Jak zainstalować program QuickBooks na komputerze firmy Dell dla dowolnego obecnego systemu operacyjnego Windows

Jak zainstalować program QuickBooks na komputerze firmy Dell dla dowolnego obecnego systemu operacyjnego Windows


 


Poniższy artykuł zawiera informacje na temat sposobu instalowania różnych wersji programu QuickBooks obsługiwanych przez firmę Dell w różnych systemach operacyjnych Windows.


Spis treści:

 1. Instalowanie programu QuickBooks firmy Intuit na komputerze firmy Dell
 2. Wymagania systemowe
 3. Jak znaleźć licencję i numery produktów
 4. Clean Install Utility
 5. Podręczniki instalacji

 

Instalowanie programu QuickBooks firmy Intuit na komputerze firmy Dell

 

QuickBooks to program do kont firmy Intuit. Poniższe przewodniki dostarczą informacji na temat tego, co jest potrzebne do uruchomienia konkretnej wersji, i jeśli ta wersja będzie działać w systemie operacyjnym (OS).

Pojawią się informacje na temat tego, jak upewnić się, że wszystkie informacje potrzebne do ukończenia instalacji zostały rozpoczęte.

Dla ostatnich 4 systemów operacyjnych Windows zostaną zainstalowane Podręczniki dotyczące kilku wersji programu QuickBooks dostarczanych z naszymi systemami.

Uwaga: Pomoc techniczna oferowana przez firmę Dell w tym oprogramowaniu polega na instalowaniu/odinstalowywaniu i konfiguracji podstawowej. Ten artykuł będzie również wskazywał witrynę pomocy technicznej firmy Intuit, w której będzie można uzyskać znacznie więcej szczegółowych informacji na temat tej oferty oprogramowania.


Z powrotem na górę


 

Wymagania systemowe

 

Wymagania dotyczące systemu Windows QuickBooks:


Z powrotem na górę


 

Jak znaleźć licencję i numery produktów

 

Dotyczy to:

 1. W przypadku, gdy na nośniku znajdują się identyfikatory i licencje.

 2. Łącza do zasobów online firmy Intuit w celu ich odzyskania w razie ich braku.


Z powrotem na górę


 

Clean Install Utility

 

Dotyczy:

 1. Za pomocą narzędzia Intuit Clean Install Utility.

 2. Ręczne ustawianie systemu w celu instalacji.


Z powrotem na górę


 

Podręczniki instalacji

Dotyczy:

 1. Konfigurowanie trybu XP w systemach Windows 7 Professional i Ultimate.

Dotyczy:

 1. Zainstaluj Podręczniki dla wersji 2010 do najnowszej 2013.
  2013 R4 to zalecana wersja do instalacji systemu Windows 8.

Dotyczy:

 1. Przy użyciu narzędzi do usuwania systemu Windows.

 2. Ręczne usunięcie pozostałych pozostałości po rozłączeniu.

Poniżej znajduje się łącze do strony głównej pomocy technicznej firmy Intuit dla programu QuickBooks. Jeśli nie możesz znaleźć tego, czego szukasz, Skorzystaj z witryny, ponieważ twórcy oprogramowania zawsze będą mieli więcej możliwości w zakresie wsparcia i zrozumienia własnego oprogramowania.


Z powrotem na górę


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN265751

Last Date Modified: 30.01.2019 15:01


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.