Instalacja aplikacji Skype w komputerach firmy Dell na każdej wersji systemu operacyjnego Windows.

Instalacja aplikacji Skype w komputerach firmy Dell na każdej wersji systemu operacyjnego Windows.


 
Podsumowanie artykułu: W tym artykule zamieszczono informacje na temat pobierania i instalowania aplikacji Skype w komputerach firmy Dell na każdej wersji systemu operacyjnego Windows.


Spis treści:
 1. Instalacja Skype na komputerze Dell z systemem Windows
 2. Instalacja Skype w systemach operacyjnych Windows XP, Vista i 7
 3. Instalacja Skype w systemie operacyjnym Windows 81.


  Instalacja Skype na komputerze Dell z systemem Windows    W tym artykule opisano procedurę instalacji programu Skype w komputerze Dell.

Przed rozpoczęciem instalacji należy mieć dostęp do:
 • Połączenia z Internetem (najlepiej szerokopasmowego),

 • Mikrofonu i głośników lub zestawu słuchawkowego,

 • Kamerki internetowej,

 • Konta w usłudze Skype.

Powrót do góry2.


  Instalacja Skype w systemach operacyjnych Windows XP, Vista i 7.    Instalacja i pobieranie Skype to proste czynności, a sam program jest bezpłatny! Pobieranie i instalacja Skype trwa jedynie kilka minut.

Uwaga:
Witryna Skype dostępna pod adresem www.skype.com ulega ciągłym zmianom, ponieważ producent nieustannie aktualizuje łącza oraz zawartość serwisu. W efekcie wygląd niektórych z odwiedzanych stron internetowych może odbiegać od ilustracji przedstawionych w tym artykule.

Pobieranie aplikacji Skype

1. Wprowadź adres www.skype.com w linii adresu swojej przeglądarki internetowej, aby otworzyć stronę główną witryny Skype.

2. Kliknij przycisk Pobierz na stronie głównej Skype, aby przywołać stronę pobierania.

3. Program Skype zostanie automatycznie pobrany na komputer. Witryna automatycznie wykryje system operacyjny oraz przeglądarkę internetową komputera.Uwaga:
Jeśli pobieranie pliku nie rozpocznie się automatycznie, możesz rozpocząć je ręcznie klikając pozycję Rozpocznij pobieranie ponownie.

4. Po kliknięciu w celu pobrania programu na ekranie może pojawić się monit o zapisanie lub uruchomienie programu SkypeSetup.exe. W takiej sytuacji należy zapisać plik na dysk twardy. Nie należy otwierać lub uruchamiać programu podczas pobierania.

5. Producent oprogramowania Skype niekiedy publikuje dwie wersje aplikacji – wersję dla zwykłego odbiorcy oraz nowszą wersję beta. Zalecamy pobierać wersję dla zwykłego odbiorcy, ponieważ jest ona bardziej stabilna.

Uwaga:
Wraz z upływem czasu wersja beta stanie się wersją publiczną, do której będzie można przeprowadzić aktualizację.

6. Wybierz pozycję Zapisz na dysk.

7. Wybierz lokalizację, którą łatwo odnaleźć, – na przykład pulpit systemu Windows – a następnie kliknij OK. Zapamiętaj miejsce zapisania pliku. Po zakończeniu pobierania kliknij go dwukrotnie.

Instalacja programu Skype

8. Po zakończeniu pobierania i zapisaniu programu na dysk, kliknij dwukrotnie pobrany plik SkypeSetup lub kliknij pozycję Uruchom, jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit.

9. Jeśli zostanie wyświetlony monit kontroli konta użytkownika z prośbą o udzielenie pozwolenia, kliknij Kontynuuj.

10. Po uruchomieniu instalatora zostanie wyświetlone okno z prośba o wybór języka. Wybierz odpowiedni język z listy rozwijanej.11. Następnie zostanie wyświetlona prośba o przeczytanie i zaakceptowanie Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Aby kontynuować instalację, należy zaakceptować warunki tej umowy. Program zapyta także, czy chcesz zainstalować inne programy lub dodatki do przeglądarek internetowych. Zalecam odznaczenie pola instalującego dodatkowe programy i kliknięcie przycisku Dalej.

12. Kliknij przycisk Opcje.

13. Na tej stronie można uruchomić program Skype natychmiast po zakończeniu instalacji. To pole jest domyślnie zaznaczone. Jeśli nie chcesz, aby program Skype uruchomił się natychmiast, kliknij to pole, aby je odznaczyć. Możesz także zaktualizować menadżera dodatków Skype oraz zainstalować wtyczkę Skype dla przeglądarek, które zainstalowano na komputerze.

14. Kliknij Zgadzam się – Instaluj.

15. Skype wyświetli prośbę o założenie konta poprzez wprowadzenie imienia i nazwiska, nazwy Skype oraz hasła.
 1. Na następnym ekranie należy wprowadzić adres e-mail, kraj oraz miasto. Jeśli podana nazwa Skype jest już zajęta przez innego użytkownika, należy podać inną nazwę. Po zakończeniu tego procesu program Skype jest zainstalowany i uruchamia się automatycznie, chyba że odznaczono pole wyboru „Uruchom Skype” na ekranie opcji.

 2. Jeśli masz już konto, wprowadź tutaj swoje dane logowania.


Powrót do góry3.


  Instalacja Skype w systemie operacyjnym Windows 8    16. Aby użyć nowej aplikacji Skype w komputerze z systemem Windows 8, należy najpierw pobrać ją ze sklepu z aplikacjami.
 1. Kliknij kafel Sklep.

 2. Otwórz panel funkcji i wpisz Skype w pasku wyszukiwania.

17. Kliknij Sklep, aby otworzyć Sklep.

18. Kliknij aplikację Skype.19. Kliknij Zainstaluj.20. W prawym górnym roku ekranu pojawi się informacja „Trwa instalowanie Skype”.21. Po zakończeniu instalacji zamknij Sklep, a na ekranie startowym pojawi się kafelek Skype.

22. Kliknij kafelek Skype.

23. Kliknij Zezwól na następnych dwóch ekranach, aby udzielić programy Skype zezwolenia na korzystanie z kamery internetowej oraz mikrofonu, a także na pracę w tle.24. Program Skype zapyta, czy masz już konto, czy też chcesz utworzyć nowe. Kliknij odpowiedni przycisk.25. Jeśli masz już konto w usłudze, Skype wyszuka je i zapyta, czy znalezione dane są poprawne. Kliknij swoją nazwę, aby potwierdzić wybór. Jeśli chcesz wybrać inne konto, kliknij pozycję „Podaj inne konto” i zaloguj się za pomocą innego Skype ID oraz hasła.26. Jeśli kliknięto „Jestem nowym użytkownikiem Skype”, zostanie wyświetlona prośba o wyrażenie zgody na Warunki użytkowania. Nie zapomnij zaznaczyć lub usunąć zaznaczenia pól wyboru dotyczących otrzymywania wiadomości tekstowych lub e-mail od producentów programu Skype.27. Skype utworzy teraz nowe konto, korzystając z danych konta Microsoft użytkownika.

28. Program Skype jest teraz gotowy do użytku!

Uwaga:
Otrzymaliśmy zgłoszenia, że program Skype jest instalowany automatycznie w ramach aktualizacji systemu Windows do wersji 8.1.

Powrót do góry

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub chcesz podzielić się z nami opinią, napisz do naszego zespołu technicznego na Twitterze.
 Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN265950

Last Date Modified: 02.04.2014 00:00


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.