Jak zainstalować sterowniki za pomocą dysku Dell Resource CD/DVD.

Jak zainstalować sterowniki za pomocą dysku Dell Resource CD/DVD.


Podsumowanie artykułu: Ten artykuł zawiera informacje na temat instalacji sterowników z płyty CD/DVD   

Sprawdzonym sposobem postępowania w zakresie pobierania sterowników jest odwiedzenie strony Sterowniki i pliki do pobrania firmy Dell dla używanego systemu operacyjnego, ponieważ dostępne będą na niej wszystkie najnowsze wersje. 


Tło

Sterownik jest to program umożliwiający systemowi Microsoft®® Windows® (lub innemu systemowi operacyjnemu) komunikowanie się z urządzeniami sprzętowymi w systemie. Wszystkie urządzenia, takie jak karty wideo, karty dźwiękowe i modemy, wymagają sterowników do poprawnej pracy w systemie Windows. Niekiedy system Windows zawiera sterowniki danego urządzenia, jednak z reguły sterowniki trzeba pobierać i instalować niezależnie od systemu.

Typowe kategorie sterowników

 • Zestaw układów mikroprocesorowych (Chipset)
 • Komunikacja
 • Sterowniki urządzeń wejściowych
 • Sieć
 • Dźwięk
 • Film


Jak zainstalować sterowniki?

 1. Włóż do napędu płytę CD/DVD ze sterownikami i programami narzędziowymi firmy Dell, a następnie kliknij przycisk Dalej
 2. Po ukazaniu się okna Autoodtwarzania wybierz uruchom plik autoRcd.exe (patrz rys. 1)
 3. Wybierz sterownik, który chcesz zainstalować.
 4. Kliknij polecenie rozpakowania (patrz rys. 2)
 5. Gdy pojawi się okno rozpakowywania, kliknij przycisk kontynuacji (patrz rys. 3).
 6. Wybierz folder, w którym mają być zainstalowane pliki (standardowo będzie to domyślny folder C:\Dell\, jak na rys. 4)
 7. Jeśli folder nie istnieje, kliknij Tak.
 8. Zaczekaj na zakończenie rozpakowywania
UWAGA: wygląd kreatora instalacji InstallShield może być różny zależnie od instalowanych sterowników
 1. Kiedy pojawi się komunikat „Wszystkie pliki rozpakowane pomyślnie”, kliknij przycisk OK.
 2. Wykonaj polecenia wyświetlane przez kreatora instalacji (patrz rys. 5).
 3. Za pomocą Menedżera urządzeń sprawdź, czy sterowniki zostały zainstalowane.

Rysunek 1

Rys. 1: Autoodtwarzanie

Rysunek 2

Rys. 2: Opcje rozpakowania

Rysunek 3

Rys. 3: Potwierdzenie rozpakowania

Rysunek 4

Rys. 4: Wybór folderu

Rysunek 5

Rys. 5: Kreator InstallShield


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN143674

Last Date Modified: 01.06.2019 23:47


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.