Dell Backup and Recovery 1.8: Backup (Dells säkerhetskopiering och återställning: Säkerhetskopiering

Dell Backup and Recovery 1.8: Backup (Dells säkerhetskopiering och återställning: SäkerhetskopieringDen här artikeln innehåller information om Dell Backup and Recovery 1.8: Säkerhetskopiering


Innehållsförteckning:

 1. Översikt över säkerhetskopiering
 2. Säkerhetskopiering av system
 3. Säkerhetskopiering av data
 4. Dell Backup and Recovery 1.8 (Dells säkerhetskopiering och återställning 1.8): Användbara länkar

Obs! Dell Backup and Recovery 1.8 levereras inte längre med Dell-system. Den här artikeln är endast avsedd för äldre användarinformation.

VARNING: Innan du uppgraderar systemet till Windows 10 måste du ha de senaste uppdateringarna till Dell Backup and Recovery 1.8 installerade för att säkerställa att programmet kommer att fungera efter uppgraderingen. Mer information finns i följande artikel Dell Backup and Recovery (DBAR) and Windows 10 (Dells säkerhetskopiering och återställning (DBAR) och Windows 10)

1. Översikt över säkerhetskopiering

Med Dell Backup and Recovery 1.8 kan en användare skapa en säkerhetskopiering av systemet och säkerhetskopiering av data.

Användaren kan komma åt följande alternativ när de öppnar skärmen Backup (säkerhetskopiering):

 • Säkerhetskopiering av system
 • Säkerhetskopiering av data

Alla dessa alternativ förklaras mer detaljerat i den här artikeln.

Skillnaden mellan säkerhetskopiering av system och säkerhetskopiering av data

Säkerhetskopiering av system förvarar snapshots av användarens partition vid en viss tidpunkt. Snapshots inkluderar operativsystemet, registret, drivrutiner, programvaror och datafiler samt systemområden som är dolda för användaren.

Säkerhetskopiering av data säkerhetskopierar filarkiv eller filgrupper som innehåller en kopia av valt fil-/mappinnehåll. När du skapar en säkerhetskopia av data komprimeras och sparas endast data tillsammans med mappträdet.

Obs!
 • Säkerhetskopiering av data till nätverksenheter stöds inte.
 • Funktionerna för säkerhetskopiering av system, schemalagd säkerhetskopiering av data och kontinuerligt dataskydd är endast tillgängliga för Premium-användare.
 • Uppgradering till Premium-versionen av Dell Backup and Recovery 1.8 är ett engångsköp
 • Säkerhetskopiering av data kan göras till en lokal enhet eller till en extern USB-enhet.

Överst på sidan


2. Säkerhetskopiering av system

Obs!
 • Den här funktionen är endast tillgänglig i Premium-versionen av Dell Backup and Recovery 1.8
 • Säkerhetskopiering till nätverksenheter stöds inte.

Översikt

En säkerhetskopia av system är en snapshot av alla program, systeminställningar och filer på hårddisken och kan användas för att återställa systemet. Här kan användaren ställa in säkerhetskopieringsparametrar, t.ex. ställa in platsen för säkerhetskopieringar av systemet, schemalägga säkerhetskopieringar och ställa in frekvensen för säkerhetskopieringarna.

För att skapa en säkerhetskopiering av system måste du välja ett av följande alternativ

Var

 • External (extern) – Klicka på den här panelen för att ställa in platsen för säkerhetskopiering av systemet på en extern enhet.
 • Local (lokalt) – Klicka på den här panelen för att ställa in platsen för säkerhetskopiering av systemet på den lokala enheten.

När

 • Scheduled (schemalagt) – Klicka på den här panelen för att schemalägga frekvensen av säkerhetskopieringarna. Det här alternativet kan ställas in på varje dag, varje vecka eller varje månad.
 • Manual (manuellt) – Klicka på den här panelen för att göra en manuell säkerhetskopiering.

Fler alternativ

More options (fler alternativ, i övre högra hörnet) – Klicka här för att konfigurera inställningarna för säkerhetskopiering av system. Tillgängliga alternativ under More options (fler alternativ) förklaras här.

Quotas (kvoter)

Säkerhetskopiering av systemet kan sparas på ett skyddat område på den lokala hårddisken och användas för systemåterställning. Användaren kan välja storleken på den del av hårddisken som ska användas för det här i Quotas (kvoter). Som standard är alternativet inställt på 25 % av hårddisken. Maxvärdet för det här alternativet är 30 %.

OBS! Utrymmet som tilldelas i Quotas (kvoter) är ett skyddat område på hårddisken och kommer inte att vara tillgängligt för vanlig användning.

File exclusions (undantagna filer)

Användaren kan exkludera filer per kategori (bilder, musik eller videoklipp) eller per storlek (genom att ställa in maximal filstorlek som kan säkerhetskopieras).

Obs!
 • Undantag av bilder utelämnar alla följande filtyper: .bmp .jpg .jpeg .gif .png .tif och .tiff.
 • Undantag av musik utelämnar alla följande filtyper: .aac .ac3 .aiff .au .m4p .mp1 .mp2 .mp3 .ogg .omf .ra .ram .rm och .wma.
 • Undantag av videoklipp utelämnar alla följande filtyper: .asf .avi .divx .dv .mlv .m2p .m2v .moov .mov .mpeg .mpg .mpv .mkv .ogm .omf .qt .ra .ram .rm .rmj .swf .vob .wmv och .wm.
 • Undantag av storlekar utelämnar alla enskilda filer med en storlek lika med eller större än vald filstorlek.

File Cleanup (rensning av filer)

Användaren kan ta bort, arkivera eller sammanfoga säkerhetskopiering av system i File Cleanup (rensning av filer)

 • Delete System Backups (ta bort säkerhetskopieringar av system) – Användaren kan ta bort säkerhetskopieringar för att frigöra utrymme på lagringsenheten.
 • Archive System Backups (arkivera säkerhetskopieringar av system) – Användaren kan flytta säkerhetskopieringar till inspelningsbara skivor för att frigöra utrymme på lagringsenheten.
 • Merge System Backups (sammanfoga säkerhetskopieringar av system) – Användaren kan behålla den senast säkerhetskopierade versionen av varje fil och ta bort äldre versioner av filen.

Instant Restore (omedelbar återställning)

Det här är en ny funktion i Dell Backup and Recovery 1.8. Den här funktionen aktiveras som standard i fabriken. Den här funktionen säkerhetskopierar Windows-registret samt Windows systemfiler och drivrutiner, och placerar dem på en skyddad plats i datorn.

Om datorn inte startar till operativsystemet kommer det att starta till återställningsmiljön och köra Smart Repair. Om Smart Repair inte åtgärdar problemet körs funktionen Instant Restore (omedelbar återställning) automatiskt och verktyget återställer datorn till senast kända fungerande status.

Obs!
 • Dell rekommenderar att funktionen Instant Restore (omedelbar återställning) alltid är PÅ.
 • Funktionen Instant Restore (omedelbar återställning) kan slås av eller på med reglaget.
 • Antalet snapshots som förvaras kan ändras från 1 till 4.

Miscellaneous (diverse)

Här kan användarna ställa in Overlay Icon Status (status för ikonöverlägg) och Context Menu Status (status för snabbmenyn) till ON (på) eller OFF (av).

 • Overlay Icon Status (status för ikonöverlägg) – Med det här alternativet kan användaren enkelt se vilka filer som har säkerhetskopierats.
 • Context Menu Status (status för snabbmenyn) – Med det här alternativet kan användaren högerklicka på filerna eller mapparna för att gå direkt till fönstret för dataåterställning för valet.
OBS! Ändringar i de här inställningarna blir endast effektiva efter att systemet har startats om.

Rekommenderad konfiguration

Dell rekommenderar att inställningarna används som en riktlinje för bästa konfiguration av säkerhetskopiering av system.

 • Den externa hårddisk som används måste vara större än den datamängd som säkerhetskopieras. Vi rekommenderar att hårddisken är flera gånger större än datamängden.
 • Vi rekommenderar att säkerhetskopiering av systemet görs på samma hårddisk som användes för att skapa Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia) så att användaren kan återställa systemet till den senaste säkerhetskopieringen av systemet om ett fel uppstår.
 • Schemalägg säkerhetskopieringar av system för regelbundna säkerhetskopieringar: varje månad, varje vecka eller varje dag beroende på hur ofta data i systemet ändras.
 • Se till att den externa hårddisken är ansluten till systemet när schemalagd säkerhetskopiering inträffar.
 • Kontrollera regelbundet att säkerhetskopieringarna av system genomförs som förväntat.
  • Kontrollera aktivitetsloggarna genom att klicka på ? i övre högra hörnet i programmet.
  • Gå till Restore Data (återställa data) och kontrollera om nya filer i den här säkerhetskopieringen av system är tillgängliga för återställning.

Överst på sidan


3. Säkerhetskopiering av data

Översikt

Säkerhetskopiering av data är en säkerhetskopiering av en fil eller en filgrupp som innehåller en kopia av valt fil-/mappinnehåll. Säkerhetskopieringar av data kan förvaras på en lokal enhet eller en extern hårddisk. a

Användare av den Basic-versionen kan säkerhetskopiera data manuellt, medan användare av Premium-versionen kan schemalägga säkerhetskopieringar eller säkerhetskopiera kontinuerligt (i realtid).

OBS! Säkerhetskopiering av data till nätverksenheter stöds inte.

 • Local (lokalt) – Klicka på den här panelen för att konfigurera inställningarna för säkerhetskopiering lokalt eller till en extern hårddisk.

Tillgängliga alternativ i varje panel förklaras nedan.

Local (lokalt)

Från skärmen Data Backup Creation (skapa säkerhetskopiering av data) kan du välja bland följande alternativ:

 • Browse (bläddra) – Klicka på den här panelen för att söka efter och ange platsen för säkerhetskopiering av data.
 • Continuous (kontinuerligt) – Klicka på den här panelen för att aktivera kontinuerligt dataskydd i realtid.
 • Scheduled (schemalagt) – Klicka på den här panelen för att schemalägga frekvensen för säkerhetskopiering. Det här alternativet kan ställas in på varje dag, varje vecka eller varje månad.
 • Manual (manuellt) – Klicka på den här panelen för att göra en manuell säkerhetskopiering.
 • More options (fler alternativ) i övre högra hörnet – Klicka på det här alternativet för att konfigurera inställningarna för säkerhetskopiering av data. Tillgängliga alternativ under More options (fler alternativ) förklaras i detalj nedan.
OBS! Användarna kan ställa in vilken typ av filer som ska inkluderas i säkerhetskopieringen genom att markera panelerna Documents (dokument), Pictures (bilder), Music (musik) eller Videos (videoklipp) under panelen Browse (bläddra). Det går dessutom att inkludera fler filer för säkerhetskopiering genom att klicka på knappen Add more files (lägg till fler filer).

More options (Data Backup settings) (fler alternativ (inställningar för säkerhetskopiering av data))

I övre högra hörnet – Klicka här för att konfigurera inställningarna för säkerhetskopiering av data.

Continuous Backup File selection (filval för kontinuerlig säkerhetskopiering) – Användaren kan markera de filer eller mappar som ska inkluderas i kontinuerligt dataskydd.

Continuous Backup Settings (inställningar för kontinuerlig säkerhetskopiering) – Användaren kan ställa in antalet versioner av säkerhetskopieringar som ska behållas och den minsta fördröjningen mellan versioner av säkerhetskopieringar i kontinuerligt dataskydd.

File selection (filval) – Användaren kan markera de filer eller mappar som ska inkluderas i säkerhetskopiering av data.

Överst på sidan


5. Dell Backup and Recovery: Användbara länkar

Webbplatsen för Dell Backup and Recovery

Dell Backup and Recovery 1.8: Översikt och installation

Dell Backup and Recovery 1.8: Factory Recovery Media (fabriksåterställningsmedia)

Dell Backup and Recovery 1.8: Återställning

Överst på sidan

Artikel-ID: SLN297583

Senast ändrad: 2017-09-19 15:45


Betygsätt den här artikeln

Korrekt
Användbart
Lätt att förstå
Var den här artikeln till nytta?
Ja Nej
Skicka dina synpunkter
Kommentarer får inte innehålla följande specialtecken: <>()\
Vårt feedbacksystem är tyvärr ut funktion just nu. Försök igen senare.

Tack för dina synpunkter.