Images on the LCD Screen Appear Fuzzy - Frequently Asked Question (FAQ) - 169001

Images on the LCD Screen Appear Fuzzy - Frequently Asked Question (FAQ) - 169001


Zmiana rozmiaru ikon i dostosowywanie rozdzielczości dpi

Dostosuj właściwości wyświetlania, aby zwiększyć czytelność ikon i tekstu:

<UL=DISC>
 • Zwiększając rozmiar ikon
 • Zmieniając rozdzielczość tekstu na 96 dpi

Zwiększ rozmiar ikon w następujący sposób:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie polecenie Właściwości.

 2. W oknie Właściwości: Ekran kliknij kartę Wygląd.

 3. W obszarze Rozmiar czcionki kliknij strzałkę w dół, aby zmienić rozmiar czcionki na dużą lub bardzo dużą (rysunek 1).


  Rysunek 1: Karta Wygląd

 4. Kliknij przycisk Efekty.

 5. W oknie Efekty (rysunek 2) kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Duże ikony.


  Rysunek 2: Okno Efekty

 6. Kliknij dwa razy przycisk OK, aby zastosować nowe ustawienia i zamknij okno Właściwości: Ekran.

Zmień rozdzielczość dpi na domyślną wartość 96 dpi w następujący sposób:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kliknij pusty obszar pulpitu, a następnie polecenie Właściwości.

 2. Kliknij kartę Ustawienia.

 3. Kliknij przycisk Zaawansowane.

 4. Na karcie Ogólne kliknij menu rozwijane, aby zmienić Ustawienie DPI na wartość 96 (rysunek 3).


  Rysunek 3: Menu rozwijane Ustawienie DPI

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. Kliknij przycisk Tak , aby ponownie uruchomić komputer w celu zastosowania zmian.The DPI setting in Advanced Display Properties are set to 120 when it is shipped from the factory.

Images in Internet Explorer or other applications may appear fuzzy or may be of poor quality.

The DPI setting in Advanced Display Properties is sometimes set to too high a resolution of 120 DPI when the computer ships from the factory. Note also that the problem can recur if the operating system is reinstalled; if it does, reset the resolution to 96. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN69178

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.