Dlaczego podczas podłączania słuchawek bezpośrednio do gniazda karty dźwiękowej jest niski poziom głośności?

Dlaczego podczas podłączania słuchawek bezpośrednio do gniazda karty dźwiękowej jest niski poziom głośności?


 


Ten artykuł zawiera informacje na temat powodu niskiego poziomu głośności po podłączeniu słuchawek bezpośrednio do gniazda karty dźwiękowej?


Spis treści:

 1. Niski poziom głośności po podłączeniu słuchawek bezpośrednio do gniazda karty dźwiękowej?
 2. Rozdzielczości

 

Niski poziom głośności po podłączeniu słuchawek bezpośrednio do gniazda karty dźwiękowej?

 

Po podłączeniu słuchawek do gniazda słuchawek dźwiękowych może się okazać, że poziom głośności jest niski.


Z powrotem na górę


 

Rozdzielczości

 

 1. Sprawdź, czy na kablu słuchawek lub złączu nie ma uszkodzeń ani załamań.

 2. Sprawdź, czy Głośność słuchawek nie jest wyciszona. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zaPoznaj się z artykułem Brak dźwięku z głośników zewnętrznych w komputerze firmy Dell .

 3. Podłącz słuchawki do gniazda wyjścia głośnika.

 4. Niektóre karty dźwiękowe mają tylko jedno gniazdo wyjściowe (wyjście liniowe), podczas gdy inne karty dźwiękowe zawierają dwa gniazda wyjściowe (wyjście liniowe i wyjście głośnikowe). Różnica między tymi dwoma wyjściami polega na tym, że wyjście głośnika jest wzmacniane przez kartę dźwiękową, podczas gdy line out jest podobne do wyjścia audio z tyłu magnetowidu (co wymaga wzmacniacza, aby go słuchać).

  • Jeśli masz kartę dźwiękową z dwoma wyjściowymi gniazdami, spróbuj podłączyć słuchawki do gniazda wyjścia głośnikowego.

  • Jeśli po prostu słuchasz muzyki z płyty CD, jeśli jest ona dostępna na dysku, możesz podłączyć słuchawki bezpośrednio do przedniej części napędu CD lub DVD.

  • Jeśli karta dźwiękowa jest wyposażona tylko w gniazdo wyjścia liniowego, spróbuj zmienić ustawienie głośności systemu Windows.

 5. Jeśli nadal nie możesz dostosować ustawień głośności do swoich oczekiwań, może być konieczne uruchomienie sygnału za pośrednictwem pary głośników ze wzmocnieniem lub innego urządzenia zapewniającego wzmocnienie.

 6. Podłączanie zweryfikowanego zestawu roboczego słuchawek.

 

Jeśli powyższe czynności nie umożliwiły rozwiązania problemu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Dell w celu uzyskania pomocy.


Z powrotem na górę


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN67517

Last Date Modified: 30.01.2019 15:09


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.