Jak rozwiązać problem braku testu POST w notebooku firmy Dell

Jak rozwiązać problem braku testu POST w notebooku firmy Dell

Ten artykuł zawiera informacje na temat rozwiązywania problemów z brakiem testu POST w notebookach firmy Dell.


Spis treści:

 1. Czy problem dotyczy braku testu POST?
 2. Identyfikacja kodów związanych z brakiem testu POST
 3. Zatwierdzanie błędu
 4. Rozwiązywanie problemów z użyciem kodu błędu
 5. Rozwiązywanie problemów bez kodu błędu
 

1. Czy problem dotyczy braku testu POST?

Czy występują problemu z uruchomieniem systemu?

Jeżeli tak, należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań, aby móc próbować go rozwiązać.

 • Czy wystąpiło uszkodzenie lub rozlanie płynu na urządzenie? Jeżeli tak, skontaktuj się z działem pomocy technicznej w celu ustalenia stanu gwarancji komputera. Możesz także sprawdzić stan gwarancji na stronie pomocy technicznej www.dell.com/support/warranty, jeśli posiadasz kod Service Tag. Jeżeli system nie jest objęty ubezpieczeniem od przypadkowych uszkodzeń, w celu naprawienia usterki prawdopodobnie konieczne będzie uiszczenie opłat.
 • Czy problem z uruchomieniem jest związany z zasilaniem? Tzn. urządzanie nie wykazuje oznak działania, nie świecą się diody LED i nie słychać żadnych dźwięków. W takim przypadku należy przejść do kolejnych kroków w artykule Jak rozwiązać problem braku zasilania w notebooku PC.
 • Czy komputer uruchamia się, ale przestaje działać przed wyświetleniem ekranu powitalnego Dell lub podczas jego wyświetlania? Jeśli tak, wygląda na to, że występuje problem związany z niepowodzeniem testu POST. POST oznacza POWER ON SELF TEST. Komputer przeprowadza ten test podczas każdego uruchomienia. Wykonuje serię testów sprzętowych i zgłasza wszelkie błędy. Przejdź do kolejnych kroków w tym przewodniku, aby rozwiązać problem.
 • Czy problem związany jest z brakiem wczytywania systemu operacyjnego po zamknięciu ekranu powitalnego firmy Dell? Jeśli tak, problem dotyczy braku możliwości uruchomienia komputera. Sprawdź przewodniki rozwiązywania problemów związanych uruchamianiem: Komputer nie uruchamia się lub system Windows nie włącza się oraz Rozwiązywanie problemów z dyskiem twardym.
 • Czy słychać uruchamianie systemu operacyjnego, a diody na komputerze wskazują, że komputer został uruchomiony, ale na ekranie LCD nie widać żadnego obrazu? Jeśli tak, wygląda to na problem związany z wyświetlaniem obrazu. Możesz odnieść się do artykułu Jak rozwiązać problem dotyczący panelu LCD w notebooku firmy Dell.. Jeżeli to nie pomoże, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.
Uwaga: w przypadku notebooków Dell Latitude można spróbować przywrócić działanie komputera przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA. Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell pod tytułem Jak przywrócić działanie po niepowodzeniu testu POST lub rozruchu przy użyciu metody wymuszonej diagnostyki ePSA.

Powrót do góry
 


2. Identyfikacja kodów związanych z brakiem testu POST

Jeżeli wykluczono inne problemy, oznacza to, że problem związany jest z brakiem testu POST. Najpierw należy sprawdzić stan urządzenia i jego komunikaty. Można wyświetlić listę kodów dźwiękowych i świetlnych związanych z brakiem testu POST tutaj:
Wskaźniki diagnostyczne i baterii dla notebooków   (Aby uzyskać informacje o komputerach stacjonarnych, zobacz Interpretacja kodów dźwiękowych na komputerach stacjonarnych Dell )

Dioda LED zasilania

Czy jest podświetlona, miga lub wyłącza się po pewnym czasie?

Diagnostyczne diody LED

Wszystkie systemy Dell Latitude są wyposażone w diagnostyczne diody LED informujące o w tym, w którym momencie testu POST system napotkał problem.

Sygnały dźwiękowe

Z problemem braku testu POST związanych jest kilka kodów dźwiękowych, które informują o tym, w którym momencie testu POST system napotkał problem, podobnie jak w przypadku diagnostycznych diod LED.

Komunikat błędu na ekranie

Jeśli system przeprowadził część testu POST, na ekranie mogą pojawić się błędy dotyczące klawiatury, dysku twardego, grafiki itp.

Powrót do góry
 


3. Zatwierdzanie błędu

Upewnij się, że do notebooka nie podłączono żadnych urządzeń peryferyjnych i że jest odłączony od stacji dokującej. Jeśli jakieś urządzenie było podłączone, odłącz je i ponownie sprawdź test POST. Czy problem jest taki sam na zasilaniu bateryjnym i przy podłączeniu do zasilania sieciowego, gdy system jest poza stacją dokującą?

 • Jeśli system uruchamia się prawidłowo, podłączaj urządzenia peryferyjne, aż błąd wystąpi ponownie. Ostatni element najprawdopodobniej jest przyczyną problemu. Spróbuj użyć podobnej części, aby upewnić się, że problem nie wynika ze złącza w systemie, a następnie skontaktuj się ze wsparciem technicznym.
 • Jeśli stan się nie zmienia, postępuj dalej według kroków przedstawionych w tym przewodniku.

Jeśli diody LED włączają się, a system wyłącza się przed wyświetleniem lub odtworzeniem kodu, naciśnij jednocześnie klawisz <Fn> i przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie. Przytrzymanie obu przycisków powinno umożliwić zobaczenie lub usłyszenie kodów. Jeśli puścisz klawisz i przycisk zasilania, urządzenie spróbuje uruchomić diagnostykę. Dostęp do PSA (Pre-boot System Assessment) można uzyskać, naciskając klawisz F12, gdy widoczny jest ekran z logo firmy Dell, a następnie wybierając pozycję Diagnostyka z menu.

 • Jeśli posiadasz kod LED lub kod dźwiękowy, możesz skontaktować się ze wsparciem technicznym, aby uzyskać dalszą pomoc lub możesz przejść do Sekcji 4.
 • Jeśli nie widzisz kodów LED lub nie słyszysz kodów dźwiękowych, przejdź do Sekcji 5.
 • Czy narzędzie diagnostyczne zgłasza jakieś kody błędów? Skontaktuj się ze wsparciem technicznym w przypadku wystąpienia kodu błędu.

Powrót do góry
 


4. Rozwiązywanie problemów z użyciem kodu błędu

Jeśli uzyskano kod błędu pokazujący konkretny typ problemu, może to znacznie przyspieszyć proces rozwiązywania problemu. Jeśli na przykład uzyskano kod błędu związany z pamięcią, pozwoli to przejść od rozwiązywania problemów z pamięcią. W przypadku błędu z grafiką, pozwoli to przejść do rozwiązywanie problemów z grafiką. Najprostszym sposobem na rozwiązanie problemu są usunięcie i zamiana.

Usunięcie

Oznacza usunięcie danej części i sprawdzenie, czy wpływa to na uruchomienie notebooka. Zgodnie z powyższym przykładem. W przypadku usunięcia pamięci, czy błąd zgłasza brak pamięci? W przypadku ponownego uruchomienia, czy błąd występuje ponownie?

Zamiana

Oznacza to przeniesienie części do innego gniazda lub wymianę na podobny model, aby sprawdzić, czy problem się powtarza lub czy został rozwiązany.

UWAGA: przewodniki dotyczące usuwania części z systemu można znaleźć w instrukcji, na stronach Przewodnika dotyczącego urządzeń lub w jego kopii online, którą można znaleźć pod adresem www.dell.com/support/manuals

Usuwając potencjalnie uszkodzone części i wymieniając je na działające części lub sprawdzając ich działanie w innych portach, możemy zawęzić problem do części albo do miejsca podłączenia części do systemu. Możesz skontaktować się ze wsparciem technicznym, aby przyspieszyć rozwiązywanie problemu.

Powrót do góry
 


5. Rozwiązywanie problemów bez kodu błędu

Jeśli nie pojawia się żaden kod związany z brakiem testu POST, a diagnostyka się nie uruchamia, należy przejść do ogólnego rozwiązywania problemów, aby zidentyfikować przyczynę. Zaleca się demontaż możliwie największej liczby części komputera i próbę włączenia komputera po ich wyjęciu.

Na przykład dysk twardy, napęd CD/DVD, pamięci, karta sieciowa Wi-Fi, modem 3G, moduł Bluetooth i inne dodatkowe podzespoły, takie jak nośniki wymienne i pamięć flash.

 1. Jeśli problem nadal występuje po wyjęciu części, wsparcie techniczne może pomóc w rozwiązaniu problemu.
 2. Jeśli stan komputera się zmienia, jest to kwestia dodawania części jedna po drugiej do momentu dodania wszystkich części lub ponownego wystąpienia problemu. Jeśli problem pojawia się ponownie, przyczyną jest część lub port. Jeśli wszystkie części zostały podłączone i komputer przeprowadza test POST, przyczyną była prawdopodobnie nieprawidłowo podłączona część.
UWAGA: komponenty notebooka mogą przemieścić się ze względu na charakter komputera, powodując przemieszczanie się części.

Dzięki temu przewodnikowi możliwe powinno być osiągnięcie jednego z dwóch rozwiązań. Utworzenie kopii zapasowej i uruchomienie komputera lub zawężenie przyczyny problemu na tyle, aby wsparcie techniczne pomogło w jego rozwiązaniu jak najszybciej i zmniejszając ryzyko ponownego wystąpienia.

Powrót do góry
 


Powiązane informacje

Systemy Latitude - samopomoc w przypadku braku testu POST / braku zasilania / braku obrazu 
Problemy z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem możliwości uruchomienia komputera lub brakiem obrazu w komputerze firmy Dell 
Jak rozwiązać problem braku zasilania w notebooku firmy Dell 

Powrót do góry
 


 

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z pomocą techniczną.

 

  Skontaktuj się z nami  


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN151805

Last Date Modified: 04.10.2019 08:47


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.