Problemy z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem możliwości uruchomienia komputera lub brakiem obrazu w komputerze firmy Dell

Problemy z brakiem zasilania, brakiem testu POST, brakiem możliwości uruchomienia komputera lub brakiem obrazu w komputerze firmy DellAby uzyskać pomoc dotyczącą sprawdzania stanu gwarancji, odnowienia gwarancji, przeniesienia własności, gwarancji międzynarodowej, wsparcia po wygaśnięciu gwarancji lub zarejestrować swój produkt firmy Dell, należy skorzystać z rozwijanych sekcji.

Większość tych informacji jest również dostępna na naszej stronie USŁUGI GWARANCJI i POMOCY TECHNICZNEJ.


 
 • Stan gwarancji — służy do sprawdzenia, czy dany produkt firmy Dell jest objęty gwarancją, sprawdzenia stanu gwarancji i jej daty ważności przez podanie numeru znacznika serwisowego lub wykrycie numeru znacznika serwisowego za pomocą automatycznego narzędzia.
 • Jak korzystać z konta w witrynie pomocy technicznej firmy Dell — narzędzie Moje konto jest świetnym zasobem służącym do zarządzania posiadanymi produktami firmy Dell, które zapewnia dostęp do spersonalizowanych wyników. W tym miejscu można również zakupić rozszerzenia gwarancji lub wsparcia serwisowego (jeśli są dostępne w danym kraju) i monitorować stan zgłoszeń serwisowych.
 • Zarządzanie gwarancją — ten film pokazuje, jak stwierdzić, czy gwarancja lub umowa o świadczenie usług serwisowych wkrótce wygasną? Wystarczy kilka prostych czynności, aby upewnić się, że posiadany produkt firmy Dell jest chroniony.
 • Rozszerz lub przedłuż gwarancję — gwarancje na sprzęt Dell można przedłużyć, aby objąć nimi czynności naprawy i wymiany podzespołów.
  Uwaga: Nie wszystkie kraje zapewniają dostęp do możliwości przedłużenia lub rozszerzenia gwarancji. Kraje, które oferują internetowe przedłużenie lub rozszerzenie gwarancji w przypadku wybranych produktów, wymieniono w Tabeli 1.
  Kraje, które oferują przedłużenie lub rozszerzenie gwarancji
  Austria
  Belgia
  Brazylia
  Kanada
  Chiny
  Czechy
  Dania
  Finlandia
  Francja
  Niemcy
  Grecja
  Indie
  Irlandia
  Włochy
  Japonia
  Luksemburg
  Malezja
  Holandia
  Norwegia
  Polska
  Portugalia
  Singapur
  Słowacja
  Republika Południowej Afryki
  Korea Południowa
  Hiszpania
  Szwecja
  Szwajcaria
  Tajwan
  Tajlandia
  Wielka Brytania
  Stany Zjednoczone
  Tabela 1: Kraje, które oferują przedłużenie lub rozszerzenie gwarancji
 
 • Więcej informacji dla klientów indywidualnych można znaleźć na stronie Umowy serwisowe — szczegółowe informacje o usługach objętych gwarancją dla danego komputera i wsparciu, do jakiego uprawniony jest użytkownik.
  Uwagi
  1. Nastąpi przekierowanie do strony w języku angielskim, gdzie można wybrać region i kraj, aby wyświetlić informacje dotyczące gwarancji w lokalnym języku.
  2. Kliknij pozycję Wyróżnione umowy, aby wyświetlić listę różnych rodzajów gwarancji i usług, które mogą być dla Ciebie dostępne.
 • Zamiast tego możesz także wejść na stronę dla użytkowników komercyjnych, która umożliwia sprawdzenie warunków podanych na fakturze oraz przejście do usługi pozwalającej uzyskać kopię faktury.
  Uwaga: Nastąpi przejście do strony w języku angielskim, gdzie można wybrać region i kraj, aby wyświetlić informacje dotyczące gwarancji w lokalnym języku.
 • Gwarancja i przeniesienie własności — możesz poprosić o przeniesienie gwarancji i/lub własności po zakupieniu lub otrzymaniu produktów firmy Dell, sprzedaży lub oddaniu produktu firmy Dell lub przeprowadzce do innego kraju, która wiąże się z potrzebą uzyskania wsparcia w tym regionie lub w przypadku posiadania urządzenia wyprodukowanego przez firmę, którą firma Dell ostatnio przejęła. Możesz również poprosić o zmianę stałego adresu zamieszkania przypisanego do produktów firmy Dell ze znacznikiem serwisowym.
 • Rejestracja produktu — jeśli sprzęt został zakupiony u sprzedawcy detalicznego, zarejestruj komputer firmy Dell, aby cieszyć się spersonalizowaną pomocą techniczną najwyższej jakości.
 • Więcej informacji można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell zatytułowanym Przeniesienie własności i rejestracja sprzedaży detalicznej — przewodnik.

Twój komputer może być objęty obsługą międzynarodową.

Dostępne są trzy sposoby korzystania z pomocy technicznej podczas podróży zagranicznych:

 • Telefon do centrum obsługi klienta w kraju, w którym się znajdujesz.
 • Telefon do biura obsługi klienta w Twoim kraju podczas pobytu poza jego granicami.
 • Telefon do międzynarodowego centrum kolejki zgłoszeń to + 001 512-728-7424 (bezpłatny numer telefonu, tylko w języku angielskim).
Uwaga: Więcej informacji wraz z aktualnymi numerami telefonów międzynarodowej pomocy technicznej można znaleźć na stronie usług międzynarodowych firmy Dell.

Firma Dell jest gotowa do pomocy, nawet po wygaśnięciu gwarancji.

 • Przydatne wskazówki i porady dotyczące organizowania naprawy pogwarancyjnej komputerów firmy Dell można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy Dell zatytułowanym Jak zorganizować naprawę pogwarancyjną sprzętu firmy Dell.
 • Status gwarancji Dell i naprawa: Obejrzyj ten film, który zawiera krótki przegląd informacji o gwarancji i procedur napraw pogwarancyjnych dla danego produktu. Uzyskaj ważne informacje i dowiedz się, które strony w witrynie internetowej Dell zawierają więcej przydatnych materiałów.
Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższych zasobów:
 • USŁUGI GWARANCJI i POMOCY TECHNICZNEJ: Na tej stronie można sprawdzić stan gwarancji, przedłużyć gwarancję, przenieść własność lub zarejestrować produkt firmy Dell.
 • Informacje o gwarancji Dell: Obejrzyj ten film, który zawiera krótki przegląd informacji o gwarancji Dell dla danego produktu. Uzyskaj ważne informacje i dowiedz się, które strony w witrynie internetowej Dell zawierają więcej przydatnych materiałów. Ten film dotyczy głównie regionów Ameryki Północnej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Aby uzyskać dostęp do często zadawanych pytań, przejdź do strony https://pilot.search.dell.com/warranty.
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN153567

Last Date Modified: 23.05.2018 16:46


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.