Skanowanie Dell Capture - przegląd

Skanowanie Dell Capture - przegląd


 
Streszczenie Artykułu: Ten artykuł zawiera przegląd Dell Capture programy do skanowania.


Spis Treści:
  1. Co to jest Dell Capture
  2. Czytnik wizytówek Dell Capture
  3. Skaner dokumentów Dell Capture1.


  Co to jest Dell Capture  


Oprogramowanie do przechwytywania Dell Latitude wykorzystuje opcjonalne (auto-focus kamery internetowej aby pomóc digitalizacja i porządkowanie ważnych informacji biznesowych. Aplikacje są obsługiwane przez Dell oprogramowanie do przechwytywania wizytówek Dell Capture czytnik i skaner dokumentów Dell Capture.

Oprogramowanie Dell Capture umożliwia skanowanie wizytówek w ośmiu językach, z których każdy posiada własny, niezależny interfejs użytkownika w programie.

Aby rozpocząć korzystanie z programu Dell oprogramowanie do przechwytywania, kliknij Start> wszystkie programy> Dell Capture.


Z powrotem do początku

2.


  Czytnik wizytówek Dell Capture   


Czytnik wizytówek Dell Capture umożliwia automatyczne naliczanie i zaimportować zawartość wizytówek do powszechnie używanych do zarządzania kontaktami aplikacji, takich jak Microsoft Outlook®, Excel®, i Salesforce.com.Z powrotem do początku
3.


  Skaner dokumentów Dell Capture  


Skaner dokumentów Dell Capture umożliwia skanowanie dokumentów, takich jak certyfikaty i umów. Dell Capture można łatwo skanować dokumenty w formacie A4, Letter, Legal i formaty, oprócz auto-przechwytywanie obraz dokumentu w formacie PDF.
Z powrotem do początku

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy albo nie chcesz dać nam swoją opinię, należy zastosować członków zespołu technicznego na Twitter. Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN284397

Last Date Modified: 14.09.2019 04:19


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.