My Dell-branded W4200 or W4200 High Definition (HD) Plasma Television Is Making A Humming Noise - KB Article - 288858

My Dell-branded W4200 or W4200 High Definition (HD) Plasma Television Is Making A Humming Noise - KB Article - 288858
Noise Emitted from Plasma Televisions

Dell plasma TVs, like other electrical devices, emit noise to some degree. Depending on the amount of electrical current running through the device, a greater or lesser amount of noise may be emitted.

Bright scenes on the TV screen require additional power to be delivered to the screen in order to accurately display the image. The generation of additional power requires more electrical current, so a faint humming noise may be noticed. Dark scenes typically will not result in as much noticeable "humming" noise coming from the unit.

  • Noise may be reflected out into the listening area if your plasma TV is next to a wall.

  • Noise may be more apparent if your plasma TV is placed in a "high altitude" or an “echo-rich” environment.Dodatkowe informacje na temat telewizorów LCD firmy Dell™

Opcje pomocy technicznej
Kliknij jedną z poniższych opcji pomocy, aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Forum użytkowników firmy Dell - telewizory LCD firmy Dell

Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.
Napisz list e-mail do firmy Dell
Nawiąż kontakt pocztą elektroniczną z przedstawicielem Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN67072

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.