How Do I Receive and Print Faxes Using the BVRP Software with the Dell™ All-In-One A940 Printer? - KB Article - 120422

How Do I Receive and Print Faxes Using the BVRP Software with the Dell™ All-In-One A940 Printer? - KB Article - 120422
Receive and Print Faxes Using BVRP

To receive and print faxes using the BVRP software program, perform the following steps:

 1. Click the Start button.

 2. Click All Programs.

 3. Click Classic PhoneTools or FaxTools.
  The BVRP Fax Tools Interface window appears.
  You are now ready to receive a fax.

BVRP Fax Tools Interface
BVRP Fax Tools Interface

NOTE

NOTE: The computer must be turned on and Fax Tools must be launched in order to receive a fax. Be sure Receive mode is Fax is seen in the mode window. You will notice a green RDY button which indicates it is ready to receive an incoming fax.

 1. From the BVRP Fax Tools Interface window, click the Configure button to begin printing the fax.

 2. Click General Setup.
  The General Setup window appears.

 3. Click to put a check in the Print Received Faxes box.

 4. Click the OK button.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN67159

Data ostatniej modyfikacji: 08.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.