Baza wiedzy

Jak zapobiec lub ograniczyć efekt wypalania pikseli w telewizorach Dell™ Plasma TV? - Training Information - 275627


Obrazy, które mogą prowadzić do wypalania się komórek w telewizorach plazmowych firmy Dell

Aby uniknąć wypalania się komórek obrazu, nie należy przez dłuższy czas pozostawiać włączonych na ekranie telewizora statycznych obrazów.
Przykłady statycznych obrazów, które mogą powodować takie problemy to:

 • menu telewizora;

 • czarne paski, np. te widoczne w trybie 4:3 i panoramicznym;

 • logo kanałów telewizyjnych;

 • paski wiadomości oraz paski z informacjami giełdowymi;

 • zegar;

 • wyświetlona cena w kanałach zakupowych;

 • statyczne obrazy komputerowe;

 • statyczne obrazy z gier komputerowych;

 • tła z napisami kodowanymi.Niwelowanie efektu utrwalania obrazów w telewizorach plazmowych firmy Dell™ z wykorzystaniem opcji “Conditioning”

Uwaga:
Przed skorzystaniem z funkcji Plasma Conditioning, w którą są wyposażone telewizory plazmowe firmy Dell, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:
 • Ten artykuł ma za zadanie pomóc klientom chcącym zniwelować efekt utrwalenia obrazu w telewizorach plazmowych firmy Dell.
  Gwarancja firmy Dell dla telewizorów plazmowych nie obejmuje problemów z utrwalaniem się obrazu oraz wypalaniem komórek obrazu.
 • Poważne przypadki utrwalania się obrazu nazywane są wypalaniem. Funkcja Plasma Conditioning nie usuwa efektów wypalania się komórek ekranu.
 • Z funkcji Plasma Conditioning należy korzystać tylko wtedy, gdy występują problemy z utrwalaniem się obrazu. Zbyt częste jej używanie może pogorszyć jasność telewizora.
 • Skorzystanie z funkcji Plasma Conditioning może potrwać kilka godzin.

Aby skorzystać z funkcji Plasma Conditioning, należy wykonać następujące czynności:

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć telewizor plazmowy firmy Dell.

 2. Naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego sterowania telewizora plazmowego firmy Dell, aby przejść do menu ekranowego.

 3. W menu ekranowym podświetl ikonę Setup (Ustawienia), korzystając z przycisków strzałek znajdujących się na środku pilota.

 4. Naciśnij przycisk Enter, aby wybrać opcję Setup (Ustawienia). Zostanie wyświetlone menu Setup (Ustawienia).

 5. Korzystając z przycisków strzałek pilota zdalnego sterowania, podświetl opcję Plasma Conditioning.

 6. Naciśnij przycisk Enter. Rozpocznie się procedura Plasma Conditioning.Próba zmiany zaciemnienia na bokach ekranu z poziomu menu urządzenia źródłowego

Aby zmniejszyć ryzyko utrwalania lub wypalania obrazu powodowane przez czarne obszary z lewej i prawej strony ekranu telewizora, należy spróbować dostosować ich ustawienie. W opcję taką mogą być wyposażone niektóre urządzenia źródłowe, np. dekodery telewizji kablowej. Informacje na ten temat należy uzyskać od producenta danego urządzenia.

UWAGA: Więcej informacji na temat dopuszczalnych urządzeń źródłowych znaleźć można w następującym artykule Bazy wiedzy firmy Dell: „Jakie urządzenia źródłowe można podłączyć do telewizora firmy Delll™ i jakie porty należy do tego wykorzystać?” numer artykułu 292355Dodatkowe informacje na temat telewizorów LCD firmy Dell™

Opcje pomocy technicznej
Kliknij jedną z poniższych opcji pomocy, aby uzyskać dalszą pomoc podczas rozwiązywania problemów.


Forum użytkowników firmy Dell - telewizory LCD firmy Dell

Uzyskaj odpowiedzi od użytkowników komputerów Dell, którzy pomagają sobie nawzajem.
Napisz list e-mail do firmy Dell
Nawiąż kontakt pocztą elektroniczną z przedstawicielem Dell. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN79209

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.