Diagnostyka i logowanie do systemu BIOS w notebookach firmy Dell - KB Article - 344896

Diagnostyka i logowanie do systemu BIOS w notebookach firmy Dell - KB Article - 344896
Dzienniki błędów przechowywane w systemie BIOS

Począwszy od notebooków z serii E, wyniki wszystkich testów PSA i DOS, zdarzeń BIOS dotyczących temperatury i zasilania są rejestrowane w dziennikach systemu BIOS. W systemie BIOS przechowywanych jest po pięć (5) dzienników w każdej kategorii, przy czym najnowszy dziennik jest zapisywany w miejsce najstarszego. W każdym dzienniku znajduje się data i godzina, typ zdarzenia lub informacje o teście diagnostycznym, z którego ono pochodzi, oraz rzeczywisty kod błędu (rysunek 1).


Rysunek 1: Przykład dziennika zdarzeń systemu BIOS

Dzienniki te mogą być bardzo pomocne przy rozwiązywaniu problemów, szczególnie przy analizowaniu problemów sporadycznych, które są najtrudniejsze do rozwiązania. Na przykład jeśli na komputerze losowo i sporadycznie jest wyświetlany niebieski ekran z błędami i komputer zawiesza się, przyczyną tego problemu mogą być zdarzenia związane z temperaturą, które zostaną zarejestrowane. Dzięki temu o wiele łatwiej będzie ustalić czas wystąpienia i typ zdarzenia dotyczącego temperatury, nawet jeśli przyczyną problemu jest inne zachowanie, środowisko czy awaria sprzętu. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN60453

Data ostatniej modyfikacji: 25.10.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.