Dell Latitude: wskazówki dotyczące zgodnych modułów pamięci

Dell Latitude: wskazówki dotyczące zgodnych modułów pamięciW artykule znajdują się informacje na temat zgodnych modułów pamięci do obecnie sprzedawanych notebooków Latitude.


Spis treści:

  1. Niezbędne informacje
  2. Tabela zgodności modeli

1. Niezbędne informacje

Pewne zamieszanie powstało ze względu na różnicę w faktycznych zestawieniach prędkości („MHz”) oraz sposobie opisu pamięci z punktu widzenia działu sprzedaży („PC XXXXXX”). Poniższe zestawienia powinny rozwiązać wszelkie wątpliwości.

PC3-6400 = 800 MHz PC3-8500 = 1066 MHz
PC3-10666 = 1333 MHz PC3-12800 = 1600 MHz

Dlaczego pokazuje tylko 4 GB?

 

Aby w pełni wykorzystywać pamięć 4 GB lub większą, wymagany jest 64-bitowy procesor i system operacyjny w wersji 64-bitowej. W 32-bitowym systemie operacyjnym całkowita ilość dostępnej pamięci będzie mniejsza niż 4 GB. Ilość ta zależy od faktycznej konfiguracji systemu. Patrz Wartości graniczne pamięci w systemach Windows  Łącze zewnętrzne 

Sprawdzonym sposobem postępowania jest zainstalowanie modułów pamięci w parach identycznych pod względem pojemności, szybkości i technologii. Jeśli moduły pamięci nie zostaną zainstalowane w dopasowanych parach, komputer będzie nadal działać, ale z niewielkim obniżeniem wydajności.

 

Uwaga: moduł pamięci DDR3 nie jest zgodny z poprzednią wersją DDR2

Powrót do góry


2. Tabela zgodności modeli

Uwaga: w przypadku starszych systemów, których nie wymieniono poniżej, należy zapoznać się z instrukcjami serwisowymi tych systemów:

 

Uwaga: niskonapięciowy moduł pamięci DDR3L NIE jest zgodny z poprzednią wersją DDR3. Czym jest pamięć DDR3L?

 

Model Typ pamięci Gniazda DIMM Maks. pamięć systemowa Zgodność pamięci
Latitude 3330 DDR3 / DDR3L 2 16GB 1333 MHz (Sandy Bridge)
1600 MHz (Ivy Bridge)
Latitude E6430u DDR3 SODIMM 2 16GB 1600MHz
Latitude E6230 DDR3 2 16GB 1333/1600 MHz
Latitude E6330 DDR3 2 16GB 1333/1600 MHz
Latitude E6330s DDR3 2 16GB 1333/1600 MHz
Latitude E6430 DDR3 2 16GB 1333/1600 MHz
Latitude E6430 ATG DDR3 2 16GB 1333/1600 MHz
Latitude E6530 DDR3 2 16GB 1333/1600 MHz
Latitude E5530 DDR3 SDRAM 2 8GB 1600MHz
Latitude E5430 DDR3 SDRAM 2 8GB 1600MHz
Latitude E6540 DDR3L 2 16GB 1600MHz
Latitude E7240 DDR3L 2 16GB 1600MHz
Latitude E7440 DDR3L 2 16GB 1600MHz
Latitude E7450 DDR3L 2 16GB 1600MHz
Latitude E7250 DDR3L 2 16GB 1600MHz
Latitude 7350 DDR3L-RS 0 (wbudowana) 8GB 1600MHz
Latitude E5250 DDR3L 1 (Haswell)
2 (Broadwell)
8 GB (Haswell)
16 GB (Broadwell)
1600MHz
Latitude E5450 DDR3L 1 (Haswell)
2 (Broadwell)
8 GB (Haswell)
16 GB (Broadwell)
1600MHz
Latitude E5550 DDR3L 1 (Haswell)
2 (Broadwell)
8 GB (Haswell)
16 GB (Broadwell)
1600MHz
Latitude 7204 (Rugged) DDR3L 2 16GB 1600MHz
Latitude 7404 (Rugged) DDR3L 2 16GB 1600MHz
Latitude E7270 DDR4 2 16GB 2133 MHz
Latitude 13 (E7370) DDR3L 0 (zintegrowana) 16GB 1600/1866MHz
Latitude E7470 DDR4 2 16GB 2133 MHz
Latitude 14 (E7470) DDR4 2 16GB 1600/2133MHz
Latitude  E5570 i E5270 DDR4 2 (Skylake -U Int Graphics)
1 (Skylake -U Ded Graphics)
2 (Skylake - H)
2 × 16 GB
1 × 16 GB
2 × 16 GB
2133MHz
Latitude 3570 i 3470 DDR3L 2 16GB 1600MHz
Latitude 7280  DDR4 1 16GB 2133MHz
Latitude 7480 DDR4 2 32GB 2133MHz
Latitude 5480 i 5580 DDR4 2 32GB 2133 MHz (Kaby Lake U)
2400 MHz (Kaby Lake H)
Latitude 5280 DDR4 2 32GB 2133MHz
Latitude 5414 (Rugged) DDR4 2 32GB 2133MHz
Latitude 3480 i 3580 DDR4 2 16GB 2133MHz
Latitude 3189 LPDDR3 0 (zintegrowana) 4GB 1600MHz

Powrót do góry


 

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN152134

Last Date Modified: 05.10.2018 02:49


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.