Pakiet CyberLink Media Suite

Pakiet CyberLink Media SuiteTen artykuł zawiera informacje na temat pakietu CyberLink Media Suite zainstalowanego na komputerach firmy Dell


Spis treści:

  1. Pakiet CyberLink Media Suite — omówienie
  2. Pomoc techniczna firmy Dell w zakresie pakietu CyberLink Media Suite
  3. Uruchamianie pakietu Cyberlink Media Suite
  4. Instalacja/dezinstalacja pakietu Cyberlink Media Suite

1. Pakiet CyberLink Media Suite — omówienie

CyberLink Media Suite to pakiet oprogramowania multimedialnego instalowany na komputerach z systemem Windows 8, które są wyposażone w napęd optyczny. System Windows 8 nie oferuje macierzystej funkcji odtwarzania płyt DVD. Aby umożliwić klientom odtwarzanie płyt DVD, firma Dell fabrycznie wyposaża w ten pakiet wszystkie swoje komputery z systemem Windows 8. Oprogramowanie zawiera narzędzia oferujące szereg funkcji, takich jak montaż wideo, tworzenie filmów, nagrywanie płyt, a także tworzenie kopii zapasowych i przywracanie.

Jest ono dostępne w dwóch wersjach, Essentials i Premium. Na komputerach z systemem Windows 8 domyślnie instalowana będzie wersja Essentials. Wersja Premium będzie dostępna dla klientów jako uaktualnienie po zakupie. Każda z wersji ma zestaw narzędzi pozwalających wykonywać różne zadania.

Strona główna pakietu CyberLink Media Suite Essentials

Strona główna pakietu CyberLink Media Suite Premium

Powrót do góry


2. Pomoc techniczna firmy Dell w zakresie pakietu CyberLink Media Suite

Przedstawiciele działu pomocy technicznej firmy Dell świadczą podstawowe wsparcie w zakresie CyberLink Media Suite. Obejmuje to instalację i dezinstalację oprogramowania.

W przypadku pytań i konieczności świadczenia zaawansowanych usług wsparcia klienci mogą pobrać podręczniki użytkownika ze
strony działu wsparcia CyberLink (tylko język angielski) Łącze zewnętrzne

Powrót do góry


3. Uruchamianie pakietu Cyberlink Media Suite

Istnieje kilka sposobów uruchamiania pakietu CyberLink Media Suite:

Z pulpitu:

Kliknij dwukrotnie ikonę CyberLink Media Suite.

Z interfejsu użytkownika systemu Windows:

Kliknij lub dotknij kafelka CyberLink Media Suite 10.

LUB

Zacznij wpisywać nazwę CyberLink i uruchom oprogramowanie z poziomu wyników wyszukiwania.

Powrót do góry


4. Instalacja/dezinstalacja pakietu Cyberlink Media Suite

Pakiet CyberLink Media Suite Essentials jest instalowany fabrycznie na wszystkich komputerach Windows z napędem optycznym

Jeśli klienci będą chcieli ponownie zainstalować oprogramowanie, mogą skorzystać z płyty dołączonej do komputera. Jeśli płyta nie została dołączona, klienci muszą pobrać oprogramowanie ze strony Centrum pobierania firmy Dell.

Dezinstalacja pakietu Cyberlink Media Suite

Aby usunąć to oprogramowanie z komputera:

1. Otwórz Panel sterowania.

2. Wybierz opcję Programy i funkcje.

3. Kliknij pozycję CyberLink Media Suite 10 i wybierz opcję Odinstaluj.4. Zaznacz aplikacje, które chcesz odinstalować. Jeśli chcesz odinstalować aplikację w całości, kliknij Zaznacz wszystko.5. Kliknij przycisk Zakończ, aby dokończyć dezinstalację.

Powrót do góry

 

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN155251

Last Date Modified: 22.08.2017 12:21


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.