Wskazówki dotyczące rozpoznawania źródła nietypowych dźwięków w komputerze stacjonarnym Dell

Wskazówki dotyczące rozpoznawania źródła nietypowych dźwięków w komputerze stacjonarnym Dell


 


Ten artykuł zapewnia informacje dotyczące identyfikacji i lokalizacji źródła nietypowych odgłosów dobiegających z komputera firmy Dell.


Spis treści:

 1. Słyszysz dziwne dźwięki dobiegające z wnętrza komputera firmy Dell?
 2. Identyfikacja rodzaju dźwięku
 3. Lokalizacja źródła dźwięku

 

1. Słyszysz dziwne dźwięki dobiegające z wnętrza komputera firmy Dell?

 

Czy komputer firmy Dell wydaje nietypowe odgłosy podczas pracy?

Jeśli tak, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją w celu identyfikacji i lokalizacji źródła dźwięków.


Powrót do góry


 

2. Identyfikacja rodzaju dźwięku

 

 1. Masz inny problem z komputerem?

  1. Komputer przegrzewa się lub wyłącza? Jeśli tak, skorzystaj z poniższego łącza, aby rozwiązać problemy z przegrzewaniem się.

  2. Komputer nie włącza się lub zgłasza błędy odczytu? Jeśli tak, zapoznaj się z poniższym artykułem w celu rozwiązania problemów z dyskiem twardym.

  3. Czy oprócz hałasu komputer działa prawidłowo? Jeśli tak, kontynuuj zgodnie z instrukcją.

 2. Jaki to typ dźwięku?

  1. Dźwięk zbyt szybkiego wirowania? Jeśli tak, przejdź do kroku 3 sekcji 2.

  2. Szum elektryczny? Jeśli tak, przejdź do kroku 4 sekcji 2.

  3. Dźwięk mechaniczny np. cykanie, klikanie, szorowanie lub klinowanie się. Jeśli tak, przejdź do kroku 1 sekcji 3.

 3. Jeżeli słychać dźwięk zbyt szybkiego wirowania, postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją.

 4. Jeżeli słychać szum elektryczny, skontaktuj się z lokalnym działem pomocy technicznej, ponieważ konieczna będzie dalsza pomoc w rozwiązaniu problemu.


Powrót do góry


 

3. Lokalizacja źródła dźwięku

 

 1. Czy dźwięk jest znacznie głośniejszy niż w przypadku podobnego komputera? Jeśli tak, postępuj dalej zgodnie z tą instrukcją. Jeśli nie, słyszany dźwięk jest normalnym zjawiskiem. Możesz zapoznać się z innymi sposobami na wyciszenie pracy komputera, takimi jak wymiana części na pracujące ciszej.

 2. Jeżeli posiadasz komputer OptiPlex, Latitude lub Vostro zakupiony przed 2011 r., możesz skorzystać z wbudowanych funkcji diagnostycznych.

  1. Funkcje te działają niezależnie od systemu operacyjnego.

  2. Przetestują one poszczególne części komputera, które mogą wydawać podejrzany dźwięk.

  3. Polega to na osobnym obracaniu z maksymalną prędkością poszczególnych podzespołów.

  4. Obecnie działająca część zostanie wyświetlona na ekranie.

  5. Jeżeli rozpoznany dźwięk stanie się głośniejszy, jego przyczyną jest podzespół wyświetlony na ekranie.

   Testy te można wykonać na trzy (3) sposoby:

   Uwaga: w przypadku notebooków przed uzyskaniem dostępu do opcji testowania systemu konieczne może być wykonanie testu PSA i pamięci.
   1. Podczas wyświetlania ekranu rozruchowego firmy Dell naciśnij klawisz  i wybierz opcję Boot to Utility Partition (Rozruch z partycji użytkowej) w przypadku komputerów stacjonarnych lub Diagnostics (Diagnostyka) w przypadku komputerów przenośnych. (nowsze komputery stacjonarne również korzystają z opcji Diagnostics (Diagnostyka)).

    Aby włączyć funkcje diagnostyczne:

    • Wybierz Test System (Testuj system).

    • Wybierz Symptom Tree (Drzewo symptomów).

    • Wybierz Abnormal Noise Tests (Test nietypowych odgłosów).

   2. Naciśnij klawisz  podczas wyświetlania ekranu rozruchowego Dell, a następnie wybierz opcję boot to onboard CD/DVD drive (Rozruch z napędu CD/DVD) i uruchom komputer przy użyciu płyty CD ze sterownikami dołączonej do komputera. Wyświetlona zostanie monit z pytaniem o uruchomienie 32-bitowych funkcji diagnostycznych. Pozostałe czynności są takie same, jak w części A.

   3. Trzecią możliwością jest przejście do strony Pomocy technicznej firmy Dell i wprowadzenie kodu Service Tag. W sekcji Sterowniki i pliki do pobrania znajduje się rozwijane pole Diagnostyka, przy użyciu którego można pobrać obraz ISO oprogramowania diagnostycznego, który można nagrać na płycie lub urządzeniu pamięci USB z możliwością rozruchu. Pozostałe czynności są takie same, jak w części B.

 3. Jeżeli posiadasz nowy komputer 64-bitowy lub nie możesz skorzystać z wymienionych funkcji diagnostycznych, zalecamy fizyczne sprawdzenie możliwych przyczyn problemu.

 4. W którym miejscu komputera hałas jest najgłośniejszy? Miejsce na komputerze z przodu, z tyłu, z lewej lub z prawej.

 5. Należy sprawdzić to metodą eliminacji. Otwórz obudowę komputera i odłącz część, która jest najbardziej prawdopodobnym źródłem hałasu w miejscu, w którym hałas był najgłośniejszy.

Uwaga: instrukcje opisujące krok po kroku odłączanie części danego komputera można znaleźć w instrukcji obsługi. Kopię instrukcji obsługi można znaleźć na stronie pomocy technicznej firmy Dell.
 1. Włącz komputer po odłączeniu części. Czy dźwięk występuje nadal?

  1. Jeśli tak, nie była to ta część. Przejdź do kroku 5 sekcji 3 i spróbuj odłączyć inną część znajdująca się w tym miejscu.

  2. Jeżeli hałas ustał, to ta część była jego przyczyną.

 2. Po zidentyfikowaniu części będącej źródłem hałasu możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy Dell i zlecić wymianę części, jeżeli komputer nadal znajduje się na gwarancji. Jeżeli upłynął termin ważności gwarancji, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej w celu omówienia warunków naprawy lub spróbować samodzielnie pozyskać i wymienić podzespół.


Powrót do góry


Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN151663

Last Date Modified: 07.09.2017 05:23


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.