Baza wiedzy

Aplikacja AlienRespawn Backup and Recovery – czym jest i jak z niej korzystać?Aplikacja AlienRespawn Backup and Recovery – czym jest
i jak z niej korzystać?
Podsumowanie artykułu:

Niniejszy artykuł zawiera wyjaśnienie, czym jest aplikacja AlienRespawn i jak za jej pomocą przywrócić ustawienia fabryczne komputera.

Uwaga: prosimy o dodanie łącza do tego artykułu do zakładek, ponieważ podczas czynności mających na celu rozwiązanie problemów zalecane jest ponowne uruchamianie komputera.

Spis treści:

1. Co to jest AlienRespawn?

2. Wersje aplikacji AlienRespawn

3. Korzystanie z aplikacji AlienRespawn w systemie Windows 7

4. Uaktualnienie do wersji AlienRespawn Premium

5. Najpopularniejsze tematy związane z aplikacją AlienRespawn

Dotyczy:

Wszystkie komputery Alienware dostarczone po wrześniu 2009 r.
1.


Co to jest AlienRespawn?AlienRespawn, lub inaczej Alien Respawn, to bezpieczne, łatwe w obsłudze i niezawodne rozwiązanie służące do wykonywania kopii zapasowych i przywracania danych, które pomaga chronić komputer (system operacyjny, aplikacje, sterowniki, ustawienia) oraz dane (muzykę, zdjęcia, filmy wideo, dokumenty oraz inne ważne pliki) przed ich utratą.
2.


Wersje aplikacji AlienRespawn

Aplikacja AlienRespawn jest dostępna dla systemów Windows 7 i Windows 8.

We wszystkich komputerach Alienware zainstalowano fabrycznie aplikację AlienRespawn w wersji Basic, którą można jednak w dowolnej chwili uaktualnić do wersji Premium, aby rozszerzyć liczbę opcji tworzenia kopii zapasowych.

Poniżej wymieniono główne różnice między wersją Basic i Premium.3.


Korzystanie z aplikacji AlienRespawn w systemie Windows 7

Udostępniliśmy sześć lekcji, dzięki którym można nauczyć się korzystania z funkcji aplikacji AlienRespawn Basic:
4.


Jak uaktualnić aplikację AlienRespawn do wersji Premium?

Otwórz aplikację AlienRespawn i kliknij przycisk UPGRADE NOW! (Uaktualnij teraz) w lewym menu.

Następnie wybierz opcję uaktualnienia online lub telefonicznie.

Zespół pomocy technicznej Alienware
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN85626

Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2016 12:46


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.