Jak zoptymalizować pojemność pamięci RAM na komputerze firmy Dell

Jak zoptymalizować pojemność pamięci RAM na komputerze firmy Dell
Ustalenie, czy pamięć została zoptymalizowana pod kątem

PAMIĘCI RAM (Random Access Memory) jest to rodzaj sprzętu, jaki komputer używa do przechowywania danych. Dodanie pamięci jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów zwiększenia wydajności komputera. Jednak przed dodaniem pamięci, należy wziąć pod uwagę podejmując kroki, lepsze wykorzystanie pamięci.

 • Sprawdź, czy plik stronicowania jest ustawiony na odpowiedni rozmiar dla twojego komputera.
 • Przeprowadzanie defragmentacji dysku.
 • Uruchamianie innych typów pamięci optymalizacja aplikacji.

Sprawdź rozmiar pliku stronicowania pamięci wirtualnej

 1. Zamknij wszystkie zbędne programy lub pliki.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. W oknie Panel sterowania dwukrotnie kliknij ikonę System. (Jeśli ikony w Widoku kategorii, kliknij opcję Wygląd klasyczny umożliwia wyświetlanie ikon oddzielnie)
 4. Kliknij kartę Zaawansowane, a w sekcji Wydajność kliknij przycisk Ustawienia .
 5. Kliknij kartę Zaawansowane, a w sekcji Pamięć wirtualna kliknij przycisk Zmień . Click the Advanced tab, and in the Virtual Memory section, click Change.
 6. Kliknij dysk zawierający plik stronicowania, który chcesz zmienić.
 7. Kliknij opcję Rozmiar kontrolowany przez system do umożliwienie systemowi Windows wybierz najlepszy rozmiar.
 8. Kliknąć przycisk Ustaw i OK . Click the Set button and OK
Można ręcznie dostosować rozmiar, klikając przycisk Rozmiar niestandardowy i wpisz nowy rozmiar początkowy i Maksymalny okien dialogowych. Rozmiar jest ograniczony przez całkowitą ilość wolnego miejsca na dysku twardym. Może istnieć możliwość poprawy wydajności poprzez program ręcznie zwiększyć rozmiar pliku wymiany, należy zapoznać się z zalecanymi przez producenta danego programu. 
 

Zdefragmentuj dysk twardy 

Tylko dla dysków twardych SATA 
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż Wszystkie programy i Akcesoria, Narzędzia systemowe, a w końcu Defragmentator dysków
 2. Kliknij sterownik C lub dysk, który chcesz defragement a następnie Defragmenuj
Defragmentacja dysku twardego może potrwać od kilku minut do ponad godziny w zależności od wielkości dysku i ilości przechowywanych na nim danych.
 

Rozwiązywanie problemów Defragmentator dysków

W przypadku wystąpienia problemów z uruchomieniem Defragmentatora dysków, spróbuj wykonać następujące czynności:

 • Zamknij inne programy przed rozpoczęciem defragmentacji dysku, w tym programy działające w tle.
 • Rozłącz połączenie z Internetem a następnie wyłączyć oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie.
 • Zaloguj się jako administrator lub członek grupy Administratorzy na przeprowadzanie defragmentacji dysku.
 • Aby sprawdzić, czy komputer znajduje się w sieci. Jej wewnętrzne może uniemożliwić działania Defragmentatora dysków. Odłączyć komputer od sieci, aby naprawić ten problem.
 • Sprawdź, czy dysk twardy jest przeprowadzana jest co najmniej 15% wolnego miejsca.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z Defragmentatora dysków, należy zapoznać się z pomocą techniczną firmy Microsoft For more information about troubleshooting the Disk Defragmenter, refer to Microsoft Support  Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN60463

Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2018 06:44


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.