Kunskapsbank

Åtgärda PERC-fel PowerEdge RAID-styrenhet (PowerEdge RAID Controller Errors-fel)


Den här artikeln innehåller information om vanliga fel som rapporterats av PERC-styrenheten (RAID).
Listan med felmeddelanden och deras innebörd förklaras i artikeln: List of RAID and Hard Drives errors messages for Dell Servers and significations (Lista med RAID- och hårddiskfelmeddelanden för Dell-servrar och betydelse 

 


Innehållsförteckning:

 1. Felsöka en hårddisk
 2. Återuppbyggnad av en defekt fysisk disk
 3. SMART-fel
 4. Främmande konfiguration
 5. Batteriets inlärningscykel/Batteri- eller minnesfel
 6. Skapa virtuell disk
 7. Virtuell disk nedgraderad
 8. Globala reservenheter
 9. Borttagning och installation av reservhårddisk

 

 

 

Viktigt: Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och support-teamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.

 

Problem 1: Felsöka en hårddisk


Om systemet har en RAID-styrenhet och hårddiskarna är konfigurerade i en RAID-matris utför du följande steg:
 1. Starta om systemet och tryck på <F10> under systemstart för att köra Lifecycle Controller och kör sedan Hardware Configuration Wizard (guiden för maskinvarukonfiguration) för att kontrollera RAID-konfigurationen.

 2. Se till att hårddisken/hårddiskarna har konfigurerats på rätt sätt för RAID-matrisen.

 3. Lägg hårddisken offline och sätt tillbaka enheten.

 4. Avsluta konfigurationsverktyget och starta systemet till operativsystemet.

 5. Se till att nödvändiga enhetsdrivrutiner för styrenhetskortet är installerade och rätt konfigurerade.

 6. Se dokumentationen för operativsystemet för mer information.

 7. Starta om systemet och öppna System Setup (systeminställning).

 8. Kontrollera att styrenheten är aktiverad och att enheterna visas i System Setup (systeminställning).

 

Överst på sidan


 

Problem 2: Konfigurera om en defekt fysisk disk


Problem: 
Konfigurera om en fysisk disk efter att en av dem har fått ett feltillstånd.
 
Åtgärd: 
Om du har konfigurerat reservenheter försöker PERC-kortet automatiskt att använda en av dem till att konfigurera om en fysisk disk som har fått fel. Manuell omkonfiguration är nödvändigt om inga reservenheter med tillräcklig kapacitet för att konfigurera om de felaktiga fysiska diskarna finns. Du måste sätta i en fysisk disk med tillräckligt lagringsutrymme i undersystemet innan du konfigurerar om den fysiska disken.
 
Obs! Du kan använda CONTROLLER BIOS-konfigurationsverktyget (<Ctrl> <R>) eller lagringshanteringsprogrammet Dell OpenManage för att göra en manuell omkonfiguration av en enskild fysisk disk.

 

Överst på sidan


 

 

Problem 3: SMART-fel


SMART övervakar interna prestanda för alla motorer, huvuden och elektronik i fysiska diskar och kan upptäcka förutsägbara fel i fysiska diskar.
 
Obs! Information om var du hittar rapporter för SMART-fel som kan tyda på maskinvarufel finns i dokumentationen för Dell OpenManage Storage management på support.dell.com/manuals.
 
Problem 1: Fel hittas på en fysisk disk i en redundant virtuell disk
 
Problem: Ett SMART-fel hittas på en fysisk disk i en redundant virtuell disk.
Åtgärd:
 1. Säkerhetskopiera dina data

 2. Tvinga den fysiska disken offline.
  Obs! Om det finns en reservenhet startar omkonfigurationen när disken tvingas offline.

 3. Byt ut disken mot en ny fysisk disk med likvärdig eller högre kapacitet.

 4. Utför åtgärden Replace Member (ersätt medlem).
  Obs! Med åtgärden Replace Member (ersätt medlem) kan du kopiera data från en fysisk källdisk i en virtuell disk till en fysisk måldisk som inte ingår i den virtuella disken. Mer information om funktionen Replace Member finns i avsnittet Using Replace Member and Revertible Hot Spares (Använda Ersätt medlem och revertibla reservhårddiskar).

Problem 2: SMART-fel hittas på en fysisk disk i en icke-redundant virtuell disk
 
Problem: Ett SMART-fel hittas på en fysisk disk i en redundant virtuell disk.
 
Åtgärd:
 1. Säkerhetskopiera dina data

 2. Använd Replace Member (ersätt medlem) eller konfigurera en global reservenhet för att ersätta disken automatiskt. Obs! Mer information om funktionen Replace Member finns i avsnittet Using Replace Member and Revertible Hot Spares (Använda Ersätt medlem och revertibla reservhårddiskar).

 3. Byt ut den påverkade fysiska disken mot en ny fysisk disk med likvärdig eller högre kapacitet.

 4. Återställ från säkerhetskopia.

 

Överst på sidan


 

 

Problem 4: Främmande konfiguration


När det finns en främmande konfiguration kan du välja Foreign Configuration View (vyn främmande konfiguration) för att visa konfigurationen. Skärmen visar den främmande konfigurationen som den skulle se ut om du importerade den. Du kan förhandsgranska den främmande konfigurationen innan du bestämmer om du ska importera eller ta bort den.
I vissa fall kan en främmande konfiguration inte importeras. Om en fysisk disk i en virtuell disk konfigureras om sätts den fysiska diskens status till Rebuild (konfigurera om). Inget virtuellt diskmål-ID visas för virtuella diskar som inte kan importeras.
Avsnittet Importing or Clearing Foreign Configurations Using the Foreign Configuration View Screen (importera eller ta bort främmande konfigurationer med skärmbilden Främmande konfigurationsvy) innehåller procedurer som du kan använda för att hantera de främmande konfigurationerna.
 
Obs! CONTROLLER BIOS-konfigurationsverktyget (<Ctrl> <R>) rapporterar felkoder för felaktiga importer av främmande konfigurationer.
 
Felmeddelandet Foreign Configuration Found (Främmande konfiguration hittad)

Främmande konfiguration(er) hittades på adaptern. Tryck på valfri tangent för att fortsätta eller på C för att läsa in konfigurationsverktyget eller på F för att importera främmande konfiguration(er) och fortsätta.

Trolig orsak: 
När en styrenhets firmware upptäcker en fysisk disk med främmande metadata, flaggas den fysiska disken som främmande och en varning genereras som indikerar att en främmande disk hittats.

 

Åtgärd: 
Tryck på <F> vid den här prompten för att importera konfigurationen (om alla medlemsenheter för den virtuella disken finns) utan att läsa in CONTROLLER BIOS-konfigurationsverktyget (<Ctrl> <R>). Eller tryck på <C> för att öppna CONTROLLER BIOS-konfigurationsverktyget (<Ctrl> <R>) och antingen importera eller rensa den främmande konfigurationen. 
 

Felmeddelandet Foreign Configuration Not Found In (Främmande konfiguration hittades inte i)

Det främmande konfigurationsmeddelandet finns under POST, men inga främmande konfigurationer finns i den främmande vysidan i . Alla virtuella diska är i optimalt tillstånd.

Åtgärd: 
Se till att alla dina fysiska diskar finns och att alla virtuella diskar är i optimalt tillstånd. Rensa den främmande konfigurationen med <Ctrl> <R> eller Dell OpenManage Server Administrator Storage Management.

 

VIKTIGT! Den fysiska disken går till läget Ready (Redo) när du tar bort den främmande konfigurationen.
Om du sätter i en fysisk disk som tidigare var medlem av en virtuell disk i systemet och den diskens tidigare plats har tagits av en ersättningsdisk via en omkonfiguration, så måste du manuellt ta bort den främmande konfigurationsflaggan för den nyinsatta disken.

 

Överst på sidan


 

 

Problem 5: Batteriets inlärningscykel/Batteri- eller minnesfel


Transparent inlärningscykel för batteri
 
OBS! Batterier stöds endast på PERC H710-, H710P- och H810-kort.
En transparent inlärningscykel (TLC) är en periodisk operation som beräknar den laddning som finns kvar i batteriet för att säkerställa att det finns tillräckligt med energi. Operationen körs automatiskt och har ingen inverkan på systemets eller styrenhetens prestanda.
 
Styrenheten utför automatiskt TLC på batteriet för att kalibrera och mäta dess laddningskapacitet en gång var 90:e dag. Åtgärden kan utföras manuellt om det behövs.
 
Obs! Virtuella diskar stannar i tillbakaskrivningsläge om det är aktiverat under den transparenta inlärningscykeln. När TLC slutförts anger styrenheten nästa TLC till +90 dagar.
 
Felmeddelande för minnes- eller batteriproblem

Minnes-/batteriproblem upptäcktes. Adaptern har återställts, men cachade data har förlorats. Tryck på valfri tangent för att fortsätta

Trolig orsak: 
Det här meddelandet inträffar vid följande tillstånd:

 • Adaptern upptäcker att data i styrenhetscachen inte har skrivits till diskens undersystem än.
 • Styrenheten upptäcker ett felkorrigeringsfel (ECC) när cachekontrollrutinen utförs vid initiering.
 • Styrenheten raderar cachen snarare än att skicka den till diskens undersystem eftersom dataintegriteten inte kan garanteras.
 • Batteriet kanske inte är tillräckligt laddat.

 

Åtgärd: 
Låt batteriet laddas helt för att lösa det här problemet.
Kontakta Dell Technical Support om problemet kvarstår.

 

Överst på sidan


 

 

Problem 6: Skapa virtuell disk


Om du vill se en 6:23 minuter lång video om hur du skapar en virtuell disk går du till Dell TechCenters YouTube-video: OpenManage Storage Services 7.2 - Enhancements in virtual Disk Creation Wizard (OpenManage Storage Services 7.2 – Förbättringar i guiden för att skapa virtuell disk)
 
OBS! Kombination av SAS- och SATA-diskenheter i en virtuell disk stöds inte. Kombination av hårddiskar och SSD:er i en virtuell disk stöds inte heller.
 
Utför följande steg för att skapa en virtuell disk i CONTROLLER BIOS:
 1. Under uppstart av värdsystemet trycker du på <>Ctrl<R> efter att skärmen CONTROLLER BIOS visas.

  < >

  Skärmen Virtual Disk Management  (virtuell diskhantering) visas.

  Om det finns mer än en styrenhet visas huvudmenyn.

  Välj en styrenhet och tryck på <Enter>. Skärmen Virtual Disk Management (virtuell diskhantering) visas för vald styrenhet.

  Använd piltangenterna för att markera Controller # (styrenhet #) eller Disk Group # (diskgrupp #).

 2. Tryck på <F2>. Listan över tillgängliga åtgärder visas.

 3. Välj Create New VD (skapa ny VD) och tryck på <Enter>.
  Skärmen Create New VD (skapa ny VD) visas.

  < >

  Markören är på alternativet RAID Levels (RAID-nivåer).

  När du lägger till en virtuell disk till en diskgrupp visas skärmen Add VD in Disk Group (lägg till VD i diskgrupp).

  Hoppa till steg 11 för att ändra grundinställningarna för den virtuella disken.

  Tryck på <Enter> för att visa de möjliga RAID-nivåerna baserat på de tillgängliga fysiska diskarna.

 4. Tryck på nedåtpil för att välja en RAID-nivå och tryck på <Enter>.

 5. När du skapar en virtuell disk med intervall (RAID 10, 50 eller 60) anger du antalet fysiska diskar per intervall i fältet PD per Span (PD per intervall) och trycker på <Enter>.
  OBS! Det går att skapa en 22 fysisk disk RAID 10 VD genom att välja RAID 10 och fylla i fältet PD per Span (PD per intervall) med 22.

 6. Tryck på <Tab> för att flytta markören till listan med fysiska diskar.

 7. Använd nedåtpilen för att markera en fysisk disk och tryck på mellanslagstangenten, <Alt> eller <Enter> för att välja disken.

 8. Välj ytterligare diskar om det behövs.

 9. Tryck på <Tab> för att flytta markören till rutan Basic Settings (grundinställningar).

 10. Ange virtuell diskstorlek i fältet VD Size (VD-storlek). Den virtuella diskstorleken visas i GB-format.

 11. Tryck på <Tab> för att komma till fältet VD Name (VD-namn) och skriv in ett namn på den virtuella disken.

 12. Tryck på <Tab> för att flytta markören till Advanced Settings (avancerade inställningar).

 13. Tryck på mellanslagstangenten för att göra inställningarna aktiva så att du kan ändra dem.

  < >

  Ett X visas bredvid Advanced Settings (Avancerade inställningar).

  De här inställningarna är skiktelementstorleken, läs- och skrivregler.

  Du kan även välja Advanced Options (avancerade alternativ) som att tvinga cache-policyn till Write-Back, initiera den virtuella disken och konfigurera en tilldelad reservenhet.

  Standardparametrarna visas. Du kan godkänna standardvärden eller ändra dem.

 

Överst på sidan


 

 

Problem 7: Virtuell disk nedgraderad


Virtuell disk nedgraderad – felmeddelanden och korrigeringsåtgärder
 
Felmeddelandet Virtual Disk Degraded (Virtuella diskar nedgraderade)

x virtuella disk(ar) är degraderade (där x är antalet degraderade virtuella diskar)

Trolig orsak: 
Det här meddelandet visas när CONTROLLER BIOS upptäcker virtuella diskar med en nedgraderad status.

 

Åtgärd: 
För att göra de virtuella diskarna optimala gör du någon av följande korrigeringsåtgärder:

 1. Kontrollera att alla diskar i den virtuella disken finns och är online.

 2. Byt ut eventuella felaktiga diskar som kan finnas i matrisen.

 3. Korrigera en reservenhet och konfigurera om matrisen.

CONTROLLER BIOS gör ingenting.
 

Överst på sidan


 

 

Problem 8: Globala reservhårddiskar


Skapa globala reservhårddiskar
 
Du kan använda en global reservenhet för att byta ut en felaktig fysisk disk i en redundant matris så länge som kapaciteten för den globala reservenheten är lika med eller större än den framtvingade kapaciteten för den felaktiga fysiska disken.
 
Utför följande steg för att skapa globala reservenheter:
Välj den lediga disken, tryck på F2 och välj Make Global HS (skapa global reservenhet)

Ta bort globala eller tilldelade reservenheter
 
Du kan ta bort en global eller tilldelad reservenhet i taget på skärmen PD Mgmt. Utför följande steg för att ta bort en global reservenhet eller tilldelad reservenhet:

Välj Remove (Ta bort) för att ta bort reservenhet

Överst på sidan


 

 

Problem 9: Borttagning och installation av reservhårddisk


Ta bort en reservhårddisk
 
VIKTIGT! För att förhindra dataförlust ska du kontrollera att operativsystemet stöder installation av reservenheter. Se dokumentationen som medföljde operativsystemet.

Ta bort en hårddisk från en hårddiskhållare

Installera en hårddisk i en hårddiskhållare
 
VIKTIGT! Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och support-teamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.

Installera en reservhårddisk
 
VIKTIGT! Många reparationer ska endast utföras av certifierade servicetekniker. Du bör endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt vad som auktoriserats i din produktdokumentation, eller efter instruktioner från service- och support-teamet online eller per telefon. Skador som uppstår till följd av service som inte har godkänts av Dell täcks inte av garantin.
Läs och följ de säkerhetsanvisningar som medföljde produkten.
 
VIKTIGT! Använd endast hårddiskar som har testats och godkänts för användning med hårddiskbakplanet. 
 
VIKTIGT! Kombination av SAS- och SATA-hårddiskar i samma RAID-volym stöds inte.
 
VIKTIGT! När du installerar en hårddisk måste du se till att de angränsande enheterna är helt installerade. Att sätta i en hårddiskhållaren och försöka låsa handtaget bredvid en delvis installerad hållare kan skada den delvis hållarens fjäder och göra den obrukbar. 
 
VIKTIGT! För att förhindra dataförlust ska du kontrollera att operativsystemet stöder installation av reservenheter. Se dokumentationen som medföljde operativsystemet.
 
VIKTIGT! När en ersättningshårddisk som går att byta under drift har installerats och systemet slås på börjar hårddisken automatiskt att konfigureras. Se till att vara helt säker på att utbyteshårddisken är tom eller innehåller data som du vill skriva över. Alla data på den nya hårddisken förloras omedelbart när hårddisken är installerad.
 

Överst på sidan


 
 1. Kontrollera att alla diskar i den virtuella disken finns och är online.
 2. Byt ut eventuella felaktiga diskar som kan finnas i matrisen.
 3. Korrigera en reservenhet och konfigurera om matrisen.
 4. Tryck på nedåtpilen för att markera en fysisk disk för att ändra till en globala reservenhet.

 5. Tryck på <F2> för att visa menyn över tillgängliga åtgärder.

 6. Tryck på nedåtpil för att markera Make Global HS (gör till global reservenhet) och tryck på <Enter>.
  Den fysiska disken har ändrats till en globala reservenhet. Status för den fysiska disken som en global reservenhet visas under rubriken State.

  OBS! För att byta ut en felaktig fysisk disk måste globala reservenheter använda samma diskteknik och vara lika med eller större i storlek.

 7. Välj ytterligare fysiska diskar om så önskas och följ föregående steg för att ändra dem till globala reservenheter.

 8. Tryck på <Ctrl> <N> för att komma till skärmen PD Mgmt.
  En lista över fysiska diskar visas. Status för varje disk visas under rubriken State (status).

 9. Tryck på nedåtpil för att markera en fysisk disk som är en reservenhet.

 10. Tryck på <F2> för att visa menyn över tillgängliga åtgärder.

 11. Tryck på nedåtpil för att välja Remove Hot Spare (ta bort reservenhet) från listan med åtgärder och tryck på <Enter>.
  Status för den fysiska disken har ändrats till Ready (klar). Status för den fysiska disken visas under rubriken State (status).

  OBS! Försök använda fysiska diskar med samma kapacitet i en specifik virtuell disk. Om du använder fysiska diskar med olika kapacitet i en virtuell disk behandlas alla fysiska diskar i den virtuella disken som om de har kapaciteten hos den minsta fysiska disken.

 12. Välj ytterligare reservenheter om så önskas och följ steg 1 till 4 för att ta bort dem.

 13. Förbered hårddisken för borttagning från hanteringsprogramvaran.
  • Vänta tills indikatorerna på hårddiskhållaren signalerar att hårddisken kan avlägsnas på ett säkert sätt.
  • Om hårddisken är online blinkar den gröna aktivitets-/felindikatorlampan när disken är avstängd.
  • När hårddiskindikatorerna är släckta kan hårddisken tas bort.
 14. Tryck på frigöringsknappen för att öppna hårddiskhållarens frisläppningshandtag (Bild 1.1 och 1.3).
 15. Skjut ut hårddiskhållaren tills den går fri från hårddiskfacket.

  VIKTIGT! För att bibehålla korrekt systemkylning måste alla tomma hårddiskfack ha hårddiskblindenheter installerade.
   
 16. Sätt i en hårddiskblindenhet i det tomma hårddiskfacket.


  Bild 1: Ta bort och installera en hårddisk som reservenhet
  1. Frigöringsknapp
  2. Hårddisk
  3. Hårddiskhållarens handtag
 17. Ta bort skruvarna från glidskenorna på hårddiskhållaren (Bild 2.3).
 18. Lyft ut hårddisken ur hårddiskhållaren (Bild 2.1).


  Bild 2: Ta bort och installera en hårddisk i en hårddiskhållaren
  1. Hållare för hårddisk
  2. Hårddisk
  3. Skruvar (4)
 19. Sätt i hårddisken i hårddiskhållaren med kontaktänden på hårddisken mot datorns baksida.
 20. Passa in skruvhålen på hårddisken mot hålen längst bak i hårddiskhållaren.
  När de är korrekt inriktade ska baksidan av hårddisken vara i jämnhöjd med baksidan av hårddiskhållaren.
 21. Montera skruvarna som håller fast hårddisken på hållaren.
 22. Om en hårddiskblindenhet är installerad i hårddiskfacket tar du bort den.
 23. Installera en hårddisk i hårddiskhållaren.
 24. Tryck på frigöringsknappen på framsidan av hårddiskhållaren och öppna handtaget på hårddiskhållaren.
 25. Sätt in hårddiskhållaren i hårddiskfacket tills hållaren kommer i kontakt med bakplanet.
 26. Stäng handtaget på hårddiskhållaren så att hårddisken spärras på plats.

 

Överst på sidanNeed more help?
Find additional PowerEdge and PowerVault articles

Visit and ask for support in our Communities

Create an online support Request


Artikel-ID: SLN129828

Senast ändrad: 2018-05-31 17:34


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.