Przewodnik po wersjach pakietu Microsoft Office zainstalowanych w komputerach firmy Dell.

Przewodnik po wersjach pakietu Microsoft Office zainstalowanych w komputerach firmy Dell.


 


Niniejszy artykuł zawiera informacje na temat instalacji/dezinstalacji poszczególnych wersji pakietu Microsoft Office w obsługiwanych wersjach systemu operacyjnego Windows oraz często zadawane pytania dotyczące poszczególnych typów komputerów firmy Dell.


Spis treści:

 1. Przewodnik po programach pakietu Microsoft Office zainstalowanych w komputerze firmy Dell
 2. Microsoft Office 2010.
 3. Pakiet Microsoft Office 2013
 4. Microsoft Office 2016
 5. Microsoft Office 365

 

1. W programach pakietu Microsoft Office zainstalowanych w komputerze firmy Dell

 

Ten przewodnik zawiera łącza do artykułów poświęconych różnym wersjom pakietu Microsoft Office instalowanym w komputerach naszej firmy.

2010. Obecnie wykorzystywany w systemach Windows Vista, 7 i 8.
2013 Obecnie wykorzystywany w systemach Windows 7, 8, 8,1 i 10.
2016 Obecnie wykorzystywany w systemach Windows 8, 8,1 i 10.
365 Obecnie wykorzystywany w systemach Windows 7, 8, 8,1 i 10 może być wykorzystywany do obsługi innych/starszych wersji pakietu Office.


Powrót do góry


 

2. Microsoft Office 2010.

 

Tematy:

 • Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania.
 • Z jakiego rodzaju nośnika instalujesz?
 • Instrukcje instalacji.


Powrót do góry


 

3. Pakiet Microsoft Office 2013

 

Tematy:

 • Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania.
 • Z jakiego rodzaju nośnika instalujesz?
 • Instrukcje instalacji.
 

Tematy:

 • Często zadawane pytania dotyczące ogólnych problemów z pakietem Office.
 

Tematy:

 • Dezinstalacja przy pomocy narzędzia Microsoft Fix It.
 • Dezinstalacja z poziomu Panelu sterowania.
 • Korzystanie z programu oraz rozwiązywanie problemów z dezinstalacją.
 • Usuwanie ręczne –kliknij, aby uruchomić instalator.


Powrót do góry


 

4. Microsoft Office 2016

 

Tematy:

 • Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania.
 • Instrukcje instalacji.
 • Instrukcje dotyczące odinstalowania.
 


Powrót do góry


 

5. Microsoft Office 365

 

Tematy:

 • Wymagania dotyczące sprzętu i oprogramowania.
 • Z jakiego rodzaju nośnika instalujesz?
 • Instrukcje instalacji.
 

Tematy:

 • Często zadawane pytania dotyczące ogólnych problemów z pakietem Office.
 

Tematy:

 • Dezinstalacja przy pomocy narzędzia Microsoft Fix It.
 • Dezinstalacja z poziomu Panelu sterowania.
 • Korzystanie z programu oraz rozwiązywanie problemów z dezinstalacją.
 • Usuwanie ręczne –kliknij, aby uruchomić instalator.


Powrót do góry

Zainstaluj, uaktywnij lub rozwiązywać problemy z oprogramowaniem Microsoft Office dostarczanym z urządzeniem firmy Dell lub kupić samodzielnie jako licencję, odwiedzając witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft.Treœæ sekcji Szybkie porady (ang. Quick Tips) jest publikowana samodzielnie przez specjalistów dzia³u pomocy technicznej firmy Dell, którzy na co dzieñ rozwi¹zuj¹ problemy u¿ytkowników. Aby przyspieszyæ publikacjê, w sekcji Szybkie porady mog¹ byæ prezentowane jedynie czêœciowe rozwi¹zania lub obejœcia problemów, które s¹ w trakcie opracowywania lub oczekuj¹ na dodatkow¹ weryfikacjê skutecznoœci eliminowania okreœlonego problemu. Wspomniane szybkie porady nie zosta³y przejrzane, zweryfikowane i zatwierdzone przez firmê Dell, nale¿y je wiêc stosowaæ z rozwag¹. Firma Dell nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, w tym m.in. za utratê danych lub zysków, które mog¹ ponieœæ klienci w wyniku zastosowania procedur lub porad przedstawionych w sekcji Szybkie porady.

Article ID: SLN265775

Last Date Modified: 07.02.2019 07:19


Rate this article

Accurate
Useful
Easy to understand
Was this article helpful?
Yes No
Send us feedback
Comments cannot contain these special characters: <>()\
Sorry, our feedback system is currently down. Please try again later.

Thank you for your feedback.