How Do I Upgrade To Microsoft® ActiveSync® 3.7.1 For Use With My Dell™ Axim™ Handheld? - KB Article - 178815

How Do I Upgrade To Microsoft® ActiveSync® 3.7.1 For Use With My Dell™ Axim™ Handheld? - KB Article - 178815
Uninstall ActiveSync 3.7

To uninstall ActiveSync 3.7, perform the following steps:

 1. Remove the Axim from the cradle or remove the data cable connection.
  You will be asked to re-seat the Axim into the cradle or to connect the data cable in Section 2.

 2. Click the Start button.

 3. Click the Control Panel icon.
  The Control Panel window appears.

 4. Click the Add or Remove Programs category.
  The Add or Remove Programs window appears.

 5. Locate the Microsoft ActiveSync 3.7 listing and click to highlight it.

 6. Click the Change/Remove button to begin the uninstallation process.
  The Confirm File Deletion window appears.

 7. Click the Yes button to completely remove Microsoft ActiveSync 3.7 and all of its components.
  The Confirm File Deletion window appears.

 8. Click the Yes button to delete the Synchronized File Folders and shortcuts.

 9. After the uninstall process is complete, click the OK button.

 10. Exit the Add or Remove Programs window.

 11. Click the Start button.

 12. Click the My Computer icon.
  The My Computer window appears.

 13. Double-click the C: drive listing.
  The C: drive window appears.

 14. Double-click the Program Files folder.
  The Program Files window appears.

 15. Right-click the Microsoft ActiveSync folder.

 16. Left-click to select Delete from the listing.
  The Confirm File Deletion window appears.

 17. Click the Yes button.

 18. Exit the Program Files window.

 19. From the Desktop, right-click the Recycle Bin icon.

 20. Left-click to select Empty Recycle Bin.
  The Confirm File Deletion window appears.

 21. Click the Yes button to delete the files.

ActiveSync 3.7 and its associated files and folders have been deleted.Pobieranie i instalowanie programu Microsoft® ActiveSync

 1. Pobierz program ActiveSync w wersji 4.5.

 2. Zapisz plik na komputerze.

Uwaga:
Zalecane jest zapisanie pliku na pulpicie, aby łatwo było go później zlokalizować.

 1. Po zapisaniu pliku kliknij przycisk Otwórz.

 2. Kliknij trzykrotnie Dalej w pojawiających się oknach komunikatów. Pojawi się okno Sprawdzanie portów COM. (rysunek 1)


  Rysunek 1: Okno Sprawdzanie portów COM

 3. W tym samym czasie umieść komputer podręczny Axim z powrotem w podstawce lub podłącz ponownie kabel danych.

 4. Sprawdź, czy wybrano opcję Powiązanie standardowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Sprawdź, czy wybrano opcję Synchronizuj z tym komputerem stacjonarnym, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Sprawdź, czy wybrano opcję Tak, chcę synchronizować tyko z tym komputerem, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 7. Sprawdź, czy zaznaczono pozycje Kalendarz, Kontakty, Ulubione, Skrzynka odbiorcza oraz Zadania, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 8. Kliknij przycisk Zakończ.
Program ActiveSync został zainstalowany i jest gotowy do użycia.Dodatkowe informacje na temat komputerów Dell Axim

Opcje pomocy technicznej

Kliknij jedną z poniższych opcji pomocy, aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Forum użytkowników komputerów firmy Dell — fora użytkowników komputerów Dell Axim

Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.
Napisz list e-mail do firmy Dell
Nawiąż kontakt pocztą elektroniczną z przedstawicielem Dell. 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN67165

Data ostatniej modyfikacji: 06.04.2016 12:02


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.