Jak zidentyfikować i rozwiązać problemy z ponowną instalacją systemu operacyjnego i sterownikami na komputerze Dell?

Jak zidentyfikować i rozwiązać problemy z ponowną instalacją systemu operacyjnego i sterownikami na komputerze Dell?W poniższym artykule znajdziesz linki do podstawowych rozwiązań dotyczących identyfikacji i rozwiązywania problemów z ponowną instalacją systemu operacyjnego lub sterownikami na komputerze Dell, dla każdego systemu operacyjnego, z jakim komputery te były dostarczane.


Wymiana lub modernizacja dysku twardego wiąże się z koniecznością wykonania określonej sekwencji czynności wymaganych do ponownego zainstalowania systemu Windows, sterowników i aplikacji lub do przywrócenia ich z obrazu kopii zapasowej, która została zapisana w innym miejscu. Kliknij link poniżej, aby uzyskać pomoc przy wymianie dysku twardego. Dodatkowe informacje w tym artykule pomogą Ci ponownie zainstalować system Windows lub przywrócić zawartość kopii zapasowej na nowym dysku.

Płyty Resource DVD i Resource CD to narzędzia starszego rodzaju pozwalające zainstalować wszystkie sterowniki dla danego systemu z jednego nośnika, który jest dostarczany wraz z komputerem lub dostępny do pobrania z naszej witryny. Wadą nośników dostarczanych wraz z komputerem jest to, że nie zawierają sterowników wydanych po tym, jak dany nośnik został utworzony. Preferowanym rozwiązaniem jest pobieranie sterowników dla posiadanego komputera z witryny internetowej pomocy technicznej firmy Dell.

Aktualizacja systemu BIOS umożliwia zaktualizowanie płyty głównej komputera. Aktualizacje można podzielić na pilne, zdecydowanie zalecane i takie, które poprawiają wydajność i komfort korzystania z komputera, chociaż nie ma konieczności ich natychmiastowego instalowania. Zgodnie z ogólną zasadą podczas aktualizowania sterowników należy sprawdzić, czy system BIOS jest w najnowszej dostępnej wersji i w razie potrzeby przeprowadzić jego aktualizację.

Uwaga: jeżeli na komputerze zastosowano szyfrowanie dysków funkcją BitLocker, to należy wyłączyć tę funkcję przed aktualizacją systemu BIOS, a następnie włączyć ją ponownie po zakończeniu aktualizowania.

W systemach Windows 8, 8.1 i 10 proces instalacji sterowników wygląda w zasadzie tak samo. Artykuły dotyczące instalowania sterowników w systemie Windows 8 można więc ogólnie odnieść także do Windows 10. W sytuacji braku sterownika urządzenia dla systemu Windows 10 w większości przypadków można zastosować sterownik urządzenia przeznaczony dla Windows 8.1. Więcej informacji znajdziesz w portalu systemu Windows 10 firmy Dell:

W systemie Ubuntu Linux wszystkie sterowniki są instalowane wraz z samym systemem operacyjnym. Pakiety sterowników można jednak aktualizować, gdy pojawią się ich nowsze wersje. Sterowniki mogą być kategoryzowane jako pakiety lub aplikacje:

Uwaga: przed rozpoczęciem przywracania/odświeżania lub ponownej instalacji systemu operacyjnego zawsze warto upewnić się, że w innym miejscu (np. na zewnętrznym dysku twardym, płycie DVD lub udziale sieciowym) jest zapisana kopia bezpieczeństwa wszystkich danych (np. zdjęć, dokumentów, muzyki itp.).
Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN115982

Last Date Modified: 14.12.2018 14:56


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.