Baza wiedzy

KCS 552562 - zewnętrzne dyski twarde na USB 3.0 nie widać Po Wznowieniu z Trybu Czuwania na Precision M6600


Klienci mogą zgłaszać problemy z USB 3.0 porty i zewnętrznej pamięci masowej w stację roboczą Precision M6600 system.  --Z zewnętrznego dysku twardego podłączone do portów USB 3.0, uruchomieniem systemu w trybie gotowości i uruchamiana powoduje, ze napęd nie będą widoczne.  --Podanie w port USB 2.0 w systemie powoduje, ze napęd działało poprawnie.

 

Po pierwsze, sprawdzić, czy firmware oraz sterowniki do napędu zewnętrznego są aktualne. W razie potrzeby aktualizacji sterowników i oprogramowania sprzętowego

 

Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, poproś, aby klient aktualizacja BIOS-u do najnowszej wersji, i pobierz sterownik USB 3.0 firmy Renesas z witryny firmy Intel i zaktualizować sterownik.  --Sterownik można pobrać tutaj :

 

Http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=y&dwnldid=19880&lang=eng&wapkw=2.1.28.0

 
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN80165

Data ostatniej modyfikacji: 26.07.2012 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.