Co to jest pamięć DDR3L?

Co to jest pamięć DDR3L?


Spis treści :

  1. Zgodności pamięci DDR3L

Podsumowanie artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat nowych pamięci DDR3L dostawa w nowszych modelach notebooków.

1. Zgodności pamięci DDR3L

Nowe notebooki są systemy wykorzystujące technologię Intel 4. generacja procesorów, które wymagają nowego rodzaju pamięci SODIMM DDR3-zwanych niskiego napięcia lub "DDR3L".

Ta generacja procesorów wykorzystujących nie są wstecznie kompatybilne moduły pamięci DDR3 w ramach standardowej. Jeśli moduł pamięci DDR3 SoDIMM jest podłączony do systemu, system nie wykonuje testu POST (Power On Self Test). Może pojawić się brak obrazu wyświetlane za pomocą lampki diagnostyczne migają.

DDR3L jest w stanie napięcia pamięci SoDIMM, który obsługuje zarówno podczas wykonywania prac na 1,5 V i 1,35 V. DDR3L jest również zgodna z kodem pin DDR3). Możliwość obsługi pamięci DDR3 to pojedynczy napięcia pamięci SoDIMM, która obsługuje tylko 1,5 V działania.

Uwaga:niejestzgodny z komputerami za pomocą 4. generacja procesorów firmy Intel, które dotyczą wyłącznie wsparcie 1,35 V dla pamięci.

SODIMM DDR3L ma "PC3L" natomiast ma "DDR3 SoDIMM PC3" w tekście zgodne ze standardem JEDEC.

Pamięci DDR3L

W celu uzyskania dalszej pomocy w rozwiązaniu problemów z pamięcią zobacz artykuł Rozwiązywanie problemów z pamięcią w notebooku firmy Dell


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN153768

Last Date Modified: 14.09.2019 02:38


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.