Latitude E6420 może sporadycznie kolor czerwony faliste linie na wyświetlaczu LCD podczas przesyłania strumienia wideo

Latitude E6420 może sporadycznie kolor czerwony faliste linie na wyświetlaczu LCD podczas przesyłania strumienia wideo


 

Streszczenie Artykułu: Ten artykuł dostarcza informacji na Latitude E6420's nieregularnie wyświetla czerwone faliste linie podczas strumieniowego wideo.


Spis Treści:
 1. Problem
 2. OlutionSProblem


  Okresowo, E6420's Faliste linie mogą być wyświetlane podczas przesyłania strumienia wideo 


Użytkownicy mogą zgłaszać sporadyczne red faliste linie na wewnętrznym ekranie LCD o E6420 podczas strumieniowego wideo. To zachowanie został obserwowany w następujących konfiguracjach.

· Windows 7 32- lub 64-bitowa
· Optimus™ wyłączone
· Dell sterownika NVIDIA wersji A03
· Zadokowany w Dell E-Port lub E-Port Plus
· Podłączony do monitora zewnętrznego przez porty zintegrowanej karty grafiki
Rozwiązania


  Aktualizacja sterownika nVidia i ponownie włączyć Optimus™  


Nie jest to kwestia sprzętu. Następujące opcje zostały zgłoszone do rozwiązania tego problemu:

  • Włączyć Optimus™ i pozwól systemowi Windows na zastosowanie hybrydowego rozwiązania wideo
  • Zainstaluj najnowszy sterownik ze nVidia


Włączanie Optimus™ w BIOS:

 1. Zamknięcie systemu.
 2. Naciśnij przycisk zasilania i natychmiast nacisnąć przycisk F2 po pojawieniu się logo firmy Dell podczas instalacji.
 3. Wybierz kategorii Karta graficzna w okienku po lewej stronie okna systemu BIOS wyświetlane.
 4. Wybierz opcję Optimus™.
 5. W panelu po prawej stronie, zaznacz pole Włącz Optimus™.
 6. W prawym dolnym rogu ekranu, kliknij przycisk Zastosuj i wyjść. Komputer uruchomi się ponownie normalnie.
Przydatne łącza ** **

Obsługa sterowników nVidia: nVidia


Kliknij poniższy przycisk, aby poprosić o pomoc lub z jakiegokolwiek serwisu Twitter opinii w powyższym artykule. /p>

 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN79950

Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2013 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.