How Do I Resolve a Paper Jam When Using the Dell™ A920 or 922 All-In-One Printer? - KB Article - 119989

How Do I Resolve a Paper Jam When Using the Dell™ A920 or 922 All-In-One Printer? - KB Article - 119989
Avoiding a Paper Jam in an All-In-One Printer

Here are some recommended ways to avoid paper jams:

 • Use paper that is recommended for inkjet printers.
 • Do not force paper into the printer.
 • Do not load too much paper into the printer.
 • Verify that you are not loading more then 100 sheets of paper into the printer.
 • Verify that you are placing the paper against the right side of the paper support with the print side facing you.
 • Verify that the paper guide rests against the left edge of the paper and does not cause the paper to bow in the paper support.
 • Verify that the printer is on a flat, level surface.
 • Make sure you select the correct paper type and size in the All-In-One Center that is installed on your computer.Clear the Paper Jam

 1. Power off the printer by pressing the Power button on the printer.

 2. Raise the scanner lid on the printer.

 3. Locate any stuck sheets of paper and pull firmly on the paper to remove it from the printer.

 4. Close the scanner lid on the printer.

 5. Power the printer back on by pressing the Power button on the printer.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN60868

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.