How Do I Connect My Dell W5300n Printer Directly to a Network Server? - KB Article - 172078

How Do I Connect My Dell W5300n Printer Directly to a Network Server? - KB Article - 172078


Connect the W5300n Printer to the Network

 1. Verify that the printer is turned off and is unplugged from any power sources.

 2. Connect the printer to the server using a USB or parallel cable (Figure 1).

NOTE

NOTE: You can use only one of the cable connections, either USB or parallel cable—NOT both.

Cable Connections
Figure 1 - Cable Connections

NOTE

NOTE: If you are using a parallel cable it must be IEEE-1284 compliant.

 1. Connect the power cable to the printer and to a grounded outlet.

 2. Ensure that the server is turned on.

 3. Turn the printer on.
  The operator lights cycle while the printer warms up.
  The Microsoft Plug and Play Wizard appears.

 4. Complete the Microsoft Plug and Play Wizard.Install the W5300n Printer Drivers

 1. Insert the Drivers and Utilities CD into the server.
  The Wizard automatically searches for an appropriate driver.

 2. Scroll through the list of drivers until X:\drivers\win-2000\dkaaalda.inf is selected in the location column, where X is the letter of your CD drive.

 3. Click the Next button.

 4. Click the Finish button.Configure the Print Queue for the W5300n Printer

 1. Click the Start button.

 2. Click the Run button.
  The Run window appears.

 3. In the Open: box, type the following text:
  X:\setup.exe
  where X is the letter of your CD drive.

 4. Click Install the printer on the network.
  The Dell W5300n Laser Printer Installation window appears.

 5. Click the Next button.

 6. Click the server or system name that will share the printer with other computers.

 7. Click the Next button.

 8. Click to select Install the software and Install the User's Guide on the server.

 9. Click the Next button.

 10. Click to select Share the printer on this server.

 11. Create a share name you want to use for the PCL driver and PostScript driver.

NOTE

NOTE: Make the share name obvious so the clients can easily find the printer when browsing for shared printers.

 1. Click the Next button.

 2. Verify that Choose an existing port for the printer connection is selected.

 3. Select the port that corresponds to the hardware port selected when the printer was connected to the server.

 4. Specify a port name.

 5. Type in the printer IP address.

 6. Click the Finish button.

 7. Print a test page to ensure that the software is correctly installed.

 8. Click the Finish button to exit.Install the W5300n Drivers for Each Client

 1. Click the Start button.

 2. Click the Run button.
  The Run window appears.

 3. Click the OK button.

 4. Click Install the printer on the network.

 5. Click the Next button.

 6. Click One or More Client computers that will share the printer.

 7. Click the Next button.

 8. Type the Administrator user name and password.

 9. Specify which client systems are allowed to print to the Dell W5300n printer.

NOTE

NOTE: Browse or type in each client's computer name or IP address. You can specify as many clients as necessary.

 1. Click the Next button.

 2. Click to select the software or documentation you want your users to have access to.

 3. Select the Universal Network Connection (UNC) port.

 4. Type in the port name \\Computer Name\PrinterShareName.

NOTE

NOTE: To find out the computer name:
 • Right-click the My Computer icon.

 • Left-click Properties.

 • Click the Network Identification tab for Windows 2000, or the Computer Name tab for Windows XP.

 1. Click the Finish button.

 2. Click the Finish button.

 3. Print a test page to ensure that the software is correctly installed.Dodatkowe informacje dotyczące drukarki firmy Dell™

Aby uzyskać dodatkowe informacje, nie podane w niniejszym artykule, należy wysłać E-mail lub wejść na Chat z przedstawicielem Pomocy technicznej na stronie pomocy technicznej Dell. 


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Identyfikator artykułu: SLN85797

Data ostatniej modyfikacji: 17.12.2010 00:00


Oceń ten artykuł

Trafne
Przydatne
Łatwe do zrozumienia
Czy ten artykuł był przydatny?
Tak Nie
Wyślij nam swoją opinię
Komentarze nie mogą zawierać znaków specjalnych: <>()\
Niestety, nasz system przekazywania opinii jest obecnie niedostępny. Spróbuj ponownie później.

Dziękujemy za uwagi.