

Aby ponownie założyć pasek kodujący, wykonaj następujące czynności:

  1. Odłącz przewód zasilający od urządzenia.

  2. Podnieś pokrywę urządzenia pod szybą skanera urządzenia wielofunkcyjnego, aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia, gdzie znajdują się pojemniki.

  3. Przesuń karuzelę z pojemnikami na środek urządzenia.

Pasek kodujący w nieprawidłowej pozycji
Rysunek 1: Pasek kodujący w nieprawidłowej pozycji

  1. Delikatnie przesuń górną część paska urządzenia w prawą stronę.

  2. Używając palca wskazującego, delikatnie przesuń pasek kodujący do dołu i do góry, aby powrócił na miejsce z tyłu karuzeli z pojemnikami.

Uwaga:
Pasek kodujący pasuje do małego rowka znajdującego się z tyłu karuzeli z pojemnikami.

  1. Delikatnie przesuń pasek najpierw do tyłu, a następnie do przodu, aby upewnić się, że wszedł na swoje miejsce.

  2. Aby sprawdzić umiejscowienie paska kodującego, przesuń karuzelę z pojemnikami w lewą stronę, a następnie w prawą stronę.

Poprawnie umiejscowiony pasek kodujący
Rysunek 2: Poprawnie umiejscowiony pasek kodujący

Uwaga:
Jeśli pasek kodujący rusza się, NIE JEST założony poprawnie.

  1. Po założeniu paska zamknij pokrywę urządzenia.

  2. Podłącz urządzenie wielofunkcyjne do zasilania.

  3. Naciśnij przycisk zasilania. Jeśli pasek kodujący został założony poprawnie, z wyświetlacza zniknie komunikat Błąd sprzętu: 502.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN52269

Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 12:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.