Aktualizacja systemu BIOS na komputerach Dell w środowiskach Linux i Ubuntu

Aktualizacja systemu BIOS na komputerach Dell w środowiskach Linux i UbuntuJeżeli chcesz zaktualizować system BIOS w środowisku Linux, takim jak Ubuntu, możesz uzyskać pomoc tutaj.

Uwaga: niniejszy artykuł odnosi się tylko do systemów klienckich (komputery stacjonarne i notebooki), nie dotyczy on systemów Enterprise (serwery itp.).

Spis treści:

 1. Ładowanie systemu BIOS firmy Dell w środowisku tylko z systemem Linux
 2. Aktualizacja systemu BIOS w obsługiwanych systemów UEFI (2015 i nowsze)
 3. Tworzenie rozruchowego urządzenia pamięci masowej USB za pomocą systemu FreeDOS (starsze komputery)
 4. Aktualizacja systemu BIOS na komputerach Dell sprzed 2015 roku
 5. Często zadawane pytania dotyczące systemu Ubuntu Linux

1. Ładowanie systemu BIOS firmy Dell w środowisku tylko z systemem Linux

W związku z tym, że dystrybucja systemów Linux i Ubuntu na komputerach firmy Dell staje się coraz bardziej popularna, wprowadzana jest większa liczba rozwiązań, w których dostępne jest tylko środowisko Linux.

Kompaktowe aktualizacje UEFI

Jeśli Twój komputer znajduje się na liście https://fwupd.org/lvfs/devicelist, Łącze zewnętrzneobsługuje on kompaktowe aktualizacje UEFI, co umożliwia jego zaktualizowanie z poziomu systemu operacyjnego.

System Ubuntu w wersji 16.04 i nowszej będzie powiadamiał użytkownika o aktualizacjach systemu BIOS. System będzie automatycznie i regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji systemu BIOS. Gdy aktualizacja będzie dostępna, zostanie wyświetlone okno podręczne służące do załadowania aktualizacji.

Uwaga: w przypadku innych dystrybucji systemu Linux konieczne może być ręczne zainstalowanie narzędzi służących do ładowania kompaktowych aktualizacji. Skontaktuj się z dostawcą ds. dystrybucji, aby uzyskać więcej informacji.

Jeśli komputer lub system operacyjny nie obsługuje kompaktowych aktualizacji UEFI:

 • W przypadku nowszych komputerów (wyprodukowanych po 2015 roku) zapoznaj się z Sekcją 2 poniżej

 • Jeśli posiadasz starszy komputer lub wersje systemu Linux/Ubuntu, proces tworzenia rozruchowego urządzenia pamięci masowej USB wraz z aktualizacją systemu został opisany w Sekcji 3 i Sekcji 4 poniżej.

Powrót do góry


2. Aktualizacja systemu BIOS w obsługiwanych systemów UEFI (2015 i nowsze)

Aktualizacje menu rozruchu systemu BIOS

Wszystkie systemy firmy Dell z 2015 roku i nowsze obsługują ładowanie zaktualizowanego systemu BIOS z poziomu menu rozruchu. Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej, aby zaktualizować system BIOS w tych komputerach.

 1. Formatowanie urządzenia pamięci masowej USB

  Użytkownicy będą musieli sformatować urządzenia pamięci masowej USB w systemie plików FAT32

  W przypadku systemu Ubuntu w wersji 16.04 i nowszej można tego dokonać za pomocą następujących kroków:

  Rysunek 1: aplikacja Znajdź dyski

  znajdź dyski

  1. Podłącz urządzenie pamięci masowej USB, takie jak moduł pamięci

  2. Kliknij lub dotknij ikony Pulpit Ubuntu

  3. Wpisz komendę dyski w aplikacji Dyski

  Rysunek 2: aplikacja Dyski

  aplikacja dyski

  1. Kliknij Dyski

  Rysunek 3: formatowanie wolumenu

  Formatowanie wolumenu

  Uwaga: w przypadku innych dystrybucji systemu Linux konieczna może być konsultacja z dostawcą ds. dystrybucji w celu uzyskania informacji na temat sposobu formatowania urządzenia pamięci masowej USB.
  1. Wybierz nośnik USB po lewej stronie. (Nr 1 na powyższym Rysunku 2)

  2. Zwróć uwagę na poniższy Typ partycji. (Nr 2 na powyższym Rysunku 2)

   • Jeśli partycja ma system plików FAT32, jest ona właściwie sformatowana

   • Jeśli partycja ma inny system plików, należy ją sformatować

  3. Kliknij ikonę koła zębatego znajdującą się nad opcją Rozmiar (nr 3 na powyższym Rysunku 2)

  4. Wybierz opcję Formatowanie

  5. Upewnij się, że opcja Typ ma wartość FAT

  6. Kliknij przycisk Formatuj

 2. Pobierz aktualizację systemu BIOS

  Odwiedź stronę internetową www.dell.com/support/home?app=drivers, aby znaleźć swój komputer

  Wybierz żądaną aktualizację systemu BIOS i pobierz ją za pomocą przeglądarki internetowej

  Przejdź do folderu Pobieranie i skopiuj aktualizację systemu BIOS na nośnik USB

  Uwaga: aktualizacja systemu BIOS kończy się rozszerzeniem .EXE. Pomimo że system Linux domyślnie nie obsługuje tego typu plików, zostanie on prawidłowo przetworzony przez system BIOS
 3. Ładowanie aktualizacji systemu BIOS

  Jeśli komputer nie jest podłączony do gniazdka elektrycznego, podłącz go teraz

  1. Uruchom ponownie komputer i naciskaj klawisz F12 na ekranie powitalnym firmy Dell

   Spowoduje to wyświetlenie menu jednorazowego rozruchu (Rysunek 4)

  2. Wybierz opcję Aktualizacja systemu BIOS

   Rysunek 4: menu jednorazowego rozruchu

   Menu jednorazowego rozruchu

  3. W wyskakującym oknie przejdź do nośnika USB i wybierz pobraną wersję systemu BIOS

  4. Po zakończeniu aktualizacji komputer zostanie automatycznie uruchomiony ponownie

   Rysunek 5: aktualizacja systemu BIOS

   Aktualizacja BIOS

Powrót do góry


3. Tworzenie rozruchowego urządzenia pamięci masowej USB za pomocą systemu FreeDOS (starsze komputery)

Ostrzeżenie: ta procedura NIE działa w przypadku komputerów obsługujących tylko USB 3.0. Proces ten jest traktowany jako udogodnienie i wymaga użycia narzędzi innych firm w celu utworzenia rozruchowego nośnika USB. Ten proces może nie być wspierany przez dział pomocy technicznej firmy Dell. Kontynuuj na własne ryzyko.

W przypadku starszych wersji systemu Linux i Ubuntu oraz komputerów wyprodukowanych przed 2015 rokiem do aktualizacji systemu BIOS wymagane jest użycie następującej metody:

Uwaga: procedura ta może nie działać w komputerach, w których system Linux nie został zainstalowany fabrycznie. Proces ten jest traktowany jako udogodnienie i wymaga użycia narzędzi innych firm w celu utworzenia rozruchowego nośnika USB. Ten proces może nie być wspierany przez dział pomocy technicznej firmy Dell.

Użytkownicy będą musieli utworzyć rozruchowe urządzenie pamięci masowej USB za pomocą systemu FreeDOS, aby rozpocząć ładowanie systemu BIOS.

Uwaga: należy pamiętać, że proces ten może nie działać w przypadku komputerów, w których nie można było fabrycznie zainstalować systemu FreeDOS lub Linux.

Przed rozpoczęciem pobierz na komputer następujące elementy:

 • Najnowszą wersję systemu BIOS swojego urządzenia, którą możesz znaleźć na stronie www.dell.com/support/home?app=drivers

 • Obraz FreeDOS Base ISO 1.0, który jest dostępny pod adresem www.freedos.org/download Łącze zewnętrzne

 • Narzędzie UNetbootin, które można zainstalować z poziomu centrum oprogramowania w systemie Linux poprzez wyszukanie frazy UNetbootin.

Po zainstalowaniu narzędzia UNetbootin uruchom program i wybierz opcję Obraz nośnika, następnie ustaw wartość ISO i wybierz wcześniej pobrany plik FreeDOS Base ISO.

Określ typ jako Nośnik USB i nośnik jako /dev/sdb1, a następnie kliknij opcję OK.

Skorzystaj z poniższego rysunku jako przykładu, aby dowiedzieć się, jak powinien wyglądać ekran narzędzia UNetbootin.

Rysunek 6: ekran UNetbootin

Po wykonaniu tej operacji skopiuj plik BIOS.exe na urządzenie pamięci masowej USB.

Przejdź teraz do Sekcji 4

Powrót do góry


4. Aktualizacja systemu BIOS na komputerach Dell sprzed 2015 roku

 1. Po skopiowaniu pliku służącego do ładowania systemu BIOS uruchom ponownie komputer i naciśnij klawisz F12 po pojawieniu się logo firmy Dell, aby wywołać „menu jednorazowego rozruchu"

 2. Wybierz opcję Urządzenie pamięci masowej USB, aby rozpocząć rozruch z nośnika USB

 3. Po przejściu do menu rozruchu wybierz opcję fdos, a następnie opcję safemode

Uwaga: nie wczytuj systemu FreeDOS na dysk twardy, ponieważ wykonanie tej czynności spowoduje uszkodzenie systemu operacyjnego
 1. Po zakończeniu ładowania zostanie wyświetlony monit dotyczący nośnika A:.

 2. Zmień literę oznaczającą nośnik z B: na C: (litera przypisana do nośnika USB)

 3. Wpisz nazwę pliku służącego do ładowania systemu BIOS, aby rozpocząć proces aktualizacji, np. O9010A12.exe, i naciśnij klawisz Enter

 4. Po zakończeniu aktualizacji komputer powinien automatycznie uruchomić się ponownie

Powrót do góry


4. Często zadawane pytania dotyczące systemu Ubuntu Linux

Aby uzyskać więcej informacji o systemie Ubuntu Linux w swoim komputerze, wyświetl następujące łącze:

Powrót do góry

Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN171755

Last Date Modified: 15.03.2018 16:03


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.