Kunskapsbank

Felsöka nätadapter, felmeddelanden på Dells bärbara datorDen här artikeln innehåller felsökningssteg för att lösa felmeddelande eller varningar för nätadaptern när Dells bärbara dator är påslagen.

Översikt

När du slår på en bärbar Dell-dator, kan du få följande felmeddelande:

The AC adapter type cannot be determined. (Det går inte att fastställa nätadaptertyp.) Det förhindrar optimal systemprestanda.
Strike the F3 key if you don't want to see power warning message again. (Tryck på F3-tangenten om du inte vill se varningsmeddelandet igen.)
Strike the F1 key to continue, F2 to run the setup utility (Tryck på F1 för att fortsätta eller på F2 för att köra inställningsprogrammet). Press F5 to run onboard diagnostics. (Tryck på F5 för att köra diagnostik på kortet)

Eller Unknown or incorrect AC adapter detected (Okänd eller felaktig nätadapter har identifierats).

Dells bärbara dator kommer att fortsätta att slås på när du trycker på F1-tangenten, men felmeddelandet upprepas varje gång datorn slås på. Datorn kan uppvisa vissa symtom, t.ex. sämre prestanda, batteriet laddar inte eller felmeddelande för nätadaptern i Microsoft Windows operativsystem.

Nätadapterfelmeddelanden kan orsakas av något av följande:

 • Tredje parts eller icke-Dell-märkt nätadapter är ansluten till datorn eller till dockningsstationen.
 • Använd en nätadapter med lägre wattal.
 • Nätadaptern är inte ordentligt ansluten till datorn.
 • Nätsladden är inte ordentligt ansluten till nätadaptern.
 • Nätadaptern eller datorns nätadapterport är skadad.
 • Nätadaptern identifieras inte i BIOS (Systeminställningar).
Varning! Dell does not recommend using 3rd party or non-Dell branded AC adapter or batteries on a Dell PC. (Dell rekommenderar inte användning av nätadapter från tredje part eller nätadapter och batterier som inte kommer från Dell på en Dell-dator). Tredje parts eller icke-Dell-märkt nätadapter eller batterier kan påverka din dators prestanda och även orsaka fara.

Felsökning

Expandera avsnitten nedan för mer information om hur du felsöker problem med nätadapter.

Nätadapterns kabel och strömkablarna kan vara nötta, ha hack i sig och ledningstrådar kan vara frilagda på vardera sida om kablarna. Det kan bero på sättet kabeln lindas runt nätadaptern eller om den utsätts för onödig påfrestning. Om skadan är så pass allvarlig att ledningstrådar är frilagda bör du sluta använda adaptern. Kontrollera om nätadaptern, kablarna och adapterporten på den bärbara datorn är skadade:

Viktigt! Dell rekommenderar att du använder nätadaptrar från Dell som är kompatibla med din bärbara dator. Dell rekommenderar inte användning av tredje parts nätadaptrar eller batterier på Dells bärbara dator.
 1. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
 2. Koppla bort nätadaptern från datorn.
 3. Kontrollera nätadaptern och kablarna (inklusive strömkabeln) om det finns tecken på fysiska skador eller överhettning.
 4. Kontrollera om stiftet inuti kontakten eller adapterporten är böjd, trasig eller skadad.
Varning! Ta tag eller håll i kontakten, och inte kabeln, när du kopplar bort nätadapterkabeln från datorn.
 
Varning! Nätadaptern från Dell är kompatibel med eluttag i hela världen. Däremot kan elkontakter och kontaktdosor variera mellan olika länder.
 
Viktigt! Om nätadaptern eller kablarna skadas ska du omedelbart sluta att använda nätadaptern.
 

Mer information finns i artikeln AC Adapter Damage (Skada på nätadaptern) i Dells kunskapsbank.


Bild 1: Nötta kablar

Bild 2: Friliggande ledningstrådar

Figur 3: Skuren kabel

Figur 4: Böjt eller skadat stift

Om det finns skador kontaktar du Dells tekniska support för ersättningsprodukter. Fortsätt till nästa steg om du inte hittar några skador.

 1. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
 2. Anslut en annan enhet till vägguttaget för att kontrollera att vägguttaget fungerar.
 3. Pröva ett tillförlitligt vägguttag.
 4. Anslut nätadaptern direkt till vägguttaget.
  Förbikoppla eventuella effektregulatorer som till exempel överspänningsskydd, UPS (Uninterruptible Power Supply), effektdelare, osv.
Obs! Om nätadaptern är ansluten till en dockningsstation, ska du ansluta nätadaptern direkt till den bärbara datorn för att se att den fungerar.

Fortsätt till nästa steg om vägguttaget fungerar.

 1. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
 2. Koppla bort all extern kringutrustning som är ansluten till datorn.
 3. Ta bort batteriet. I användarhandboken för datorn finns information om hur du tar bort batteriet.
  Hoppa över det här steget om den bärbara Dell-datorn har ett icke-löstagbart batteri.
 4. Håll strömknappen intryckt i 30 sekunder så att all kvarvarande ström i datorn laddas ur.
 5. Anslut batteriet.
 6. Anslut nätadaptern till datorn.
 7. Starta datorn.

Fortsätt till nästa steg när kvarvarande ström har laddats ur och datorn inte kan slås på med nätadaptern.

 1. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget.
 2. Koppla bort nätadaptern från datorn.
 3. Koppla bort strömkabeln från nätadaptern.
 4. Se till att strömkabeln är ansluten till nätadaptern.
 5. Kontrollera om lampan på nätadaptern är tänd. Om den inte är det ska du prova en kompatibel, tillförlitlig nätadapter.

När strömkabeln och nätadaptern är bortkopplad och återansluten fortsätter du till nästa steg.

Återställ nätadaptern genom att följa dessa steg:

 1. Frånkoppla nätadaptern från vägguttaget och vänta 15 sekunder.
 2. Koppla bort nätadaptern från datorn.
 3. Anslut nätadaptern till ett fungerande vägguttag.
 4. Anslut nätadaptern till datorn.
 5. Kontrollera statusindikatorlampan på nätadaptern.
Obs! Indikatorlampan kan finnas antingen på nätadaptern eller adapterkontakten (DC).

Om nätadapterns indikatorlampa är tänd fortsätter du till nästa steg.
Om nätadaptern indikatorlampa är släckt eller stängs av när den ansluts till datorn kontaktar du Dells tekniska support.

Använder du en nätadapter som har ett lägre wattal kan felmeddelandet ”Nätadaptern kan inte fastställas. Detta hindrar optimal systemprestanda” eller ”Okänd eller felaktig nätadapter har identifierats” visas, sänka processorns (CPU) hastighet för att spara ström, den bärbara datorns batteri kanske inte laddas eller laddas långsamt eller så kan nätadaptern bli för varm.
Dells bärbara datorer kan använda antingen en 65 W (watt), 90 W, 130 W, 180 W eller 240 W nätadapter. För bästa prestanda ska du använda nätadaptern som medföljde den bärbara Dell-datorn. Nätadapterns wattal finns tryckt på etiketten som sitter längst ned på nätadaptern.

Obs! Se etiketten som sitter på nätadapterns undersida för wattal.

Du kan kontrollera om datorn har identifierat nätadaptern korrekt:

 1. Starta om datorn.
 2. När Dell-logotypen visas trycker du på F2-tangenten tills meddelandet Entering Setup (visa inställningar) visas.
 3. Kontrollera nätadaptertypen i BIOS-alternativen.
  Om nätadaptern är Ingen – Se till att ansluta nätadaptern till datorn.
  Om nätadapterns typ är okänd - se till att en nätadapter med korrekt wattal är ansluten till datorn. Om nätadaptertypen identifieras korrekt fortsätter du till nästa steg.

Kör du ett diagnostiktest av maskinvaran hjälper det dig att hitta vad problemet kan vara och ger dig felsökningssteg för att lösa problemet. Dell erbjuder både inbyggd och onlinediagnostik. Dell ePSA diagnostiktest av maskinvaran hjälper till att kontrollera om nätadaptern identifieras korrekt.

Om du vill köra Dell ePSA diagnostiktest av den inbyggda maskinvaran ska du:

 1. Slå på datorn och trycka på F12-tangenten.
 2. Välj Diagnostics (diagnostik) i menyn.
Obs!
 • När diagnostiken rapporterar ett problem läser du avsnittet Reference Table of ePSA, PSA Error Codes and Troubleshooting Steps (Referenstabell för ePSA-, PSA-felkoder och felsökningssteg) för att se kodens betydelse och eventuella ytterligare felsökningssteg att genomföra för att lösa problemet.
 • Om inga problem rapporteras av diagnostikprogrammet innebär det att inget maskinvaruproblem hittades. Detta innebär troligtvis att ditt problem är relaterat till datorns operativsystem.

Mer information om hur du kör ett diagnostiktest av maskinvara på en Dell-dator finns i följande artikel i Dells kunskapsbank: Resolve Hardware Issues With Built-in and Online Diagnostics (ePSA or PSA Error Codes) (åtgärda maskinvaruproblem med hjälp av inbyggd- och onlinediagnostik (ePSA- eller PSA-felkoder)).

BIOS är firmware som är inbäddat i datorns moderkort. Om du uppdaterar BIOS till den senaste versionen kan det hjälpa datorn att identifiera nätadaptern. Uppdaterar du BIOS till den senaste versionen måste den bärbara datorn drivas med nätadaptern och batteriet.

Varning! Innan du uppdaterar BIOS för en bärbar Dell-dator ska du se du till att batteriet är isatt och att systemet är anslutet till elnätet. Vissa bärbara Dell-datorer kräver en batterinivå på minst 10 % för att BIOS-uppdateringen ska startas.

Se artikeln How do I download and install the latest BIOS for my Dell computer? (Hur hämtar jag och installerar den senaste BIOS-versionen för min Dell-dator?) i Dells kunskapsbank för information om hur man uppdaterar BIOS till den senaste versionen.

Se artikeln Forcing a BIOS Update without the AC adapter attached on a Dell Laptop (Tvinga fram en BIOS-uppdatering utan att nätadaptern är ansluten till en bärbar Dell-dator) i Dells kunskapsbank om nätadaptern inte känns igen av datorn. Innan du tvingar fram BIOS-uppdateringen ska du läsa friskrivningsklausulen nedan.

Viktigt! Om batteriladdningen är mindre än 10 % måste du kanske tvinga BIOS att uppdatera från en DOS-miljö. Ett fel under denna process kan resultera i att systemet bli oanvändbart och att användare får fortsätta på egen risk. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till förlust av data, uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i artikeln.
Se följande artikel för mer information:
How to update your System BIOS using a USB Flash Drive (Så här uppdaterar du system-BIOS med en USB-flash-enhet)


Det går inte att slå på den bärbara datorn – (01:46)


Skötsel av nätadaptern – (00:41)
Snabbtipsinnehåll publiceras automatiskt av Dells supportpersonal som dagligen ägnar sig åt problemlösning. För att publiceringen ska gå snabbt kanske det bara är delar av lösningar eller nödlösningar som publiceras i snabbtipsen och de kan fortfarande vara under utveckling eller inväntar mer underlag för att problemlösningen ska vara helt tillämplig. Eftersom sådana snabbtips inte har granskats eller godkänts av Dell ska de användas med lämplig försiktighet. Dell ansvarar inte för eventuella förluster, inklusive men inte begränsat till, av data eller uteblivna inkomster eller förtjänster, som kan drabba kunder som följer anvisningar eller råd som anges i snabbtipsen.

Artikel-ID: SLN148385

Senast ändrad: 2018-08-08 10:39


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.